6 Koraniska verser och hadith om renlighet

The Muslim Vibe

 

Islam är en religion som uppmuntrar och älskar renlighet – i sinnet, själen och kroppen. Från verser i den heliga Koranen till profeten Mohammeds hadith är vikten av renlighet djupt uppenbar.

Att ha en ren kropp och själ uppmuntrar inte bara hjärtats renhet, utan det hjälper också till att upprätthålla vår hälsa. Som muslimer har vi en plikt att sträva efter att ha och hålla en ren kropp och själ i vår dagliga kamp för att hålla oss på Allahs väg.

Här är bara 6 verser från den heliga Koranen samt hadith om skönheten och vikten av renlighet, i hopp om att vi alla kan arbeta för att bli bättre praktiserande muslimer.

 

1. Allah älskar dem som rena sig själva

Gud älskar dem som vänder tillbaka till Honom i ånger [om de har syndat] och Han älskar dem som vill rena sig. (2:222)

I den här versen påminns vi om att förbli ren är en handling av tro – och att vi genom att rena oss visar vår kärlek och hängivenhet till Allah.

 

2. Att hålla sig ren är att vara i ett tillstånd av tacksamhet

TROENDE! När ni går till bön, två då ansikte och händer samt armarna upp till armbågarna och stryk med [de våta] händerna över huvudet och [två] fötterna upp till fotknölarna. Och om ni befinner er i ett tillstånd av stor rituell orenhet, skall ni rena er [genom att skölja hela kroppen]. Den som är sjuk eller befinner sig på resa eller som just har förrättat sina behov eller haft beröring med kvinnor och inte kan finna vatten, skall ta ren jord och stryka över ansikte och händer. Gud vill inte lägga på er tunga bördor, men [Han] vill rena er och fullkomna Sin nåd mot er – kanske känner ni tacksamhet. (5:6)

Här påminns vi om att även om det kan ta extra steg för att säkerställa att vi förblir rena, är det inte för att göra våra liv svårare – och vi bör förbli tacksamma för all vägledning och kärlek som Allah fortsätter att ösa ner över oss.

 

3. Renhet är en handling av tro

Och så har Vi [gett er Vår välsignelse] när Vi sände till er ett sändebud ur er egna led, för att framföra Våra budskap till er och rena er [från avgudadyrkan och all annan synd] och undervisa er i Skriften och [profeternas] visdom och lära er vad ni inte visste. (2:151)

I den här versen säger Allah till oss att Islam är här för att rena oss själva – i alla betydelser av ordet rena. Detta är en kraftfull påminnelse om behovet av att ständigt rena oss själva både fysiskt och andligt.

 

4. Att rena sig med vatten är en gåva

[Minns hur] Han ingav er ett stort lugn och en känsla av trygghet och lät ett regn falla från himlen för att rena er och lossa Djävulens smutsiga [grepp] om era [sinnen], stärka ert mod och göra er stadiga på foten. (8:11)

Här får vi höra från Allah att Han har skänkt oss med regn och vatten för att kunna rena oss själva. Vi bör dagligen påminna oss själva om att vattnet vi har förmånen att använda är en gåva, och att vi bör förbli tacksamma för varje rensning vi kan genomföra.

 

5. Renlighet som grunden för Islam

Den Helige Profeten, frid vare med honom, sa: ”Försök att vara ren så mycket du kan. Sannerligen, Allah har baserat Islams grund på renlighet, därför kan aldrig en person komma in i paradiset utom de rena” (Kanz-ul-Ummal, Tradition 26002)

I denna hadith rapporteras profeten ha uttalat det tydliga sambandet mellan renhet och himlen – vilket betyder att vi bör sträva efter att ständigt rena oss själva, inte bara som en troshandling utan som förberedelse för Livet Efter detta.

 

6. Parfymera sin kropp för Allah

Profeten, frid vare med honom, sa: ”Den som parfymerar sig för Allah, den Högste, kommer att uppstå på uppståndelsens dag, och lukta mer väldoftande än söt mysk, medan den som parfymerar sig för någon annan än Allah kommer att uppstå på Uppståndelsedagen luktande ruttnare än ett lik”. (al-Mahajjat ​​al-Baydha, v. 8, sid. 105)

Profeten sägs ha älskat parfym och var det högsta exemplet på renhet för Allahs skull. Här påminner profeten oss om att vi måste rena och parfymera oss själva, inte för jordliga önskningar och vinster utan rent av den kärlek vi har till Allah.