En annorlunda jihad

Asghar Ali Engineer

 

Den bokstavliga betydelsen av ordet jihad är att sträva efter, att uppnå något bra som kampen för freden, för mänsklighetens välfärd. Om verserna i Koranen läses med de upprepade krav till troende som uppmanas att följa det som är rätt och förbjuda det som är fel (ya’murun b’il ynahauna ma’roof wa ’Anil Munkar) får alla form av jihad en ny innebörd.

Alla de som tjänar mänskligheten på olika sätt med att främja ett moraliskt ren och korruptions fria samhälle är de verkligen mujahid. Det är därför ordet jihad har tolkats olika av olika sektorer i samhället. För de styrande och den politiska klassen innebar det krig och erövring för att expandera den islamisk lag, för sufierna innebar att erövra de egna önskningar och girighet, och för den teologiska klassen var det en strävan efter att genomdriva sharia och forma beteendet inom gränserna för sharia (Hudud).

För Usama bin Ladin, betydde det något helt annorlunda och han använde det som åtgärder mot USA vilket ledde mot det helt oacceptabla fenomenet terrorism. Men när den politiska klassen under medeltiden använde jihad för territoriella erövringar, de gjorde det för att expandera sina territorier. Även Ibn Taymiyyah hittade en ursäkt för att utfärda en fatwa om jihad efter att mongoliska horder plundrade Bagdad.

Men vad Usama gjorde var helt annorlunda. Det är inte ett godtagbart sätt att agera i dagens värld, och han hör inte heller till den politiska eller härskande klassen. Ingen statsminister i en islamisk stat har godkänt vad Usama gjorde och ingen armé från något muslimskt land har invaderat ett annat icke muslimskt land. Osama är varken regeringschef i något land eller ansvariga för en reguljär armé av muslimer. Därför har deras jihad inget stöd av de heliga skrifter eller politiskt stöd av de lärda (Ulama). Det är något rent personligt och därför helt oacceptabelt.

För att återgå till roten av jihads innebörd, det vill säga att sträva efter det goda i samhället och förbättra mänsklighetens välbefinnande i sin helhet, i dag är ett av de bästa sätten att utkämpa jihad att sträva efter att rädda vår planet och vår miljö. Denna form av jihad uppfyller flera nivåer av jihads betydelse. För det första är den maroof (önskvärd och mer acceptabelt), man lär sig med det att kontrollera sina begär och girighet samt visa personlig återhållsamhet. Den är också i linje med Profetens sunna som upprepade gånger uppmanad oss att skydda träd och grödor och respektera Allahs skapelse.

Vidare beskrivs i det första kapitlet av Koranen, Sura al-Fatiha, Allah som Rabb al Alamin (Universums Herre). Det arabiska ord Rabb betyder att skydda noggrant och föra något genom olika stadier av fullkomlighet. Och om Allah är Rabb av hela universum och vi dyrkar Honom, då är det vår skyldighet att noggrant sträva efter att skydda och bevara det och inte förstöra den, annars är vår tillbedjan värdelös om vi inte respekterar hans skapelse.

Dessutom måste vi inse att den globala uppvärmningen är ett resultat av konsumenternas girighet. Vi plundrar jordens värdefulla resurser på grund av vår girighet. Det är dags att vi ser de farliga konsekvenser vår vårdslösa konsumtion leder till och startar en jihad mot vår egen girighet precis som sufierna gjorde. Liksom den giriga politiska klassen som vill ha större territorier och bryr sig inte om att de spiller blod från oskyldiga människor, vi som medborgare i ett modernt kapitalistiskt, konsumtions samhälle plundrar jordens magra resurser och vi bryr oss inte om konsekvenserna och att vi försvårar livet för kommande generationer.

Så, som muslimer (vilket innebär att underkasta sig till Allahs vilja) och som mumin (vilket betyder troende, en som tror på Koranens värderingar och respekterar Allahs skapelse) måste vi sträva efter något bättre, med andra ord, starta en jihad mot alla som accepterar onödig konsumtion och förstör vårt planet.

Denna form av jihad måste vara både individuella och kollektiva: Individuell i den utsträckning att det första vi måste göra är att kämpa mot vår egen girighet och minska vår konsumtion till nivåer som är acceptabla för miljön, och kollektiva i den utsträckning att vi måste anstränga oss för att minska nivån av den globala konsumtionen till en acceptabel nivå genom informationskampanjer och påtryckningar på de härskande klasserna och särskilt de utvecklade länderna i väst där konsumtionen av naturresurserna är mycket större än vad som deras befolkning motiverar.

Många arabländer har enorma oljeresurser som när de används ger höga koldioxidutsläpp som leder till global uppvärmning. När man frågade profeten vad är den bästa formen av jihad, svarade han: att tala sanningen inför en tyrann härskare. Kan dessa arabiska ledare tala sanningen till de västerländska nationer och andra, särskilt den amerikanska, så att de minskar sin oljeförbrukning och bemöter konsekvenserna? Det skulle vara en stor jihad.