Föräldrarnas roll i barnens utbildning

Dr. Norlain D. Mababaya

 

Islam är den fulländade religion och levnadssättet för människorna ur alla synpunkter må det vara fysiskt, materialistiskt, ekonomiskt, sociokulturellt, pedagogiskt, politiskt juridiskt andligt eller annat liknande.

Islam fungerar som den bästa lösningen vid alla problem och ger rationella svar på alla sorters frågor.

Ta t. ex följande: Varför vi föräldrar bör sträva efter att utbilda våra barn? Hur kan vi vägleda eller utbilda våra barn att vara framgångsrika både i denna värld och i den tillkommande?

Förvärvande av kunskap är en plikt för alla för att verkligen lära känna vår Ende gud.

Islam lägger stor vikt på förvärvande av kunskap. Den första uppenbarelsen som Allah uppenbarade för sitt Sändebud, profeten Mohammed var faktiskt: ”Läs i din Herres namn, jan som skapat – skapat människan av en fastvuxen grodd. Läs, ty din Herre är den mest frikostige.” (96:1-3)

När vi följer det gudomliga budet att läsa lär vi oss i Koranen att förutom läsning befaller Allah oss att försöka lära, förstå och ställa frågor. Han vill att v ska skaffa oss kunskap och vishet så att vi kan känna Honom.

”DETTA ÄR ett budskap till alla människor, som bör lyssna till dess varningar och försöka inse att Han är den Ende Guden. De som har förstånd bör ägna detta eftertanke!” (14:52)

”Har de [som nu förnekar sanningen ] aldrig begett sig ut i världen, så att deras hjärtan fått lära sig att förstå och deras öron att höra? Det är inte deras ögon som är blinda, nej, det är hjärtana i deras bröst!” (22:46)

Profeten Mohammed, frid vare med honom, ålägger oss också att skaffa oss kunskap. Han betonar faktiskt att det är vår plikt att söka kunskap. Profeten Mohammed säger: ”Att söka kunskap är en plikt för alla muslimer.” (ibn Maja) ”Känn dina plikter och lär andra att känna sina plikter.” (Tirmidhi).

Det är vårt ansvar att skaffa oss kunskap för att förstå att Koranen ör Sanningen och Vägledning från Allah och att profetens normer (sunna) är den bästa vägen.

”Och [det sker] för att de som har fått del av kunskap skall veta att denna [heliga Skrift] är sanningen från din Herre och tro på den och för att deras hjärtan skall ta emot den med ödmjukhet.” (22:54)

Allahs sändebud till hela mänskligheten uppmuntrar oss att lära och lära ut Koranen. Han säger: ”De bästa av er är de som lär sig Koran och lär ut Koran.” (Bukhari) ”Ingen människa sitter i Allahs hus och läser i Allahs bok och studerar det tillsammans med andra, utan att en frid sprider sig bland dem och utan att Allah noterar dem som är med Honom.” (Muslim)

Koranen vägleder oss att tro på och lyda Profeten Mohammed. ”Troende! Muhammad är inte fader till någon av era män. Han är Guds Sändebud och Profetlängdens Sigill. Gud har kunskap om allt.” (33:40)

Om vi använder vårt förstånd för att segra, istället för att blint följa, sade Profeten Mohammed i sin avskedspredikan på den nionde dagen i Dhul Hijjah, 10 år efter Hijra. ”O, människor! Ingen profet kommer efter mig och ingen ny religion kommer att grundas. Tänk alltså väl och använd ditt förnuft, och förstå väl vad jag säger er. Jag ska lämna efter mig två ting. Koranen och mitt exempel, sunna och om du följer dessa går du aldrig vilse.” (Muslim)

Profeten betonar inte bara vikten av kunnande och att hålla fast vid Koranen och Sunna utan varnar oss också för förvrängning av Islam. Han säger: ”Var säkra på att de bästa orden står i Allahs bok, den bästa vägen är min väg, sunna, och det vanskligaste är förvrängning, för att förvrängningen leder till att man lämnar den rätta vägen.” (Muslim)

