Kvinnans rättigheter i islam

Ebtisam Al-Debe

Islam är numera Sveriges näst största religion. Muslimerna har full frihet att tro, men inte full frihet att utöva sin
religion. Att leva som en muslim i Sverige är förknippat med en rad problem med mat, barnuppfostran, böneliv, arbetsliv,
högtider och klädsel. Problemen är inte oläsliga, det finns alltid någon utväg.

Trots det allmänna synsättet att anse islamiskt levnadsmönster som fanatism och ett sekulariserat levnadsmönster som norm,
kan en person som studerar islam på närmare håll inse att muslimernas vardagsliv och praxis är långt ifrån fanatism. Vårt
vardagsliv bär symboler som förknippas med moral och religiösa ritualer. Vårt mål är att leva som en lojal del av det
svenska samhället, inte ett samhälle bredvid det svenska. Vi söker inga konflikter, tvärtom, vi ser på mänskligheten som
ett brödraskap. Ett mänskligt förbund som överträffar alla ras, nations och religiösa skillnader! Presentation av religion
eller levnadsmönster skall byggas på vishet och gott uppförande Vi skall närma oss varandra genom dialog, kärlek, respekt
och tolerans. Det finns inget tvång i religionen.

En del har sagt: ”Kvinnor är onda, de har skapats för att förleda oss i synd, och vi ber Gud att beskydda oss för deras
ondska”, samtidigt uttalar deras egna trosfränder sig om islam: ”Islam är en kvinnoförtyckande religion…” De beskriver den
muslimska kvinnan som ett medel för mannen att tillfredställa sina lustar och som en barnaföderska. De som påstår detta är
antingen vilseledda eller vill vilseledda någon annan, de sprider oro och ont blod istället för att ge både sig själva och
andra möjligheten att veta sanningen.

I följande vill jag berätta om hur de islamiska lagarna förhåller sig till kvinnan.

Först och främst är kvinnan en människa…

Islamisk lagstiftning påpekar kvinnans roll som både dotter, hustru, moder och aktiv samhällsmedlem.

Men först och främst är kvinnan en människa med samma grad av moralisk hållning och med samma mänskliga grundprinciper. En
människa skall sköta sig, sin familj och sitt samhälle. Hon är ärlig och flitig, hon arbetar och ligger inte andra till
last hon är tolerant och generös. Hon respekterar andras privatliv och andras rättigheter gentemot henne, Hon varken
baktalar eller är oförskämd. Hon är trofast och pålitlig och hon slösar inte med livets gåvor. Alla människor har både
plikt och rätt att försörja sig genom utbildning och arbete.

Det goda och det onda har kommit att leva sida vid sida

Nu kommer flera av läsarna kanske fråga sig: Ja men om islam har talat så om kvinna och förespråkar hennes rättigheter,
varför ser man då att en del personer och även muslimska länder kommit så långt ifrån dessa principer?

Mitt svar är att islam är en anpassningsbar religion. Att leva som muslim innebär inte att blint följa en rad föreskrifter,
förbud och påbud. Det fordras kunskaper för att välja rätt i olika sammanhang och dessutom är människan rustad med fri
vilja att följa Guds bud, ansvaret för en individs gärningar ligger på individen själv! Ansvaret för ett lands ideologiska
profil ligger på dess ledare, eller på dess befolkning, om de har möjlighet att fritt välja sina ledare.

Om lagen förbjuder en person att stjäla är det inte det principiella förbudets fel om personen stjäl, Olyckligtvis har
människan alltid trotsat Guds vilja och vägledning. På detta sätt har det goda och det onda kommit att leva sida vid sida.

Vi måste också inse att ett av våra största problem är feltolkningar. För att lösa detta problem har vi i Sverige bildat
muslimska föreningar och samfund vars uppgift är att lära muslimerna om deras egen religion, beredda för sina medlemmar den
social och religiösa service som de behöver och fungera som en knutpunkt mellan muslimerna själva och samhället i övrigt.

Vilka rättigheter ger islam kvinnan?

 1. Rätten till liv

  Islam har klart och tydligt gett kvinnan mänskliga rättigheter och skyldigheter, Islam deklarerar klart kvinnans naturliga
  ställning som en mänsklig skapelse med samma rättighet och skyldigheter som mannen. Islam understryker jämställdhet mellan
  männen och kvinnan i alla mänskligrättigheter, Det är till och med så att hon inte får avstå från sina mänskliga rättigheter
  ty hennes själ är Guds egendom!

 2. Rätten och friheten att använda sina pengar på det sätt hon önskar

  Den muslimska kvinnan har rätt att använda sina pengar och sin egendom på det sätt hon själv önskar. Hon kan pantsätta,
  hyra ut, investera utan att hennes make har rätt att lägga sig i hennes beslut eller avkräva henne det hon äger. Om hon är
  yrkesarbetande ålägger inte islam henne att bidra med sin inkomst till hushållet, detta kan hon göra efter sitt fria val.
  Gud säger i Koranen, sura nummer fyra Kvinnan: ”Åt mannen är givet vad han tjänar och åt kvinnan vad hon tjänar…”

 3. Åsiktsfrihet

  Till kvinnans självklara rättigheter hör hennes rättighet att uttala sig i sina egna och i samhällets ängelägenheter. Hon
  har rösträtt och som ett exempel på hennes rättigheter till egna beslut är att hon har rätt att själv välja sin make, fria
  till honom om hon så önskar – och skilja sig från sin man. Och hon så önskar. Ett äktenskap utan kvinnans samtycke är
  ogiltigt. Ett tydligt bevis på detta är profeten Mohammeds (fvmh)
  ord: ”En änka eller en frånskild kvinna är sitt eget ombud, (vad det gäller äktenskap) och en ogift kvinna har rätt att
  acceptera eller avvisa ett frieri.”

