Lärda kvinnor i Islam

Soumaya Ouis

I islam är det en plikt att söka kunskap, både för män och för kvinnor, enligt en mycket känd hadith.
Tyvärr är det så att flickors och kvinnors utbildning är mycket eftersatt i stora delar av den muslimska världen. Men så
har det inte alltid varit. Under Profeten (fvmh)
tid poängterades kvinnors rätt till kunskap mycket högt.

Enligt en hadith så sa kvinnorna till Profeten (fvmh): ”Du är alltid omgiven av män, så bestäm en dag bara för oss.”
Profeten lovade att göra detta och fortsatte så att lära dem. (Muslim, Kitab al-Hayd)

Profeten (fvmh) talade alltid om för män och kvinnor deras plikt att undervisa sina döttrar i Islam, eftersom kunskap i
Islam är mycket viktigt för en maka och en mor. Det finns en berättelse om en fattig man som ville gifta sig och som
brudgåva (mahr) lärde han sin blivande hustru några suror (kapitel ur Koranen) (Bukhari)

Majoriteten av de lärda i Islam är män, men under den tidiga Islam fanns många lärda kvinnor också. Denna artikel handlar
om några av dem.

Aisha Bint Abu Bakr

Aisha var Profetens (fvmh) yngsta fru som hade det oerhörda privilegiet att flera gånger bevittna Profetens (fvmh)
uppenbarelser. Hon levde mycket lång tid efter Profetens (fvmh) död (ca 50 år) och gav vägledning till det tidiga muslimska
samhället. Hennes elev Urwah ibn az-Zybayr sade om henne: ”Jag har aldrig sett någon kunnigare i Koran, om obligatoriska
plikter, om det tillåtna och det otillåtna, poesi och litteratur, arabisk historia och genealogi. (Tadhikirah al-Huffaz)

Urwah var själv en mycket lärd man, men när man berömde honom sa han att han var ingenting i jämförelse med Aisha, som
alltid kunde citera flera Koranverser vid varje diskussion. Ibn Abi Malikah uttryckte sin förvåning över hennes stora
kunskap i medicin. Hon var också duktig i matematik och flera framstående sahaba brukade rådfråga henne ifråga om problem
rörande mirath (arv) för beräkning av respektive del.

Hennes rykte som lärd kvinna var vida spritt. Människor kom långväga för att få en hadith bekräftad. Aisha vägledde sahaba
som sökte hennes råd i olika frågor, t ex kalif Umar, Abdullah ibn Umar och Abu Huraira. Hon har återberättat 2210 hadither
och var en av de största hadithberättare (huffaz).

Hon tillkallades alltid när juridiska problem uppstod. Abu Musa al Ashari, själv jurist och mycket kunnig i Islam sa om
henne: ”När vi, Profetens (fvmh) kompanjoner stötte på något problem i samband med en hadith, talade vi med Aisha om det och
fann att hon hade exakt kunskap om detta.” Bekant är att hon motsade Abu Hurayra, som hon tyckte spred en del falska
hadither.

Hon hade ett mycket skärpt minne och intellekt och lärde under lång tid många människor. En fjärdedel av föreskrifterna i
Sharia kommer från henne. Hafiz ibn Hajar uppger
88 namn på lärda män som fick sin kunskap från henne och säger att det finns fler än dessa. Ibn ’Ata sa om henne: ”Aisha
var bland alla människor den som hade mest kunskap i fiqh, den som var mest utbildad och som i jämförelse med dem som omgav
henne, hade det bästa omdömet.”

Profeten (fvmh) har sagt: ”Ta en del av er religion från lilla al-Humarya (Al-Humarya var en av Profetens (fvmh)
favoritsmeknamn på Aisha).” Låt oss muslimska kvinnor ha Aisha som vår främsta förebild och Insh’Allah lyckas vi komma en
bit på vägen i vår strävan efter kunskap!

