Lärda kvinnor i Islam

Soumaya Ouis

 

I islam är det en plikt att söka kunskap, både för män och för kvinnor, enligt en mycket känd hadith. Tyvärr är det så att flickors och kvinnors utbildning är mycket eftersatt i stora delar av den muslimska världen. Men så har det inte alltid varit. Under Profeten, frid vare med honom, tid poängterades kvinnors rätt till kunskap mycket högt.

Enligt en hadith så sa kvinnorna till Profeten: ”Du är alltid omgiven av män, så bestäm en dag bara för oss.” Profeten lovade att göra detta och fortsatte så att lära dem. (Muslim, Kitab al-Hayd)

Profeten talade alltid om för män och kvinnor deras plikt att undervisa sina döttrar i Islam, eftersom kunskap i Islam är mycket viktigt för en maka och en mor. Det finns en berättelse om en fattig man som ville gifta sig och som brudgåva (mahr) lärde han sin blivande hustru några suror (kapitel ur Koranen) (Bukhari)

Majoriteten av de lärda i Islam är män, men under den tidiga Islam fanns många lärda kvinnor också. Denna artikel handlar om några av dem.

 

Aisha Bint Abu Bakr

Aisha var Profetens yngsta fru som hade det oerhörda privilegiet att flera gånger bevittna Profetens uppenbarelser. Hon levde mycket lång tid efter Profetens död (ca 50 år) och gav vägledning till det tidiga muslimska samhället. Hennes elev Urwah ibn az-Zybayr sade om henne: ”Jag har aldrig sett någon kunnigare i Koran, om obligatoriska plikter, om det tillåtna och det otillåtna, poesi och litteratur, arabisk historia och genealogi. (Tadhikirah al-Huffaz)

Urwah var själv en mycket lärd man, men när man berömde honom sa han att han var ingenting i jämförelse med Aisha, som alltid kunde citera flera Koranverser vid varje diskussion. Ibn Abi Malikah uttryckte sin förvåning över hennes stora kunskap i medicin. Hon var också duktig i matematik och flera framstående sahaba brukade rådfråga henne ifråga om problem rörande mirath (arv) för beräkning av respektive del.

Hennes rykte som lärd kvinna var vida spritt. Människor kom långväga för att få en hadith bekräftad. Aisha vägledde sahaba som sökte hennes råd i olika frågor, t ex kalif Umar, Abdullah ibn Umar och Abu Huraira. Hon har återberättat 2210 hadither och var en av de största hadithberättare (huffaz).

Hon tillkallades alltid när juridiska problem uppstod. Abu Musa al Ashari, själv jurist och mycket kunnig i Islam sa om henne: ”När vi, Profetens kompanjoner stötte på något problem i samband med en hadith, talade vi med Aisha om det och fann att hon hade exakt kunskap om detta.” Bekant är att hon motsade Abu Hurayra, som hon tyckte spred en del falska hadither.

Hon hade ett mycket skärpt minne och intellekt och lärde under lång tid många människor. En fjärdedel av föreskrifterna i Sharia kommer från henne. Hafiz ibn Hajar uppger 88 namn på lärda män som fick sin kunskap från henne och säger att det finns fler än dessa. Ibn ’Ata sa om henne: ”Aisha var bland alla människor den som hade mest kunskap i fiqh, den som var mest utbildad och som i jämförelse med dem som omgav henne, hade det bästa omdömet.”

Profeten har sagt: ”Ta en del av er religion från lilla al-Humarya (Al-Humarya var en av Profetens favoritsmeknamn på Aisha).” Låt oss muslimska kvinnor ha Aisha som vår främsta förebild och Insh’Allah lyckas vi komma en bit på vägen i vår strävan efter kunskap!

 

Saffiyah

Saffiyah var också hustru till Profeten. Hon var en 17-årig judinna som konverterade till islam vid giftermålet.

Hon var mycket kunnig i fiqh. Suharayah bint Jaifar har sagt om henne: ”Efter hajj var vi några stycken som reste till Medina för att besöka Saffiyah. Där fanns en grupp kvinnor som hon undervisade. De hade kommit från Kufah. Vi lärde oss mycket från henne om bl. a familjerelationer”.

Imam an-Nawanis omdöme om henne var: ”Hon var den mest intellektuella bland de lärda kvinnorna.”

 

Umma Salamah

Umma Salamah var också Profetens hustru och tillika mycket kunnig islam. Ibn Hajar uppger att minst 32 stora ulama lärde hadith från henne. Marwan med flera brukade vända sig till henne i olika frågor rörande fiqh. Han brukade säga: ”Varför skall vi vända oss till andra när vi har Profetens hustrur ibland oss?”

Ibn Hajar skrivet om henne: ”Hon var en kvinna med skönhet utöver det vanliga; ett rättframt omdöme, ett kvickt intellekt och en sällan överträffad förmåga att formulera korrekta omdömen.”

Hon deltog aktivt i vissa avgörande debatter i det medinska samhället, framförallt i frågor rörande kvinnans ställning. Hon frågade bl. a om kvinnan var en fullständig medborgare.

Uppenbarelsen med svaret: ”En del av det männen erhållit genom sitt verk återfår de; en del av det kvinnorna erhållit genom sitt verk återfår de.”

Denna vers garanterar kvinnorna det fullkomliga deltagandet i samhällslivet.

Aisha, Hafsa, och Umm Salamah kunde läsa och hade var sitt exemplar av Koranen, som nedtecknades under kalif Uthmans tid. Hennes dotter Zaynab var också utbildad i Islam. Ibn Abdul Barr sa om dottern: ”Hon var en större teolog med högre status än hennes samtida.”

 

Umm ’Attiyah

Lärda män bland Tabi’un och sahaba brukade besöka Umm ’Attiyah i Basra för att lära sig islamisk juridik. Hon har också återberättat många hadither från Profeten. Hon deltog också i jihad med Guds budbärare.

 

’Umrah Bint ’Abdu-r-Rahman

Hon var en av Aishas mest briljanta elever och Ahmad ibn Hanbal beskriver henne med följande ord: ”En eminent teolog och mycket lärd. ’Umrah Bint ’Abdu-r-Rahman var upplärd i Aishas knä. Hon berättade många hadither från Aisha. Hon var mycket pålitlig, hade ett utmärkt minne och vars utsagor skall accepteras.”

’Umar ibn Abdul ’Aziz, den store umayyadiska kalifen respekterade hennes utsagor att han bad att få dem nedskrivna. På så vis kom många ulama att lära från henne, t ex Abu Bakr ibn Hazm, Imam az-Zuhri och Yahya Sa’id.

 

Nafisa

Nafisa, från Alis skäkt var en stor auktoritet i hadith. Imam al-Shafi’i satt i hennes cirkel vid al-Fustat när hon var på höjden av sin berömmelse.

 

Aisha Bint Sa’d Ibn Abi Waqqas

Hon var dotter till en av de stora sahaba. Hon var mycket lärd i islamisk vetenskap, till den grad att Imam Malik, Hakam ibn ’Utaybah och Ayub As-Sakthiyani, var hennes elever. Dessa är stora namn i islamisk kunskap och juridik.

Andra exempel på lärda muslimska kvinnor är Rabi’ah Bint Mu’awwad, Umm Ad-Darda, Fatima Bint Qays, Umm Salim och Sukayna (Husseins dotter).

 

Källor:

”Women in Shari’ah av Abdur Rahman I. Doi

”Women and Islam” av Fatima Mernissi

”Profetens hustrur” av Magali Morsi

 

Salaam, Nr6 – 1993, Sida 3-6