Vägen till Paradiset eller till Helvetets eld

Abdelah – Webislam


TROENDE! Frukta Gud, och tänk på vad ni sänder framför er, var och en, till morgondagen! (59:18)

Graven (Qabr)

Detta är det första steget mot det andra livet: ett hål för den hycklare och icke troende, en trädgård för den
troende. Det finns berättelser om plågan i graven pga. olika former av olydnad. Några av dem är att inte rena från
urin, att förtala för att skapa rivalitet, att sova i stället för att utföra de obligatoriska bönerna, att överge
recitationen av Koranen, otukt och äktenskapsbrott, ränta och ocker, att inte betalar sina skulder och andra onda
ting. Frälsningen för detta straff är att göra goda gärningar, uppriktigt, genom att söka Allahs tillfredställelse,
att söka sin tillflykt i Honom från detta straff genom att recitera Surat-al-Mulk (67), och andra handlingar.

Återuppståndelsens trumpet (An-Nafj fis-Sur)

Detta är en enorm trumpet som finns vid ärkeängeln Israfils läppar som väntar på ordern om att blåsa i den. Allah,
den Upphöjde, säger: ”Och tänk på den Dag då det skall stötas i basunen och då skräcken griper om alla i himlarna
och på jorden, utom dem som Gud vill [skona], och då alla i ödmjuk lydnad skall stiga fram inför Honom.”
(27:87),
efter det allt kommer att förstöras. Efter 40 år kommer den att låta igen, sade Allah, den Upphöjde: ”… Ännu en
basunstöt – och de reser sig och får skåda [den nya verkligheten].”
(39:68)

Uppståndelsen (Baath)

Allah kommer att skicka ett kraftigt skyfall och kropparna kommer att återfödas i en ny skapelse, en skapelse där
ingen någonsin kommer att dö. De kommer att stiga nakna och oomskurna. De kommer att kunna se änglarna och djinnerna.

Den stora samlingen (Hashr)

Allah kommer att samla alla varelser för räkenskap i en kolossal dag som kommer att vara i femtio tusen år och de blir
upprörda och rädda som om de vore berusad. Solen kommer att vara mycket nära och alla kom mer att svettas efter sina
handlingar. Tyrannerna och de svaga som följde efter dem kommer att kämpa mot varandra. Varje icke troende kommer att
slås med sina demoner och med Djävulen och även med sina egna lemmar som kommer att förråda dem och alla kommer att
förbannas. De orättvisa lagbrytarna kommer att bita sina händer (i ånger). Sjuttio tusen änglar kommer att dra
Helvetets eld till dem.

När de icke troende ser Helvetets eld, kommer att vilja fly från straffet eller förvandlas till damm (för att undkomma
den förestående tortyren). Den olydiga kommer att straffas. Till exempel den som vägrade han att betala den
obligatoriska välgörenheten (zakat) kommer at se hur de pengar denne vägrade att betala kommer att bränna honom/henne
som staplar av gjutjärn. Den arroganta kommer att återuppstå som myror (för att trampa på dem). Förrädaren, lögnaren
och tjuven kommer att exponeras. Tjuven måste ta itu med vad han stal. Kort sagt, kommer allt som är dolt att visas
fram. När det gäller de rättfärdiga, kommer denna dag att inte skrämma dem och dagen kommer att passera snabb.

Förbön (Shafaa’ah)

Den stora förbön för alla varelser är speciellt för profeten Muhammed (fvmh)
där kommer han att medla för borttagandet av hela mänsklighetens vedermöda och för att räkenskapen ska börja (då blir
det en annan mindre förbön).

Räkenskapen (Hisaab)

Människorna kommer att ställas inför sin Herre i grupper så att deras handlingar kan offentliggöras och ifrågasättas.
Det kommer också att ifrågasättas deras liv, ungdom, rikedom, kunskap och deras ansvar, välsignelser, förmåga att se,
höra och intelligensen (och hur var och en av dem användes).

