Vikten av kunskapen

Muhammad Ibn Ibraheem At-Twaijiri – www.luzdelislam.com

Allah skapade människan och utrustade henne med de nödvändiga verktygen för lärande och kunskapssamlande nämligen hörsel,
syn och tankeförmåga. Allah (HoäH) säger: Gud
förde er ut ur era mödrars sköten, ovetande om allt, och gav er hörsel, syn och hjärta; kanske känner ni tacksamhet [mot
Honom].
(16:78)

Islam är kunskapens religion eftersom den första uppenbarade versen beordrar oss att läsa och läsning är nyckeln till all
kunskap. Gud (HoäH) säger: LÄS I din Herres namn, Han som har skapat – skapat människan av en grodd som sätter sig fast!
Läs! Din Herre är den Främste Givaren, som har lärt [människan] pennans [bruk], lärt människan vad hon inte visste!

(96:1-5)

I Islam, kunskapen föregår handling, för det finns ingen handling utan kunskap. Gud (HoäH) säger: Håll fast vid din kunskap
att det inte finns någon gud utom Gud; be Honom om förlåtelse för dina synder och [be om förlåtelse] för alla troende män
och kvinnor! Gud vet vad ni dagligen bekymrar er om och målet där ni [till sist] får vila.
(47:19)

Allah varnade alla muslimer om faran att tala utan kunskap. Gud (HoäH) säger: Befatta dig inte med det som du inte riktigt
vet; ditt öra och ditt öga och ditt hjärta skall [alla en Dag] tillfrågas om detta.
(17:36)

Allah gjorde de lärda till vittne över Hans enhet (Tawheed) för att klargöra hur viktig är det med kunskap och kunniga. Gud
(HoäH) säger: GUD [SJÄLV] vittnar – och [så gör] änglarna och de som har kunskap – att det inte finns en annan gud än Han,
Upprätthållaren av rättvisa och jämvikt; ingen annan gud finns än Han, den Allsmäktige, den Vise.
(3:18)

Genom att känna till Allahs tecken och varelser får vi större kunskap om Honom, de lärda vet det, därför berömde Allah dem
med att säga: Ingen av Hans tjänare utom de som har [en djup inre] kunskap fruktar Gud [så som Han bör fruktas]. Han är
allsmäktig men alltid beredd att förlåta.
(35:28)

Den vise har en ädel ställning i islam, han överträffar andra i detta liv och det eviga, Gud (HoäH) säger: Då skall Gud
upphöja dem bland er som är [sanna] troende och dem som har fått kunskap, till högre rang.
(58:11)

Och på grund av kunskaps vikt beordrade Allah hans budbärare att be om mer: ”Herre! Låt min kunskap växa!” (20:114)

Allah prisade och berömde de lärda genom att säga: ”Kan de som vet likställas med de som inte vet? Men bara de som har
förstånd tänker igenom [dessa frågor].”
(39:9)

De med kunskap är de som snabbast tillgodogör sig sanningen och tror på det, Allah (HoäH) säger: Och [det sker] för att de
som har fått del av kunskap skall veta att denna [heliga Skrift] är sanningen från din Herre och tro på den och för att
deras hjärtan skall ta emot den med ödmjukhet. Gud leder helt visst dem som har tro till en rak väg…
(22:54)

Islam uppmuntrar oss att söka kunskap. Profeten (fvmh)
gjorde till en plikt för varje muslim att sträva efter kunskap, och han berättade att en lärdes förtjänst över en dyrkare
är som solen över alla andra stjärnor, och att de lärda är profeternas arvingar. Profeterna lämnade inte efter sig pengar
eller rikedomar som arv, utan kunskap, och den som får det kommer att ha fått en mycket större gåva. Profeten (fvmh)
informerade oss också att strävan efter kunskap är en väg till paradiset: ”Till den som tar vägen till kunskapen kommer
Allah att leda till vägen till paradiset” (Al-Bukhari)

Islam uppmanar alla lära sig allt som är nyttig. Kunskaper har olika nivåer, det högsta är islam (Sharia, Koranen och
profetens traditioner), följt av medicinsk vetenskap och sedan alla andra vetenskap.