Helande genom Salat

Shahid Athar – Webislam

 

Vi, läkarna har nu kommit att acceptera ett faktum känt för våra patienter i århundraden, att läkande kommer från Allah, och att vi är bara ett instrument för den Helande. Vi ger samma medicin till två olika patienter med samma typ av medicinskt problem eller utför liknande operationer på två patienter med samma risk och den ene överlever och den andra inte. Det är mer än tur. Som Sokrates sa, ”jag behandlar såret och Allah helar”. Det var också känt av profeten Abraham, Och när jag är sjuk, återger Han mig hälsan. (26:80). Allah själv bekräftar det genom att säga Om Gud vill låta en olycka drabba dig kan Han ensam avvärja den. (6:17).

Koranen är inte en medicinsk lärobok, utan innehåller regler som om de följs främjar hälsan och helandet. Därför Koranen kallar sig själv helandets bok.

MÄNNISKOR! Ni har nu fått ta emot förmaningar och varningar från er Herre och en läkedom mot det [onda] som bor i människors bröst, och vägledning och nåd för dem som tror. (10:57)

MED KORANEN uppenbarar Vi det som är läkedom och nåd för de troende… (17:82)

 

Tre typer av helande genom Koranen

 1. Normativ verkan: Detta innefattar tro (iman) i Allah inte bara som Skaparen utan även Försörjare och Försvarare. Här inkluderar man den medicinska nyttan av de obligatoriska former av dyrkan som bön, fasta i Ramadan, den solidariska skatten och pilgrimsfärden.
 2. Riktlinjer för hälsan: Hälsofrämjande instruktioner från Koranen och profeten Muhammeds (fvmh) traditioner, inklusive användning av honung, oliver, frukt, magert kött, undvikandet av överdriven ätande, alkoholförbjudet, fläsk, homosexualitet, sexuell promiskuitet och sex under menstruationen.
 3. Koranens direkta helande effekt: Koranens recitation av patienten eller till patienten (ruqya) har visat sig ha en direkt läkande effekt. Detta baseras sannolikt på de medicinska fördelarna med ekot.

 

Ekot är en så stark kraft att den har använts för att spränga berg.

Idag används en mindre version av ekot inom medicinen för att bryta njursten (ultraljud), stenar i gallblåsan, och även vegetation i bakteriell endokardit.

Att lyssna till recitation av Koranen sänker, enligt en studie ledd av Dr Ahmed E. Kadi och kollegor, blodtrycket, hjärtfrekvens och orsakar en avslappning av muskulaturen bland arabiska muslimer, icke arabiska muslimer och även icke muslimer.

Vår hypotes är att målorganet som orsakar ekot i ”Alif Lam Mim” (de tre första orden i Sura Al-Baqarah, Koranens andra kapitel) är hjärtat, och ekot i Surat Ya-Seen (den 36:e kapitel) är hypofysen i hjärnan. Så profeten Muhammed alltid insisterade på att läsa Koranen (Koran recitation) högt och inte tyst, ”Jämförelsen mellan en tyst läsare och en recitatör är som en parfymflaska när den är öppen och när den är stängd.”

 

Användning av meditation i bönen och helandet

Meditation omfattar minne och kommunikations handlingar med Allah som vi har blivit beordrat att utföra.

 1. NÄR MINA tjänare frågar dig om Mig då Jag är nära; Jag besvarar den bedjandes bön, när han ber till Mig. Och uppmana dem att svara när Jag kallar och att tro på Mig – kanske skall de ledas på rätt väg. (2:186)
 2. … de som tror och vars hjärtan blir stilla när Guds namn nämns – är det inte så att då Guds namn nämns blir människohjärtat stilla? (13:28)
 3. Och bevara Mig i minnet, så skall Jag minnas er; var Mig tacksam och förneka Mig inte! (2:152)
 4. … Och åkalla din Herre utan att förtröttas och prisa Honom morgon och afton. (3:41)
 5. … de som minns Gud när de står, när de sitter och när de lägger sig till vila… (3:191)
 6. … de män och de kvinnor som alltid har Gud i tankarna – [för dem alla] har Gud i beredskap förlåtelse för deras synder och en rik belöning. (33:35)
 7. TROENDE! Åkalla Gud – och ha Honom alltid i era tankar! Och prisa Hans namn morgon och afton! (33:41-42)

 

Uttalanden av Profeten Muhammad

Profeten Muhammed, som alla andra Allahs profeter, var upptagen med hågkomsten av Allah för det mesta. Det är känt att han sade:

 1. ”Det finns ett poleringsmedel för allt som tar bort rosten och för att polera bort hjärtats rost finns dhikr (åminnelse) av Allah.”
 2. Man frågade honom vilka skulle bli de mest dygdiga och mest uppskattade av Allah på Domedagen. Profeten (fvmh) sade, ”De som minns Allah ofta.”
 3. Det berättas i en hadith Qudsi (direkt avslöjad till profeten Muhammed) ”Allah den Allsmäktige säger: Jag är som min tjänare tror att Jag är. Jag är med honom när han nämner Mig. Om han nämner Mig för sig själv, nämner Jag honom för Mig själv. Om han nämner Mig i en församling, nämner Jag honom i en bättre församling än den. Om han kommer nära Mig en hand, kommer Jag närmare honom en arm, om han kommer till Mig gående, springer Jag till honom.”

