Framstående kvinnor och en reflektion om dem i islamisk historia – Del 3

Halimah Krausen – Förenade Muslimska Kvinnor i Argentina

Framstående kvinnor och en reflektion om dem i islamisk historia – Del 1

Framstående kvinnor och en reflektion om dem i islamisk historia – Del 2

 1. 4. Den koraniska vägledning till ett framgångsrikt samhälle

  Att lära sig från historien betyder inte att ”leva på gamla minnen” eller att klaga på allt som inte fungerar idag utan att
  ”tänka till” och låta historien fungerar som en start punkt för nya lösningar som hjälper oss att klara vår tids krav.

  Muslimer i flera länder är i färd med att återupplivas efter århundraden av stagnation och kolonialism. De kämpar mot
  materialistiska standarder som inte erkänner någon typ av utveckling, oavsett om den är etisk, andlig, kulturell eller
  mänsklig. Till detta bör tilläggas en enorm okunskap när det gäller innehållet och syftet med islam. Det är en svår
  situation på grund av industrialisering och migration som tenderar att förstöra familjens struktur utan att erbjuda några
  alternativ. Detta orsakar ensamhet för de äldre och sämre möjligheter för barnen som inte har någon chans att växa i ett
  samhälle med sunda relationer mellan generationerna och en svår situation för kvinnorna.

  ”Gud förändrar inte situationen för ett folk som inte förändrar själv vad som står i deras händer att förändra” Med dessa
  ord, uttrycker Koranen en viktig lag för alla mänskliga samhället nämligen att det intellektuella, andliga, sociala och
  politiska beteende måste vara relaterade till varandra. Vilka är då de egenskaperna hos muslimska kvinnor i historien som
  kan uppmuntra oss att forma vår framtid?

  1. Utbildning

   Utbildning är verkligen en central punkt. Ett folk som förvärva och överför kunskaper jämfördes av Profeten (fvmh)
   med dem som startar jihad för att följa Guds väg, med kampen för att förfina sin egen karaktär med andra det ”största
   Jihad.” Förvärvning och överföring av kunskap ger kvinnorna en större nytta genom att skydda dem från förtryck och
   exploatering samtidigt som man lägger grunden för nästa liv.

   Det är till fördel för samhället och dess kommande generationer. Våra bröder som inte har vant sig vid denna inställning
   pga traditionen, bör de åtminstone förstå att deras egna barn är i ett betydligt underläge om deras mödrar förbli obildad
   och okunniga om världen. Om det behövs får man se till att man lär sig hemma eller med hjälp av moderna kommunikationsmedel
   om möjligt. Exemplet om Rabee’ah visar hur kvinnor från vilkas perspektiv finns det enbart hinder, tar initiativet till att
   lära sig, utveckla en andlig mognad och blir en islamisk personlighet.

  2. Solidaritet

   En annan viktig punkt är solidaritet. Det är inte en slump att begreppet människa, hänvisar till en social aspekt som också
   ingår i alla islamiska ritualer där inkluderas egenskaper som medkänsla, tålamod, mod, uthållighet och vilja till samarbete.
   Rättvisan kräver att vi stödjer inte bara våra legitima intressen, men att vi är också medvetna om de behov som våra
   systrar har och ser till dem tillgodoses. Det kan handla om materiella behov, praktisk hjälp eller råd, och empatiskt
   lyssnande. Det kan vara en fråga om att utveckla goda idéer och projekt eller att be för varandra och uttrycka moraliskt
   stöd. Det utesluter inte solidariteten med folket, så att de tillsammans, som människor, män och kvinnor delar ansvaret för
   vårt samhälle och vår planet.

   De exempel på samspelet mellan mor och syster till Moses (fvmh), som Faraos hustru som tar hand om sändebudet som kommer att
   rädda människor från förtryck, visar solidaritet mellan nationaliteter och samhällsklasser

  3. Tillit

   Sist men inte minst viktigt för det är tillit. En troende ger aldrig upp hoppet. ”Tron på det osynliga” handlar inte bara
   om tro på Gud och hans änglar utan även om möjligheten att rättvisa och fred kan förverkligas i vårt samhälle. Detta kommer
   att göra det lättare att uppfylla vårt ansvar att försvara det rätta, njuta av det goda och undvika det onda i våra
   personliga liv, vår familj, vårt samhälle och när vi måste fatta ett politiskt beslut. Kunskapen om vårt ansvar gentemot
   vår Skapare väger tyngre än någon annan mekanism för ”social kontroll”. Det bästa exemplet på detta tillit och mod är Maria
   (MGvnh), som efter att ensam gått igenom
   förlossningen, hade en tillräcklig tro på Gud för att framträda inför sin gemenskap och konfrontera den med Jesus (fvmh).

   Utifrån dessa principer och erfarenheter, kan muslimer bygga sina strategier. Individuella insatser, självhjälpsgrupper
   samt informationsutbyte och nätverksbyggande kan vara ett första steg, särskilt i miljöer där det kan finnas
   fientliginställda personer mot muslimer och kvinnor.

   På lång sikt, överväganden av politisk och social ordning och nödvändiga åtgärder är ett måste, t ex vägleda barn och
   ungdomar mot framtiden, uppmuntra deras utveckling och inte enbar förvarandet av muslimska traditioner, uppmuntra kvinnor
   att stödja islamiska värderingar snarare än värderingar som blint tillfredställer samhällets kontroll behov, skapa en
   infrastruktur för att stödja kvinnor i nödsituationer, hitta ett sätt att integrera de äldsta på ett värdigt sätt,
   respektera dem och lära av deras erfarenheter, ge sitt rätta värde till det frivilliga arbetet (som i detta materialistiska
   samhälle ofta förbises) på samma sätt som betalt arbete, skapa förebilder med hjälp av våra egna ansträngningar för att
   fullfölja våra visioner, organisera och strukturera enskilda insatser för att öka effektiviteten och vikt och på så sätt
   vinna respekt och ta på allvar de politiska beslut som fattas. Om vi gör det, kommer vi att successivt återuppliva
   rikedomen i vår kulturella och religiösa arv för oss själva och till gagn för hela mänskligheten.

Slutsats

Vi kan urskilja de egenskaper som karakteriserar de kvinnliga personligheter som lyfts fram i Koranen, deras viljestyrka
att vara fast i sin tro och vissa principer. Detta i sin tur ledde dem att bryta stereotyper och motsätta sig alla sociala
förväntningar från den tid de levde i. Vi känner igen dessa egenskaper som återspeglades i dessa framstående kvinnors liv
genom den islamiska historien.

Vad gäller diskussionen om status, dagens muslimska kvinnor måste först definiera och beskriva sina principer och hitta en
fast övertygelse och visshet i tron. Beväpnad med en grundlig förståelse av sina islamiska rättigheter och skyldigheter
kommer de att kunna bekämpa muren av okunnighet och stagnation som för närvarande omger dem. Som muslimska kvinnor måste vi
arbeta för att följa i våra föregångares fotspår. På så sätt kommer vi att kunna påverka det islamiska samhällets framtid.