De icke troende och hycklare kommer att gå igenom räkenskapen inför hela skapelsen för att öka avståndstagande mot
dem, bevisa deras skuld och att vittnen talar mot dem, inklusive människor, jorden, dagar, nätter, rikedom, änglar och
deras egna lemmar. De kommer att erkänna och acceptera deras misstag. Alla icke troende kommer att få ett privat möte
där inför Gud kommer de att erkänna sina misstag tills den stund när de tror att de kommer att förgöras, då kommer Gud
att säga: ”Jag gömde de från dem i världen och i dag förlåter Jag dem.”

Den första att gå igenom räkenskapen blir Muhammeds anhängare (fvmh). De första handlingar av dyrkan som skall beaktas
är de obligatoriska bönerna. De första tvisterna är de som involverar blodsutgjutelse.

Offentliggörandet av Rullarna där alla handlingar är inregistrerad (Tataair as-Suhuf)

Sedan kommer att öppnas rullarna med alla personers handlingar. Och de är register där det inte har utelämnats någon
handling, stora eller små. Man kommer att överlämna registret till den troende, i sin högra hand, medan de icke
troende och hycklare kommer att få det i sin vänstra hand bakom ryggen.

Vågen (Mizan)

Alla handlingar kommer att vägas i en våg så att alla får sin belöning i enlighet därmed. Denna våg är ett verkligt
mätningsverktyg där man kommer att väga alla de handlingar som utfördes uppriktigt för Allahs skull och enligt Islams
lag.

Några av de handlingar som kommer att ha en högre vikt är att säga ”la ilaha illa Allah” (det finns ingen gud utom
Gud), en bra karaktär, att minnas Allah genom att till exempel säga ”al-hamdu lillah” (Prisad vare Allah),
Subhaan-Allahi wa bi hamdih (Ära och beröm vare Allah) och ”Subhaan-Allahil-Azim (Ära vare Allah den Magnifik).

Människor kommer att byta med varandra sina goda och dåliga handlingar för att rätta till de misstag och orättvisor de
begick och betala en ersättning till varandra.

Dammen (Hawdh)

De troende kommer att komma fram till en damm. Den som dricker av det kommer aldrig att bli törstig igen. För varje
Profeten finns en speciell damm och den största tillhör profeten Muhammed (fvmh). Dess vatten är renare än mjölk,
sötare än honung, mer smakrik och aromatisk än mysk, dess kannor är av guld och silver och deras antal är lika med
antalet stjärnor på himlen, dammens längd är lika med avståndet mellan Jerusalem och Aden i Jemen. Vattnet i dammen
kommer från en flod i Paradiset som kallas al-Kawthar”.

De troendes prov (Imtihaan-al-muminin)

I slutet av den Stora Samlings Dag kommer de otrogna att gå efter de gudar och avgudar som de brukade dyrka och som
kommer att leda dem till Helvetets eld i grupper som fårhjordar, antingen går de själva eller blir dragen över deras
ansikten. Då kommer bara de troende och hycklarna (som låtsas vara troende) att stå där och vänta, och Allah kommer
att komma till dem och fråga: Vad väntar ni på? De kommer att säga: ”Vi väntar på vår Herre.” Han kommer att uppenbara
sig genom att visa sitt ben (as-Saaq – den utlovade tecken) varefter alla kommer att falla ner med undantag för
hycklarna, precis som Allah sade om dem: ”Den dag då situationens allvar kommer att visas och Hans heliga ben
uppenbaras och ingenting i skapelsen liknar Allah och de bjuds att falla ner i prostration, men de kan inte det…”
Då kommer de att se vägen (Siraat) som korsar över Helvetets eld och Allah kommer att ge de troende sina ljus och
släcka hycklarnas.

Vägen (Siraat)

Det är en bro över Helvetets eld som de troende måste passera över för att komma till paradiset. Profeten (fvmh)
beskrev det som: ”… den förvirrar, man förlorar sina steg och snubblar över det. Det finns klämmor och krokar som
gigantiska taggar … Den är smalare än ett hårstrå och vassare än ett svärd …” (Muslim).

”De troende kommer att få sitt ljus enligt deras handlingar, den största kommer att vara så stor som ett berg och det
minsta så liten som en fingerspets. Denna ljus kommer att belysa deras väg och de kommer att gå genom vägen enligt
deras handlingar. Det kommer att finnas den troende som kommer att passera den på ett ögonblick, eller som en blixt,
eller vind, som en fågel, en snabb häst, en ryttare, eller gående och krypande … och några kommer att komma fram i
säkerhet medan andra kommer skadas av krokar, och andra kommer att falla i Helvetets eld.” (al-Bukhari och Muslim).