 

Meditation/åminnelse har också varit en praxis bland sufi. För att citera Shejk al-Mursi ”dhikr (meditation) behagar Allah, den besegrar och driver bort onda krafter, ökar livslängden, gör personligheten mer framträdande, renar hjärtat, tar bort felen och skyddar tungan från lögner, skvaller, förtal och hyckleri, så länge den är engagerad i Allahs minne.”

 

Begäran om hjälp genom bönen

Enligt Imam Ghazali, ökar sjukdomen tron och närmar människan till Allah. Med vetskap i detta, säger Koranen:

TROENDE! Sök med tålamod [Guds] hjälp i bönen! Gud är sannerligen med de tålmodiga, de som håller ut. (2:153)

Profeten Muhammed brukade trösta de sjuka han besökte och recitera för dem följande bön:

”Oh Allah! Håll bort lidandet, Oh mänsklighetens Herre! Bevilja oss helandet för Du är den Helande. Det finns bara helande från Dig, ett botemedel som inte lämnar något spår efter sjukdom.”

Han utförde även följande bön för sin egen hälsa:

”Oh Allah! Hela min kropp, bota mitt hjärta och bota min syn från sjukdomen.” (Det upprepades tre gånger).

 

Helar bönen?

Självklart. Dr Larry Dossey dokumenterade i sin bok ”Healing Words” bönens helande effekter. Han nämner ett exempel från forskningen gjord av Dr Byrd vid San Francisco General Hospital 1988, där man delade in i två grupper 393 patienter med svår hjärtsjukdom antagna till intensivvårdsavdelningen för en period av 10 månader.

Patienterna i grupp (A) fick böner utförda i deras namn tills de lämnade sjukhuset. För gruppen (B) utfördes inga böner. De som utförde böner fick inte veta hur de skulle göra dem.

Resultaten var mycket intressanta. De som fick böner utförda i deras namn lämnade sjukhuset innan, de hade en låg förekomst av hjärtstillestånd, en lägre förekomst (2 gånger och ett halvt) av hjärtsvikt och behövde en femtedel mindre antibiotika. Forskargruppen konstaterade också att bönen tillsammans med kärleksfull omsorg fungerade ännu bättre. Män med angina pectoris och en kärleksfull och omtänksam hustru visade en 50 % minskning av angina jämfört med ensamstående eller frånskilda män.

Bönen har sin effekt även under sömnen. Profeten Muhammed rådde oss att recitera böner i Koranen (Suror Ikhlas, Al Falah, Annas och/eller sista vers av Al Baqarah, 2:286) innan man ska sova.

 

Min egen praktik

Jag gör dhikr i all min lediga tid, speciellt när jag kör, och jag ber för mig själv, för min familj, mina vänner och mina patienter vid namn, med vetskap om att helande kommer endast från Allah.

En gång besökte jag en mycket allvarlig sjuk person som hade en binjure tumör (feokromocytom) och var i blodtryckssänkande chock. Jag frågade vad jag kunde göra för henne, och hon i desperation (läkarna hade inte gett henne något hopp), bad mig att be för henne. Så jag placerade min hand över tumören, reciterade profetens bön och sedan gick jag. När jag återvände nästa dag, blev jag förvånad över att se henne sittande i sängen och leende. Hon berättade att under natten röntgade henne läkaren och han fann inga spår av tumören. Jag kunde inte förklara det, men tänkte att angiografin kanske hade påverkat tumören.

 

Sufisk praxis

Vid behandling av sjukdomar använder sufierna böner och kunskap om specifika verser i Koranen och Allahs namn. Vetenskapen kallas Tawhid. De använder vetenskapen om siffror förknippad med det arabiska alfabetet. Man måste veta att helandet inte kommer från en bit papper, ord eller siffror, men från Allah. Enligt min ödmjuka åsikt, Tawhid är bara ett sätt att bli medveten om Allah och ta emot Hans nåd som följd.

 

Anteckningar

Dr Shahid Athar är docent i medicin för Institutionen för Klinisk Medicin vid College of Indiana, ordförande för Islamic Medical Association of North America och medlem av Islamiska vetenskapsakademin (IAS).