Gudomliga ord för en kristid

Angel Alvarez Hernández – Webislam

Allahs Sändebud (fvmh) utmärkte sig genom hela sitt liv för sin kamp mot förtryck och hjälp till de förtryckta.
Bland Profetens (fvmh) ord hittar vi följande:

”Hjälp din broder, vare sig han är en förtryckare eller är förtryckt.” En man frågade, ”Guds budbärare! Jag hjälper
honom när han är förtryckt, men hur jag kan hjälpa honom om han är en förtryckare?” Profeten (fvmh) sade: ’Du kan
göra så att han avstår från att förtrycka andra. På så sätt kommer du att hjälpa honom.”

Vid ett annat tillfälle sade Profeten (fvmh):

”Den bästa sortens jihad är att säga sanningen till en tyrann och orättvis härskare.”

Idag kan vi se hur de flesta av dem som påstår sig vara världens mest fromma och mäktiga muslimer blir rörda inför
en oljerörledning eller ett oljefält, men förblir likgiltiga inför smärtan hos de utslagna i storstäderna eller de
förföljda minoriteter i Burma och på andra håll.

Den heliga Koranen, som är Allahs ord, ställer oss följande fråga:

Varför skulle ni inte kämpa för Guds sak och för de försvarslösa män, kvinnor och barn, som ropar: Herre! För oss
ut ur detta land av förtryck och sänd oss i Din nåd en beskyddare, ja, sänd oss i Din nåd en hjälpare!
(4:75)

Allahs Sändebud (fvmh) sade:

”Skydda er från girighet eftersom det förintade dem innan er.”

Och Allah, den Upphöjde, säger:

De som värjer sig för girighetens [frestelser] – dem skall det gå väl i händer. (59:9)

Koranen säger också:

Frukta därför Gud efter måttet av er förmåga; lyssna till och lyd [Hans ord]. Och ge åt andra för er själs bästa;
det skall gå dem väl i händer som värjer sig för girighetens [frestelser].
(64:16)

Allahs Sändebud (fvmh) sade:

”Jag kommer att vara motståndare för tre personer på Domedagen, Till den som gav i mitt namn och sedan förrådde,
till den som förslavade en fri man och konsumerade priset på hans försäljning, och till den som använder en
arbetstagare men inte betala vad han förtjänar”.

I en annan hadith sade Profeten (fvmh):

”Betala arbetaren hans lön före svetten på grund av hans arbete har avdunstat ur hans panna.”

Kab ibn Malik rapporterade att Allahs budbärare (fvmh) sade:

”Två hungriga vargar som försvinner bland en fårflock orsakar mindre skador på en mans tro än det som orsakas av
mans girighet på rikedom och självkänsla.”

Anas ibn Malik rapporterade att Allahs budbärare (fvmh) sade:

”Adams son åldras, men två saker förblir unga i honom, girighet för pengarna och hoppet att leva längre”.

Vi lever i en värld där Allahs ord verkar vara värt lite, där män söker lyckan utan att minnas sin bror, där det
bäst berättade lögn är värd mer än alla hadith av Allahs budbärare (fvmh). Så har vi kommit till att se nya
folkmord, massakrerade folk, hemlösa mödrar, föräldralösa och hungriga. En konstant misär som vidmakthålls från
generation till generation och som utvidgas i storstädernas ytterkanter, utan att någon hjälper dem. Vi har lärt oss
att media kan manipulera massorna och att massorna, som Malcolm X sade, kan dyrka sin förtryckare och hata de
förtryckta.

Ingen bryr sig om någon, och de andras smärta existerar inte i de flesta hjärtan. De flesta män drivs av
egenintresse bortom gott eller ont av sina handlingar. Synden är inte ett brott och allt som är tillåtet enligt lag
görs, oavsett om det är rättvist eller inte.

Vi trodde att den nazistiska förintelsen hade verkligen upprört mänskligheten, och vi ser nu hur, i påstådda raser,
folk, etniska grupper och pseudo-religioners namn fortfarande praktiseras folkmord, förstörelse och död. Vi ser
dagligen i slowmotion folkmordet i Palestina, och det verkar även att vi har blivit så vana med det tråkar oss. Vi
har sett hur på en vecka kan man med machetes döda hundratusentals människor i Rwanda, och det verkade nästan
normalt. Vi ser utrotningen av roghinya muslimer och det förvånar oss inte.

Vi har gått genom Pol Pot, Mao Zedong, Hitler, Leopold II av Belgien och Stalin och vi inte längre skandaliseras av
någonting.

Vissa tror att orden i den heliga Koranen och Profetens (fvmh) uttalande inte har något värde och tillhör
mänsklighetens icke utvecklade tid, men mot barbariet som gör mänskligheten till en flock led av själlösa psykopater
som förstör nationer, ruinerar länder och utnyttjar de mest fattiga är det enda hoppet Allah.

Till skillnad från dem som, under ledning av sin själviskhet, försöka manipulera och förvränga islam för att skapa
fans och rekrytera legosoldater på uppdrag av sin stolthet, Allah, är det enda hoppet.

Abdullah ibn Amr berättade att Allahs budbärare (fvmh) sade:

”Det finns fyra egenskaper, och den som förfogar över dem alla är en perfekt hycklare, och den som har en av dessa,
har han drag av hyckleri tills han ger upp det: när han talar, ljuger han, när han anförtros, sviker han, när han
lovar, uppfyller han inte det, och när han diskuterar, tar han till nedsättande adjektiv.”

En tiondels uppgång i börsen på Wall Street eller i staden London är värd mer än de drabbades klagan, och
skatteparadisen är mer skyddade än rätten till utbildning, bostäder och hälso- och sjukvård för hela mänskligheten.

Allahs Sändebud (fvmh) sade: ”Det bästa av intäkterna erhålls med de egna ansträngningarna”.

Och Koranen som är Allahs levande ordet säger: ”Åh troende! Utöva inte ocker med att multiplicera räntan, men frukta
Gud, så att ni kan blomstra.”

Mot dem som tillkännager religionens slut och hävdar att den är folkets opium, mot dem som säger att en människa är
likvärd en hund, mot de som förvandlar män och kvinnor till objekt, utnyttjar och lurar dem, mot dem som använder
våld, förtryck och utpressning, mot spekulanter, tjuvar och byggare av vilda arméer, mot den avskyvärda, säger den
heliga Koranen:

DEN SOM handlar rättrådigt har själv gott av det, och den som gör orätt vållar sig själv skada; deras Herre vill
inte Sina tjänare ont.
(41:46)

Och den säger med:

De som gärna ser att skamligt förtal sprids mot de troende har ett plågsamt straff att vänta i denna värld och i det
kommande livet. – Gud vet, men ni vet inte [hela sanningen].
(24:19)

För var och en skall [straffet] svara mot hans [medvetna] handlingar. Vad de gör går inte din Herre förbi. (6:132)

Att vända våra ansikten till Allah, den Upphöjde, är att vända till sanningen, att avstå från orättvisa, lögner och
smärta, det är att försöka bli bättre varje dag, att älska livet och göra gott.