 

Kunskap är nyckeln till förståelsen av Islam

Vi måste skaffa kunskap för att förstå Islam som den fulländade religion och det fullkomliga levnadssättet för alla. Islam betyder fullständig och fridfull underkastelse till Allahs vilja och lydnad av Hans lag. Vår skapare visar oss tydligt att det är Han själv som har gett Islam som en religion åt mänskligheten:

”Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag har beslutat att underkastelse under Guds vilja skall vara er religion.” (5:3)

I linje med Koranens ålägganden, uppmuntrar Profeten oss att söka kunskap om Islam, Han säger: ”När Allah vill ge en person en ynnest låter Han honom förstå Islam, och denna kunskap förvärvas genom lärdom.”
(Bukhari) ”Den som var den bästa av er under gångna dagar av ignorans är också den bästa av er i Islam!” (Bukhari och Muslim)

Vi är ansvariga för våra barn. Vi måste uppmana och vägleda våra barn att utbilda sig eftersom vi som föräldrar bär ett visst ansvar för våra barns framgångar och misslyckanden. I en hadith sammanställd av Imam Bukhari rapporteras det att Abdullah Bin Umar hörde Profeten säga: ”Var och en av er förvaltar och beskyddar det som han blivit anförtrodd. En makthavare är ansvarig för sina undersåtar, en man är ansvarig för sin familj, en hustru är ansvarig för hemmet, en betjänt är ansvarig för sin herres egendom. En man är ansvarig för sin fars egendom, ni alla är ansvariga för allt ni förvaltar över!” (Bukhari)

Våra barn är både ett glädjeämne – och en prövning! Det är vårt ansvar att vägleda dem och undervisa dem så att de kan bli rättfärdiga människor som tjänar Allah. Den prövning som våra barn utgör har vi klarat när våra barn tillber och behagar vår Skapare!

Islam erkänner vikten av en god utbildning. Det är det bästa sättet att bekämpa okunnighet och driva iväg det onda. Att ge sina barn en god utbildning är det bästa vi kan göra. Profeten sade: ”En far kan inte ge sitt barn någonting bättre än en god utbildning.” (Tirmidhi och Baihaqi).

”En lärd man är svårare för djävulen att knäcka än ett tusen okunniga trogna.” (Tirmidhi och ibn Maja)

 

Kunskap kan ge en evig belöning

En god utbildning som vi föräldrar strävat efter för våra barn ger en belöning långt över vår fattningsförmåga. När vi vägleder våra barn till en bra utbildning, får vi belöning av Allah. Profeten sade: ”Vemhelst som vägleder en annan till något gott ska ha likvärdig belöning som den han väglett till det goda får!” (Muslim, Abu Daud och Tirmidhi)

När vi ger våra barn en bra utbildning utvecklar vi dem att bli rättfärdiga och deras böner fortsätter att nå oss även efter vår död. En bra utbildning utvecklar oss att bli rättfärdiga. När vi vägleder våra barn mot rättfärdighet genom bra utbildning kommer deras böner till Allah, till vår egen fördel, att fortsätta även efter vår död. Profeten säger: ”När en man dör slutar hans goda gärningar att ge om belöning utom i tre fall: en välgörenhet som fortsätter efter hans död, kunskap som han lämna bakom sig och som människorna drar nytta av, och rättfärdiga barn som ber för honom.” (Muslim)

Genom god utbildning kan vi utveckla våra barn till att bli effektiva eller framgångsrika muslimer som har förmåga att förmedla islams goda budskap, och på så vis behaga Allah.

Allah visar tydligt att det inte finns något tvång i religionen, han ålägger emellertid de troende att inbjuda andra människor till Islam för att vägleda dem till sanning.

