Livets ursprung

Juan Manuel Martín Moreno – Webislam

 

Koranen säger: Och Gud har skapat alla levande varelser av vatten… (24:45) och i en annan vers säger också: … Och [vet de inte] att Vi har låtit allt liv uppstå ur vatten? (21:30)

Således är ursprunget tydligt i Koranen och vetenskapen håller med i dag om denna, men vetenskapen vet inte helt säkert om hur.

På jorden finns en stor mångfald, men alla kända arter, vare sig en bakterie som finns i vår tarm eller en mer komplex organism, som en växt, har alla gemensam behovet av vatten.

I själva verket måste man placera vatten i centrum av livet, det är nyckel faktor för upprättande av livets fysisk-kemiska process. Flytande vatten är det nödvändiga element för materia och energiutbyte mellan organismer och miljö. I alla levande varelser fungerar vatten som lösningsmedel, som en reaktion och produkt. Men det mest egendomliga med vatten är att det ger form åt varje protein, nukleinsyror och alla våra celler. Och formen är funktionen.

 

Livet är inte möjligt utan vatten

Vi kommer att behandla problemet, utan att lösa det, något som vetenskapen har försökt under en lång tid, hur processen gick från livlös till levande.

Detta kräver en grundläggande föregående definition: Vad är liv? Som redan i dag är otillräckligt definierad av det vetenskapliga samfundet, eftersom det inte finns någon enhälligt vedertagen definition av livet. Kärnan i vad livet är, är fortfarande ett mysterium för forskarna.

Men det antas att bland de väsentliga krav som skall uppfyllas för att något ska vara levande finns:

  1. Det måste kunna lagra information. Denna information bör vara en organiserad plan, ett program som definierar kroppen.
  2. Det måste kunna replikera sig, så att det kan överföra denna plan till sina ättlingar.
  3. Det måste kunna utvecklas, ändras för att anpassa sig till sin föränderliga miljö. Detta innebär att i sitt program måste kunna ske slumpvisa förändringar.
  4. Det måste ha en metabolisk cykel, ett system som tillåter utbyte av energi och materia med dess miljö.

 

Dessutom är idag idén om att alla levande varelser som finns eller har funnits på jorden fylogenetisk relaterade en allmänt accepterad idé av det vetenskapliga samfundet, det vill säga att alla har utvecklats från en gemensam förfader.

Som vi kan se, stöder vetenskapen nästan bokstavligen Darwins teori om arternas ursprung och naturligt urval. En hel del ekonomiska och intellektuella resurser har investerats i syfte att bevisa dessa teorier och/eller trosuppfattningar.

Men i dag och efter många vetenskapliga studier och vetenskapliga framsteg har dykt upp ett antal problem (eller slutsatser) som inte verkar ha någon lösning, när det gäller evolutionsteorin.

Det är känt att den genetiska koden är universell, som kan göra det rimligt att tro att allt som har kommit till oss, kommer från en enda förfader. Det är dock omöjligt att uppskatta sannolikheten för en händelse som har inträffat en enda gång sedan universums uppkomst till nutid.

Förutom den ringaste av organismer, den mest blygsamma av bakterier är redan en gemenskap av många molekyler. Det är otänkbart att alla delar skulle ha kunna bildas självständigt i det ursprungliga havet och så en dag, träffades de av en slump och snart organisera sig i ett integrerat system.

Det måste också tas med i beräkningen att den lagrande funktion av den genetiska informationen ligger i DNA som utgör dess grund, medan de metaboliska reaktionerna utförs i första hand av de proteiner med katalytiska förmågor, kända som enzymer. Båda funktionerna är nödvändiga för livet. Vidare kan DNA inte existera utan ett protein som replikerar det eller ett protein utan DNA som kodar dess sekvens. Därför står vi inför en paradox, vad dök upp först, DNA eller protein?

När det gäller evolution genom naturligt urval, det är inte alls klart hur de första levande varelserna och de första arterna kunde utvecklas genom urvalsprocessen. Dessutom de först kända fossilen dyker upp abrupt i den kambriska perioden, och redan med högt utvecklade former, utan att man känner till anatomiskt mer primitiva förfäder. Ett annat intressant faktum är att i den kambriska perioden kan man redan identifiera nästan alla phyla av de djur som kommer att finnas senare och ännu flera till.

 

Slutsats

Som vi har sett den vetenskapliga acceptansen är i linje med Darwins teori, även om de två centrala punkter i denna teori (gemensam härstamning och naturligt urval) inte bara har inte kunnat bevisa, utan snarare antyder något annat.

Notera också att denna teori ofta har använts för att motivera vissa ideologiska positioner, så att denna teoris vetenskapliga objektivitet inte kan motiveras på grund av den intensiva kontroll några av dem har utövat över den. Känt är att föreställningen om naturen som en ständig kamp där den starkaste överlever har antagits entusiastiskt av stora grupper som ideologiskt rättfärdigande av det liberala kapitalet och imperialismen.

På grund av det vetenskapliga samfundets uppenbara misslyckande med att bevisa på ett vetenskapligt sätt evolutionsteorin, alla ansträngningar, både intellektuellt och ekonomiskt, borde inriktas på att studera vattnets struktur och dess förhållande till biologiska molekyler och strukturer som är byggda med dem för att förstå livets struktur. Genom det kommer vi att kunna lära oss att förbättra vården av livet och att reparera det när det behövs och så långt som det är möjligt, eftersom som vi nämnde i början och vi avslutar med det, ger oss Allah specifik och tydlig hänvisning till vatten som den mest viktig del på vilket livet bygger på.