Varför bankräntor är en källa till orättvisor (1/2)

Ezzedine Ghlamallah – Saphirnews

Alla monoteistiska religioner och alla former av universell visdom strävar efter att upprätta rättvisa och fred
bland människorna på jorden. För att uppnå detta mål med socioekonomisk rättvisa syftar muslimsk lag till att
eliminera exploatering i kommersiella transaktioner och förbjuder alla källor till obehörig anrikning. En av de
främsta källorna till obehörig vinst är mottagandet av någon penningförmån i en kommersiell transaktion utan att
ge det rättvisa motvärdet. Därför har ocker varit en av de mest ohälsosamma handlingarna som stark förbjuds i
islam.

Den semitiska roten av ordet riba refererar bokstavligen till meningen i ökning, tillägg, expansion eller
tillväxt. I rättspraxisterminologi översätts ordet riba med överskott, ocker och ränta. Den hänvisar till
eventuell vinst som erhållits utan någon acceptabel och legitim motprestation ur rättvisans synvinkel. Den senare
anser en vinst som acceptabel om och endast om det kompenserar något legitimt, till exempel, värdeförlust på
egendom som slitage, ansträngning eller äkta riskupptagning.

Förfalskning av låneavtalet och maskering av ocker i bankräntor

Enligt ett låneavtal lånar långivaren kostnadsfritt objektet som ska lånas till låntagaren som åtar sig att
returnera det i samma skick. Om långivare begär i utbyte mot lånet en summa pengar för att kompensera för slitaget
eller användningen av det lånade objektet, förvandlas det fria låneavtalet till ett övervägande hyresavtal. I
detta fall kan hyresgästen ersätta för det använda objektet, hyran som betalas till hyresvärden blir en
kompensation och en ersättning som betalas av hyresgästen i utbyte mot slitaget eller användningen av det leasade
objektet. Det är tydligt här att det fria låneavtalet är fundamentalt annorlunda från ett hyresavtal, utan ett
hyresavtal är det orättvist, eftersom hyran kompenserar en del av värdet eller den faktiska användningen av ett
objekt.

Eftersom ett lån bara ska vara gratis kan ett ”betalt lån” inte existera i ljuset av moralisk rättvisa. Detta är
ett vilseledande sätt att förfalska karaktären hos ett välgörande och kostnadsfri hjälp genom ett avtal för
uthyrning. Det ”betalda lånet” är faktiskt en leasing eller hyresavtal för pengar som vilseledande kallas ett
”lån”.

I den här ”låneoperationen” betalar den ”falska” användaren hyran för att kompensera för slitage på något som inte
slits ut. Faktum är att pengar är ett fungibelt objekt, det vill säga det slits inte ut vid användning, eftersom
de saknar individuella kännetecken och därför dess egenskaper varken slits eller förstörs enligt den välkända
principen ”genera non pereunt”. Detta är också den främsta anledningen till att kyrkan länge har ansett ockret
som stöld och det är dessa manipuleringar som ledde till att Thomas av Aquino betraktade all ränta som ocker.

När det gäller de som senare hävdade att räntan skulle kompensera för inflationen, är det bara en ren felaktighet.
En läkare kan inte förväxla sjukdom och symptom eller sjukdom och botemedel. Betydelsen av ordet ”inflation”
ligger nära riba, det betyder ”uppsvällning” och ”tillväxt” av penningmängden i omlopp vilket resulterar i en
bestående prisökning. Om det finns inflation är bankräntan orsaken till det, eftersom när det sätts i praktiken
orsakar det en ökning av penningmängden med en konsekvent prishöjning.

Efter att ha visat att all ränta är ocker i begreppets klassiska mening och att avtalet om ”betalt lån” är
faktiskt en leasing eller hyresavtal för en vara som på grund av sina fungibla egenskaper inte kan hyras ut, är
det viktigt att komma ihåg att ocker var förbjuden inte bara av texterna från de tre monoteistiska religionerna.
Det har till och med varit starkt uttryckligt kritiserat i det antika Grekland där det finns bevis för deras
förakt för alla former av ersättning för penninglånen.