Hycklarna kommer inte att ha ett ljus att belysa sin väg med och de kommer att gå tillbaka, men en mur kommer att
stiga mellan dem och de troende, och även om de vill gå över bron med säkerhet, kommer de att falla in i Helvetets
eld.

Helvetets eld (An-naar)

De icke troende. hycklare och några av de olydiga troende kommer att gå in i Helvetets eld. Av varje 1000 personer,
999 kommer att gå in i Helvetet. Den har sju portar. Värmen från Helvetet är 70 gånger starkare denna världs värme.
Den icke troendes kropp blir större, så att den känna mer av plågan. Utrymmet mellan axlarna kommer att vara som en
tre dagars resa och storleken på hans molar kommer att vara som Uhud berg. Dennes hud blir tjockare och kommer att
bytas om och om igen efter att den har blivit bränd för att öka smärtan av den brännande straff.

Han kommer att dricka kokande vatten som kommer att bränna magen. Hans/hennes mat kommer att vara Zaqqum, som är
alltför bitter, förutom de flytande sårvätska från folket i Helvetet. De som fick de lindrigaste straff kommer att
bära två brännande kol på fotsulorna som kommer att få hjärnan att koka. I Helvetets eld kommer deras hud att brinna
och smälta, och de kommer att dras och kedjor och lås kommer att användas.

I den minst djupaste brunnen kommer det att ta 70 år för en kropp att falla till botten. Bränslet i Helvetets eld
består av troende och stenar (idoler), dess vind är giftig, dess skugga en fruktansvärd hetta, och deras kläder är
gjorda av eld. Den kommer att sluka allt och lämna inget. Den kommer att tjuta och stöna på ett groteskt sätt för att
bränna den yttre hud och kött och nå benen och sinnets djup.

Gränsen (Qantarah)

Profeten (fvmh) sade: ”De troende kommer slutligen att räddas från Helvetets eld och nå en gräns (Qantarah) mellan
Paradiset och Helvetet, och det kommer de att kompensera varandra för orättvisor och brott som begåtts i den här
världen. När de har genomfört detta (öga för öga, osv.) och blivit renad, kommer de att träda in i paradiset. Genom
den i vars hand finns Muhammeds själ, var och kommer att veta var de bor i Paradiset bättre än deras hemvist i denna
värld. ” (Al-Bukhari).

Paradiset (Janna)

Paradiset är de troendes sista boning. Blocken med vilka den är byggd är av guld och silver och murbruken är gjord av
mysk. Dess stenar är pärlor och damm är saffran. Den har åtta portar och när de öppnas deras bredd är lika med tre
dagars resa, och även då är det överväldigande att gå genom dem. Den har hundra grader mellan varje nivå och nästa,
ett avstånd som liknar den mellan himmel och jord.

”Firdaus” är dess högsta topp och därifrån flyter floderna i paradiset. Paradisets tak är Allahs tron, den
Barmhärtigast. Dess floder är av honung, mjölk, vin och vatten, och rinner utan kanaler och de troende kan få de att
rinna efter behag. Paradisets frukter finns alltid tillgänglig för alla hela tiden. I den finns tält av ristade
pärlor, var och en hundra kilometer bred. Män kommer att växa, men alltid bli unga och skägglösa. Deras ungdom kommer
aldrig att blekna och deras kläder aldrig att skrynklas.

De kommer varken att urinera, ha avföring eller utfärdat någon form av orenhet. Deras kammar kommer att vara av guld
och deras svett som mysk. Kvinnor i Paradiset kommer att vara vackra jungfrur i samma ålder som sina kamrater. Den
första att träda in i Paradiset kommer att vara Muhammad (fvmh) och sedan de andra profeterna. Den lägsta av folket i
Paradiset kommer att önska och få det de vill multiplicerat tiofaldigt. Deras tjänare kommer att vara evig unga som
ömt vårdade pärlor. Men Paradisets största glädje kommer att vara att kunna se Herren, Hyllning och ära till Honom,
och för Hans eviga boning i Paradiset.