Islams profet och epidemier

Inés Eléxpuru – FUNCI

 

Med tanke på den senaste pandemiska situation reflekterar vi alla över begreppet smitta, dess omedelbara vägar, såväl som metoderna för isolering, karantän och andra sätt att förhindra spridning.

Men dessa omständigheter och denna reflektion är inte något nytt. Även om det inte var förrän på 1600- och 1800-talen som västerländska författare utvecklade teser som inkluderade begreppet smitta, var detta koncept i Islam närvarande sedan 700-talet.

Och detta tog tydlig form genom de ord och gärningar (hadith) som tillskrevs profeten Muhammed. Vi finner detta, både i vad vi kallar profetens medicin, med många profylaktiska rekommendationer för att undvika smittorisken, och i vissa beslut som hans följeslagare och senare kalifer var tvungna att fatta angående vissa pestepidemier.

Under medeltiden grävde flera muslimska författare i denna föreställning. Detta är vad Ibn Sina, eller Avicenna (Bukhara, 900-1000-talet) gjorde, som i sin medicinkanon upptäckte den smittsamma naturen av sjukdomar som tuberkulos och introducerade karantän som ett sätt att hålla dem tillbaka.

Ibn al-Khatib (Loja, 1300-talet) hänvisade också till smittan i samband med digerdöden som ödelade Europa vid den tiden, i en bok med titeln Of the Plague:

”Förekomsten av smitta är känd genom erfarenhet, forskning, bevis för sinnena och tillförlitliga rapporter. Dessa fakta utgör ett övertygande argument. Faktumet om infektion blir tydligt för utredaren som märker hur den som etablerar kontakt med den drabbade drabbas av sjukdomen, medan den som inte är i kontakt förblir frisk och hur smittspridningen påverkas genom kläder, kärl och örhängen.”

Tio till tolv århundraden skilde alltså vissheten och de profetiska lösningarna från Hippokrates miasma teorier som ärvdes och omvärderades av europeiska läkare på 1600-talet och hygienistteserna på 1800-talet.

 

Kalifen Omar och beslutet att fatta

När vi återvänder till Islams början, på 600-talet, finner vi följande hadith, eller profetisk tradition, angående en pestepidemi och det bästa sättet att agera i den omständigheten.

”Om du hör att en epidemi ödelägger ett område, åk inte dit, och om du hör att en region är drabbad av en epidemi, lämna den inte.” Profeten Muhammed

Så här uttryckte Bukhari, en av de viktigaste kompilatorerna av hadither:

”Enligt Ibn Abbas gick Omar ibn Al-Khattab (600-talet), må Gud vara nöjd med honom, till Cham. När han nådde Sargh, en etapp mellan Medina och Tabouk, träffade han guvernörerna i städerna Cham, Abu Ubayda ibn Al-Kharrah och hans följeslagare, som informerade honom om att en pestepidemi inträffade där.

Omar bad mig ta med de första emigranterna (Muhajirin). Väl runt dem informerade han dem om epidemin som härjade Cham och frågade deras råd, men de hade olika åsikter. Vissa sa: ”Du gick ut med målet att bekämpa fienden, och du måste uppnå det.” Andra sa istället: ”Vi tror inte att vi ska utsätta profetens följeslagare för denna epidemi.”

”Vi tror att det bästa är att ta ett steg tillbaka och inte utsätta människor för den här epidemin.”

Omar bad dem gå. Han skickade mig sedan till ansarna, som han också konsulterade, men de visade samma oenighet. Han bjöd också in dem att gå. Sedan bad han mig att ta med Quraish ledare som hade emigrerat efter erövringen av Mecka (…). Omar rådfrågade dem utan att någon oenighet uppstod mellan dem. De sa: ”Vi tycker att det är bäst att ta ett steg tillbaka och inte utsätta människor för denna epidemi.” Sedan sa Umar: ”Jag tänker vända tillbaka, och jag vill att du gör detsamma (han tilltalade guvernören och följeslagaren till profeten Abu Ubayda ibn Al-Kharrah)”.

(…) Sedan kom Abdur-Rahman ibn Awf, som hade varit frånvarande i något ärende och sa: ”Jag vet något om det här fallet. Jag hörde profeten säga: ’Om du hör att en epidemi härjar ett område, åk inte dit, och om du hör att ett område är drabbat av en epidemi, lämna det inte’.”

”Umar prisade Allah och fortsatte sedan på vägen tillbaka.”

 

Instängningen

Slutligen, och angående den isoleringen som nästan hela planeten var utsatt för under COVID pandemi, sade profeten i en annan bestyrkt hadith som överförts av Ahmad:

”Den som i tider av pest förblir tålmodigt i sitt hus som en tillbedjanshandling och vet att det inte kommer att påverka honom förutom vad Allah har föreskrivit för honom kommer att få martyrens belöning.”

Enligt kommentaren från hadith specialisten Ibn Khayar al-Asqalani från 1300- och 1400-talet: ”Den explicita meningen med hadith är att den som uppfyller de ovannämnda egenskaperna får martyrens belöning även om han inte dör av sjukdomen” (Fath Al Bari).

Två traditioner som tillskrivs Muhammed som med otvetydig tydlighet stödjer de aktuella teserna och visar att det redan på 600-talet fanns en tydlig uppfattning om begreppet smitta och dess sätt att förebygga och minimera den.