 4. Rätten till arv

  Om man studerar den islamiska arvsrätten kommer man fram till att kvinnans arvslott är större än mannens!
  Låt mig förklara detta:

  Vi föreställer oss en bror och en syster som skall dela på arvet efter sina föräldrar. Två delar av det befintliga arvet
  går till brodern medan systern får en tredjedel.
  Sedan måste brodern dela sin arvslott bland annat med sin hustru, sina barn, och dessutom försörja sin syster, som nyss
  fått en tredjedel av arvet, om hon inte kan försörja sig själv. Systern behöver inte ge av sin arvslott till någon. Vem har
  då fått det största arvet?

  Vi bör notera i detta sammanhang att kvinnan har rättighet att vidta lagliga åtgärder mot en man som inte fullgör sina
  ekonomiska förpliktelser mot henne. Inom islam lärosatser och lagar existerar det ingen orättvis behandling av kvinnan utan
  hon är bevisligen minst sagt jämställd med mannen!

 5. Rätten till utbildning

  Islam betraktar utbildning som varje individs rättighet och skyldighet. Profeten Mohammed (fvmh) sade i en hadith:
  ”Utbildning är varje muslims plikt”. Detta gäller både män och kvinnor. En människa kan utveckla sina möjligheter och
  begåvning genom utbildning. God utbildning är en förutsättning för en god samhällsposition och i och med att kvinnorna
  uppmanas att utbilda sig uppmanas de också att skaffa sig en god samhällsposition!

  Det är Gud vilja att en människa – oavsett kön – söker förkovran och utveckling och en sådan människa belönas med Guds
  välsignelse.

 6. Rätten till arbete

  Den muslimska kvinnan har visat sin duglighet inom alla områden i samhället, men här kommer frågan om den biologiska
  skillnaden mellan män och kvinnor med i bilden. Kvinnan har sin egen biologiska konstitution för graviditet och amning.
  Detta är något som bör tas hänsyn till, och då är det samhället som skall se till att hennes biologiska funktioner och
  modersroll inte behöver undertyckas eller förnekas för att hon skall kunna ha andra ambitioner som har med utbildning eller
  en karriär i arbetslivet att göra, Man måste också kunna ge utrymme åt individuella skillnader.

  Det behöver inte heller vara mindre ambitiöst att vara hemmafru, det är bara en annan slags ambition. Hursomhelst skall det
  ena inte behöva utesluta det andra, en kvinna kanske prövar på olika lösningar och skaffar sig olika ambitioner under sin
  livstid och en kvinna skall inte behöva förneka sig själv. Inga kvinnokonferenser kan lära en man allt om kvinnan! Det är
  hon som vet bäst hur hon vill ha det.

 7. De religiösa plikterna

  Kvinnan och mannen utför samma religiösa plikter vad gäller de allmänna reglerna om bön och gudstjänst. I vissa fall har
  hon en del lättnader, vid menstruation, barnafödande och delvis även amning, då hon får lättnader i de delar av dyrkan som
  innebär fysisk ansträngning, som t ex fasta. Men vid dessa tillfällen uppmanas de att dyrka sin Gud på det sätt som inte
  innebär fysisk ansträngning.

  Hon har också en plikt som uttrycker sig mera tydligt än mannens motsvarande plikt. Detta är plikten att klä sig ärbart.
  Ärbar klädsel för kvinnan skiljer sig från densamma för mannen genom att hon påbjuds bära slöja. Detta bud står i Koranen i
  sura nummer 24, Ljuset, vers 31: ”Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin
  sinnlighet och inte visa mera av sina behag än vad som [anständigtvis] kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så att
  den täcker barmen. Och de skall inte låta sina behag skymta iför andra än sin make, sin fader, sin svärfader, sina söner,
  sin makes söner, sina bröder, sina brorssöner, sina systersöner, närstående kvinnor, dem som de rättmätigt besitter och
  sådana manliga tjänare som inte längre känner begär efter kvinnor” En kvinnas kropp väcker känslor hos en man, och den
  muslimska kvinnan vill undvika känslor hos andra män än sin egen! Därför visar hon inte sin skönhet inför män som hon kan
  gifta sig med. Slöjan döljer inte heller hennes inre skönhet, inte heller hennes ansiktsdrag, som speglar hennes naturliga
  skönhet.

Vari ligger problemet?

Måste hon t ex lägga asfalt för att vara jämställd med mannen? – Nej, hon har rätt att vägra arbeta med sådant som inte
passar hennes kroppsliga konstruktion.

Behöver hon avstå från moderskap för att kunna ha en yrkeskarriär, eller tvärtom? – Nej, samhället skall genom lagstiftning
se till att hon får tillräckligt med föräldraledighet, utan att hon åker nedför karriärtrappan, och hon har full rätt att
söka sig till utbildning och arbete när hon så önskar. En karriär som mor skall ha sin tillbörliga respekt.

Finns det några mål som kvinnan inte kan nå genom islam? – Nej, islam ger henne alla rättigheter för ett fullvärdigt,
givande och gott liv.

Salaam Maj – Juni 1997, sida 11-13