När bankräntan är en källa till orättvisa

Skuldsättning, som många ekonomer har visat, är orsaken till lågkonjunktur, vilka är följderna av försök att dela
upp ekonomiska aktörer efter en våldsam omvändning av en fördelaktig situation i samband med kreditens överflöd.
Om fastighetspriserna stiger och människor idag har svårt att hitta bostäder, beror det just på att marknaderna
stöds av en konstgjord efterfråga baserat på bankkrediter. Kriserna uppenbaras när de operatörer som finansierade
och orkestrerade prisökningen drar sig tillbaka och inkasserar sina ”vinster”, som i verkligheten är förluster
för det mänskliga samhället som helhet. Denna form av orättvisa i ett etiskt och moraliskt samhälle kan bara
fördömas.

Genom att multiplicera skulden med hjälp av kredit och individualism, äter kapitalismen upp alla andra former av
sociala band, inklusive de som bygger på ömsesidig hjälp och solidaritet. Skulden fungerar som ett extremt robust
och väletablerat exploateringssystem. Det är en form av institutionaliserad orättvisa som gör girig, självisk och
våldsamt beteende acceptabelt.

I en värld där det officiella utvecklingsbiståndet från länderna i norr till länderna i tredje världen är lägre än
de bankintressen som de betalar till de utvecklade ländernas banker, och i en tid då till exempel den franska
skulden utgör mer än 40 miljarder euro i räntor som betalas varje år i mer än 25 år, är det angeläget att
muslimska ekonomer och intellektuella närmar sig på global nivå till dem som arbetar för att bankräntan ska
avskaffas.

Som exempel på överskott av skuld kan vi citera kreditvärderingsinstitutet Standard and Poors kommentarer som
fastställde att majoriteten av länderna i Afrika söder om Sahara kommer under de närmaste åren att behöva använda
mer och mer av deras tillgängliga inkomst för att betala sina skulder. Anledningen är räntehöjningen och
därigenom kreditåtstramningen samt försämringen av handelsbalanserna i samband med det ofta spekulativa fallet
i råvarupriserna och ökningen av importen. Processen medför ett värdefall av afrikanska valutor gentemot andra
valutor och därmed en ökning av skulden.

I slutändan kommer det att bli afrikanska och europeiska medborgare som först kommer att drabbas av
konsekvenserna, vilket kommer att leda till en minskning av infrastrukturinvesteringar och sociala utgifter.

Islamisk ekonomi har mycket att erbjuda mänskligheten

Staterna, skuldsatta företag och hushåll runt om i världen behöver veta att i enlighet med den forntida visdom
och skriftkällor för de tre monoteistiska religionerna, de lån som de har avtalat är ogiltiga.

Vi får komma ihåg vad hadith samlare som Ahmad, Shafi’i, Ibn Madjah och Tirmidhi rapporterade om profeten
Muhammeds ord: ”En troendes själ förblir upphängd på grund av sin skuld, eftersom den inte betalas.” Vi förstår
från dessa ord att i och med bankräntan har assimilerats och är en del av ockret bör den avskaffas för att den är
illegitim och orättvis, när det gäller lånat kapital, den bör alltid återbetalas helt.

Det tog några århundraden innan den islamiska civilisationen nådde sin topp och dess bidrag till mänskligheten
inom områdena kultur och vetenskap blev många. Idag har den fortfarande mycket att erbjuda genom islamisk ekonomi
som ger konkreta lösningar på dagens ekonomiska problem, däribland de alltför stora skulderna. Islamisk
finansierings grunder och tillväxt ifrågasätter på allvar den nuvarande skuldmodellen och erbjuder konkreta
lösningar för att inte bara stoppa det, men också för att omdirigera finansieringsmedel till den verkliga
ekonomin för att slutligen frigöra arbetet och tillväxt.