Allah beordrar oss att påminna de troende om anledning till att Han skapat oss Han säger i Koranen:”Vilken av din Herres välgärningar vill du [människa] sätta i fråga?

DENNE [Profet] är en varnare liksom de som varnade i gångna tider. [Stunden] som närmar sig kommer allt närmare, [men] ingen annan än Gud kan dra undan [slöjan] som döljer den” (51:55-58)

I linje med de gudomliga buden att påbjuda till Islam beordrar Profeten (fvmh) också oss att inbjuda varandra till den rätta vägen i Islam. Han säger: ”Förmedla mitt budskap till människorna, även om ni bara förmedlar en vers!” (Bukhari)

Om vi kan vägleda våra barn till att göra detta för Allahs glädje, så kommer Allah att belöna dem med ett framgångsrikt liv. Allah berömmer och utlovar dem ofattbara belöningar. ”Vem talar ett skönare språk än den som kallar [människorna] till tron på Gud, som lever ett rättskaffens liv och som säger: ’Jag hör till dem som har underkastat sig Guds vilja?’” (41:33)

I en annan vers säger Allah: ”Ingen av Hans tjänare utom de som har [en djup inre] kunskap fruktar Gud [så som Han bör fruktas]. Han är allsmäktig men alltid beredd att förlåta.” (35:28) I utbyte mot att de är gudfruktiga är Allah nöjd med dem. De mottar Allahs förmaning. Allah säger i Koranen: ”KAN DEN som vet att det som har uppenbarats för dig av din Herre är sanningen, likställas med den som är blind?

Bara de som har förstånd ägnar detta eftertanke, de som håller fast vid förbundet med Gud och fullgör sina högtidliga åtaganden; de som håller samman det som Gud har befallt skall vara sammanfogat, de som står i bävan inför sin Herre och ängslas för räkenskapens svåra stund; de som bär motgången med jämnmod och strävar efter att vinna Guds välbehag, som förrättar bönen och ger åt andra av det som Vi skänkt dem för deras försörjning, så att ingen ser det eller öppet inför alla, och som fördriver ont med gott.

Deras mål är de eviga boningarna, Edens lustgårdar, där de skall stiga in med sina föräldrar, hustrur, barn och barnbarn – bland dem som var rättsinniga människor – och änglarna kommer emot dem från alla portar [och välkomnar dem:] ’Fred! [Detta är lönen] för ert tålamod och er uthållighet!’” (13:19-24)

När vi skaffar oss kunskap lär vi oss inte bara den gudomliga avsikten till varför Allah skapade oss, utan vi förstår även meningen med denna tillfälliga värld och hur vi bör förbereda våra liv för att njuta av det eviga livet i den tillkommande världen. Vi vet att endast när vi fridfullt och helt underkastar oss Allah, tror på och fruktar Honom, följer Hans bud, utföra rättfärdiga handlingar enbart i syfte att glädja Honom allena, och sedan avstår från att synda, kan vi nå frälsning. När vi skaffar oss kunskap försäkrar vi oss om evig belöning från Allah. Vi vinner Allahs skydd från de fruktansvärda straff i helvetetselden som väntar de som inte tror, eftersom de är utan vishet.

Vi bör sträva efter att skaffa oss kunskap till förmån för oss själva, eftersom Allah visar väldigt tydligt att de som vet inte kan jämställs med de som inte vet. Han säger i Koranen: ”Eller [skulle förnekaren kunna jämställas med] den som under nattlig vaka tillber sin Herre, med pannan ödmjukt tryckt mot marken eller stående upprätt, som har det eviga livet för ögonen och hoppas på sin Herres nåd?

Säg: ’Kan de som vet likställas med de som inte vet? Men bara de som har förstånd tänker igenom [dessa frågor]’” (39:9)

 

Övers. Inga-Lill Cadimi

Salaam, Jan-Feb 1997, Sida 18-21