Saffiyah

Saffiyah var också hustru till Profeten (fvmh). Hon var en 17-årig judinna som konverterade till islam vid giftermålet.

Hon var mycket kunnig i fiqh. Suharayah bint Jaifar
har sagt om henne: ”Efter hajj var vi några stycken som reste till Medina för att besöka Saffiyah. Där fanns en grupp
kvinnor som hon undervisade. De hade kommit från Kufah. Vi lärde oss mycket från henne om bl. a familjerelationer”.

Imam an-Nawanis omdöme om henne var: ”Hon var den mest intellektuella bland de lärda kvinnorna.”

Umma Salamah

Umma Salamah var också Profetens (fvmh) hustru och tillika mycket kunnig islam. Ibn Hajar uppger att minst 32 stora
ulama lärde hadith från henne. Marwan med flera
brukade vända sig till henne i olika frågor rörande fiqh. Han brukade säga: ”Varför skall vi vända oss till andra när vi
har Profetens hustrur ibland oss?”

Ibn Hajar skrivet om henne: ”Hon var en kvinna med skönhet utöver det vanliga; ett rättframt omdöme, ett kvickt intellekt
och en sällan överträffad förmåga att formulera korrekta omdömen.”

Hon deltog aktivt i vissa avgörande debatter i det medinska samhället, framförallt i frågor rörande kvinnans ställning. Hon
frågade bl. a om kvinnan var en fullständig medborgare.

Uppenbarelsen med svaret: ”En del av det männen erhållit genom sitt verk återfår de; en del av det kvinnorna erhållit genom
sitt verk återfår de.”

Denna vers garanterar kvinnorna det fullkomliga deltagandet i samhällslivet.

Aisha, Hafsa, och Umm Salamah kunde läsa och hade var sitt exemplar av Koranen, som nedtecknades under kalif Uthmans tid.
Hennes dotter Zaynab var också utbildad i Islam. Ibn Abdul Barr sa om dottern: ”Hon var en större teolog med högre status
än hennes samtida.”

Umm ’Attiyah

Lärda män bland Tabi’un och sahaba brukade besöka Umm ’Attiyah i Basra för att lära sig islamisk juridik. Hon har också
återberättat många hadither från Profeten (fvmh). Hon deltog också i jihad med Guds budbärare (fvmh).

’Umrah Bint ’Abdu-r-Rahman

Hon var en av Aishas mest briljanta elever och Ahmad ibn Hanbal beskriver henne med följande ord: ”En eminent teolog och
mycket lärd. ’Umrah Bint ’Abdu-r-Rahman var upplärd i Aishas knä. Hon berättade många hadither från Aisha. Hon var mycket
pålitlig, hade ett utmärkt minne och vars utsagor skall accepteras.”

’Umar ibn Abdul ’Aziz, den store umayyadiska kalifen respekterade hennes utsagor att han bad att få dem nedskrivna. På så
vis kom många ulama att lära från henne, t ex Abu Bakr ibn Hazm, Imam az-Zuhri och Yahya Sa’id.

Nafisa

Nafisa, från Alis skäkt var en stor auktoritet i hadith. Imam al-Shafi’i satt i hennes cirkel vid al-Fustat när hon var på
höjden av sin berömmelse.

Aisha Bint Sa’d Ibn Abi Waqqas

Hon var dotter till en av de stora sahaba. Hon var mycket lärd i islamisk vetenskap, till den grad att Imam Malik, Hakam
ibn ’Utaybah och Ayub As-Sakthiyani, var hennes elever. Dessa är stora namn i islamisk kunskap och juridik.

Andra exempel på lärda muslimska kvinnor är Rabi’ah Bint Mu’awwad, Umm Ad-Darda, Fatima Bint Qays, Umm Salim och Sukayna
(Husseins dotter).

Källor:

”Women in Shari’ah av Abdur Rahman I. Doi

”Women and Islam” av Fatima Mernissi

”Profetens hustrur” av Magali Morsi

Salaam, Nr6 – 1993, Sida 3-6