Varför är Paradiset vid mödrarnas fötter?

Deana Nassar

Med tid att reflektera medan jag bar mitt nyfödda barnbarn Rayyan, efter att ha bevittnat hans inträde i världen,
insåg jag vilken välsignelse jag fått, inte bara för att jag var nu officiellt mormor, men mer på grund av chanserna
jag fick att komma in i paradiset om jag respekterade min egen mor.

Jag insåg kvinnornas betydelse och mödrarnas status i Islam och hur de hålls högt, inte som den stereotypa andra
klassens medborgare vissa kan felaktigt framställa.

Eftersom det finns denna negativa idé om hur Islam ser på kvinnor, många icke-muslimer inte får veta att mammorna i
synnerhet, och föräldrar i allmänhet, hålls mycket högt i tron.

Gud säger:

VI HAR förmanat människan att visa godhet mot sina föräldrar. [Den blivande] modern bär sin börda med möda och med
smärta föder hon – ja, [hennes möda] varar trettio månader, amningstiden [inbegripen] Och när människan vid det
fyrtionde levnadsåret når sin fulla mognad, ber hon: ”Herre! Gör att jag [alltid] visar tacksamhet mot Dig för Dina
välgärningar mot mig och mot mina föräldrar och att jag gör det goda och det rätta och allt det som Du ser med
välbehag; och gör mina efterkommande till goda och rättrådiga människor! Jag är en av dem som har underkastat sig Din
vilja och som [alltid] vänder åter till Dig i ånger.”
(46:15)

Med andra ord, den skuld vi är har till våra mödrar förstoras på grund av graviditetens svåra natur, för att inte
nämna vårdandet och uppmärksamheten de tillägnar oss i vår barndom. Dessutom måste vi behandla våra mödrar på ett sätt
som anstår deras upphöjda ställning, och återigen, vörda de moderliv som bar oss.

I motsats till vad vissa kanske tror om kvinnor i islam, är vi beordrade att behandla kvinnor med vänlighet, och att
respektera och lyda våra föräldrar med särskild betoning och företräde som ges till modern. Faktum är att Profeten
Muhammed betonade betydelsen och kvinnans ställning i islam i sin sista predikan, där han citerade:

”Behandla era kvinnor väl och var snäll mot dem, för de är era partners och engagerade hjälpare.” (Al-Albani)

Islam är den bästa påminnelsen av någon moderns närvaro med den dagliga uppmuntran från Koranen och profeten Muhammeds
levande exempel. Medan han aldrig såg sin far eftersom han dog innan han föddes och han förlorade sin mor när han var
sex år gammal, Muhammed (fvmh), förstod vikten av sina föräldrar, särskilt sin mors. Han berättar:

”Gör gott och ta hand om din mor, sedan din mor, sedan din mor, sedan din far, sedan dina nära anhöriga och sedan de
som kommer efter dem.” (Al-Bukhari och Muslim)

Den privilegierade upprepade status modern har i islam, skiljer sig från vad som står i oändliga artiklar om ”Kvinnor
i islam”, som tyvärr tenderar att rasera kvinnors ställning och vördnad för mödrarna i islam.

Mödrar, bara en dag?

Med mors dag som närmar sig här, i Mellanöstern och i ytterligare några veckor till i väst, kan vi vara tacksamma för
detta tillfälle att ta chansen och hedra moderskapet. Men detta bör ske på en daglig basis och inte bara en gång om
året.

Moderskapet definieras inte enbart av att bära, föda och uppfostra barn, utan är snarare ett uttalande om kvinnans
gudomliga natur och hennes ställning i islam. Vi får lära oss att vi alltid måste känna en djup uppskattning för våra
mödrar, inte bara när folk firar mors dag, men varje dag. Profeten Muhammed säger i sin berömda hadith:

”Paradiset ligger vid mödrarnas fötter.” (Ahmad)

Vad kan vara ett större bevis för att man hedrar kvinnor än detta?

Islam har faktiskt placerat den ultimata belöningen för människor i deras hängivenhet till sina mödrar.

Abdullah ibn Abbas, en av Profetens följeslagare och en stor islam lärd, betraktade en kärleksfull behandling av ens
mor som den bästa handlingen för att stärka eller korrigera sin relation med Gud. Han sade:

”Jag känner inte till någon annan gärning som placerar människorna närmare Gud än vänlig behandling och respekt mot
sin mor.”

De bästa påminnelser

Alla de verser och hadither om mödrar visar vikten av denna person i islam. De visar också att mamman tillerkänns en
högre ära än till och med fadern på grund av alla de skyldigheter hon har gentemot sitt barn vilket visar återigen
kvinnor och mödrarnas påverkan i islam.

Jag blev verkligen ödmjuk av att läsa om Zayn al-Abidin, den store sonson till profeten Muhammed och även en berömd
vetenskapsman, som brukade behandla sin mor med så mycket vänlighet och kärlek.

Han fick en fråga en gång:

”Du är den snällaste personen med din mamma, men vi har aldrig sett dig äta med henne från samma skål?”

Han svarade:

”Jag är rädd att min hand skulle ta vad hennes ögon redan har sett i skålen, och då skulle jag vara olydig henne.”

Profeten underströk att söner och döttrar skall hedra sina mödrar, och att den största skulden de är skyldiga till är
en till sin mamma för att hon uppfostrade dem. Han beordrade oss att respektera och fullt acceptera ansvaret att ta
hand om våra åldrande föräldrar utan att tänka på det som en börda, självklart om de är vid liv.

Vad händer om våra mödrar inte längre är bland oss? Slutar då våra skyldigheter gentemot dem?

Profeten Muhammed har rekommenderat oss att utföra goda gärningar i våra föräldrars namn, så att belöningen går till
våra döda föräldrars själ.

Abu Hurairah rapporterade att Profeten sade:

”När en människa dör, avslutas alla hans gärningar med undantag av tre, en pågående välgörenhet, kunskap som andra får
fördelar från, och ett rättfärdigt barn som gör böner för denne.” (Muslim)

På detta sätt kan vi konstatera att det aldrig är för sent att återbetala våra föräldrar och vår mor i synnerhet om de
har gått bort. Vi får en andra chans.

För mig är islam den bästa påminnelsen om min mors närvaro på personlig basis och hennes betydelse för islam på en
generell basis. Med den dagliga uppmuntran nämnd tidigare, vet jag att jag alltid kommer att hålla min mor nära mitt
hjärta. Efter allt är hon min anslutning till det gudomliga och jag är verkligen tacksam för detta tillfälle att
reflektera över det.

Var och en av oss borde uppskatta det vi har i våra mödrar. De är våra lärare och våra förebilder. Varje dag med dem
är en möjlighet att växa som person. Varje dag bort från dem är ett missat tillfälle.

Originaltext: Why is Paradiset at the feet of Mothers >>>>>