Litar du verkligen på Gud?

Yasser Auda – OnIslam

Tillit till Allah (tawakkul) är en av de grundläggande islamiska begrepp som kan misstolkas och därmed kan leda till
oönskade resultat.

En felaktig tolkning av begreppet kan betyda viss avledning och införandet av innovationer i islams din. På samma sätt
kan det leda till ett tillstånd av kollaps i både religiösa och världsliga frågor. Genom att lämna de världsliga
angelägenheterna i händerna på opålitliga människor, försumma de medel eller helt överge ditt arbete, överger man
faktiskt vägen till tillit till Gud och praktiserar apatin (tawaakul), när man inte förlitar sig på Gud (tawakkul).

I sin berömda bok, Al-Hikam (Aforismer), säger Sheikh Ahmad Ibn Ataaillah Al-Iskandari:

”Bli av med din försörjnings oro. Det finns redan någon som arbetar med dessa frågor för dig”. Vad menas med tadbir
här?

Det arabiska ordet ”tadbir” definieras som övervägande av resultat och effekter av en åtgärd. Därför är tadbir nära
relaterad till resultaten. I sin tur är resultatet relaterat till begreppet tawakkul (att sätta full tillit till Gud).
Gud säger:

och svarade: ”Vi behöver ingen annan hjälpare än Gud. Var finns en mäktigare beskyddare?” (3:173)

…och när du väl har fattat ditt beslut, sätt då din lit till Gud; Gud älskar dem som sätter sin lit till Honom.
(3:159)

Förmana därför de troende att sätta all sin lit till Gud! (3:160)

SÅ, dygden att lita på Gud nämns och beröms i många verser i Koranen och det som ofta nämns i Koranen är av stor
betydelse och har stor prioritet.

Det finns en avsevärd skillnad mellan tillit till Gud och den ständiga oro, vilket är samma skillnad mellan medel och
resultat. Med detta menar jag att det finns en skillnad mellan det arbete som representeras i ansträngningar för att
nå målen, att ägna tid och kraft, och resultatet av detta arbete som representeras av händelser, siffror och resultat.
Den roll som förväntas av oss är att anstränga sig och lita på Gud. Man ska inte oroa sig för processen att styra
sådana frågor. Det är Gud som styr allt. Och vem styr skapelsens ordning? (10:31), det är en tydlig strategi
presenterat i Koranen.

Gud styr allt som existerar. Man måste ta de medel och lämna resultatet i händerna på Gud, eftersom användningen av
medel och orsaker är en del av tillit till Gud. När Profeten (fvmh)
ville ge ett exempel på tillit till Gud, sade han:

”Om du hade anförtrott allt till Gud så som man bör lita på Honom, då skulle du ha gjort som Han gör med fåglarna,
som vaknar hungriga på morgonen och återvänder med fyllda magar i skymningen.” (Rapporterad av al-Albani)

Man är som en fågel. En fågel sitter inte på en gren av ett träd hela tiden och väntar på grödorna, den flyttar från
gren till gren, tills den får det som matar honom. Fågeln måste investera sina bästa ansträngningar för att få maten
medan att se till att finns mat för fågeln är ett verk av Gud, inte fågelns.

Därför bör använda de nödvändiga medel och lämna resultatet i händerna på Gud. Vissa muslimer, även bland de mest
fromma, använder inte medlen, men de stannar kvar i moskén hela tiden och ber folk mat och kläder. De hävdar att styra
och arbeta för sitt uppehåll är inte deras uppgift. Deras argument är korrekt, men de måste förlita sig på Gud och att
lita på Gud kräver att finna de medel och de orsaker som leder till att man uppnår målen.

Det finns en hadith som överfördes om en man som brukade stanna i moskén hela tiden och hävdade att han hade försatt
sig själv och sin tid för att tillbe Gud. Profeten frågade om vem som tog hand om honom. De svarade profeten att det
var hans bror som var ansvarig för det. Profeten sade sedan, ”Hans bror är bättre än honom.” Umar ibn al-Khattab rådde
några människor som alltid brukade stanna kvar i moskén och sade ”Vi litar på Gud.” Hans ord var, ”Från himlen regnar
inte guld eller silver.”

Om man inte lyckas efter att tillgripit alla tillgängliga medel, då är man verkligen i en bra position för att fullt
ut lita på Gud. Om de medel man använde leder till misslyckande, kan man säga med full avsikt: Åh Allah, jag har gjort
mitt bästa och jag har inte lämnat något ogjort, vad ska jag göra? Vid denna punkt, lägger man all sin tillit till
Gud.

Det som inte är i enlighet med tillit till Gud (tawakkul) är att göra ingenting eller att inte använda alla lagliga
medel och orsaker för att nå framgång. Vissa okunniga människor är inte medvetna om de medel som kan användas med
avsikt. Vad som krävas av en, är att ta till alla medel och sedan lita på Gud med hela sitt väsen.

Ibland kan Gud hålla tillbaka från ett medel och energi för att man ska tillbaka till Honom och lita på Honom. Detta
är en dyrbar gåva från Gud, Upprätthållaren av alla världar.

Att lita på Gud är inte oförenligt med det som vi idag kallar för planering, att göra en förstudie,
marknadsundersökningar, osv. Allt detta är en del av tillit till Gud, för genom planering, organisation, studier,
osv., använder vi oss av alla medlen som kan leda till framgång.

Om man är en näringsidkare, måste man göra en förstudie och beräkningar för att lyckas med sin verksamhet. Om man
förlorar, är detta ett beslut av Gud. Om man vinner, är det också ett beslut av Gud. Så man behöver inte oroa sig för
resultatet. Vinna eller förlora, lyckas eller misslyckas, det är inte din fråga.

Även i religiösa frågor som innebär att göra dawah (inbjudan till islam), för att ta itu med vetenskapliga frågor
eller problem om dyrkan, måste man göra jobbet och lämna resten till Gud. Till exempel, man dyrkar Gud och kallar
människor till goda gärningar, men att vägleda dessa människor är Guds ansvar. Gud säger:

Det är inte din uppgift [Muhammad] att förmå människor att följa den raka vägen. Nej, Gud vägleder dem Han vill.
(2:272)

Gud säger också:

DU KAN inte leda dem du älskar [Muhammad] på rätt väg, men Gud leder den Han vill. Och Han vet bäst vilka de är som
är villiga att låta sig vägledas.
(28:56)

Ahmad Ibn Al-Iskandari Ataaillah sade, ”Frigör dig från din försörjnings oro. Faktum är att det finns En som redan
arbetar med dessa frågor för dig.” Vad menas med att det finns ”En” som redan gör det? Vem förser dig med de medel du
behöver för att leva? Vem planerar din framgång? Vem bestämmer om resultatet? Det är Gud den Allsmäktige. Därför om
det finns redan En som gör något för dig, varför gå och göra det själv.

Detta är en mycket enkel rationell ämne. Om det finns en specialist inom ett visst område som kan göra något för dig,
är det inte lämpligt att gå och försöka göra det själv. Dessutom, om den som tar hand om det är Gud (HoäH).

Anteckningar:

Dr Yasser Auda arbetar vid fakulteten för islamiska studier i Qatar (QFIS). Han är en av grundarna av International
Union of Muslim Scholars, baserat i Dublin och medlem av det akademiska rådet av International Institute of Islamic
Thought i London, Storbritannien