Vad är sann ledarskap – Del 2Ledarskapets principer och praktiska tillämpning

Helena Benaouda

Ledarskap är att få en eller flera människor att agera enligt en plan genom motivation utan tvång. Gott ledarskap leder
till allas bästa och allas utveckling. Ledarskap är både en roll och en process, ledaren är en medlem i gruppen, som har
fått vissa uppgifter och befogenhet som han eller hon skall agera efter. Det är ledaren som genom sitt inflytande ansvarar
för att gruppen når sitt överenskomna mål. En sann ledare är den som leder, inte den som manipulerar för att få leda.

En effektiv ledare skapar en framtidsvision som är i enlighet med gruppens långsiktiga intressen. Han eller hon utvecklar
en rationell strategi för att nå denna vision, identifierar vilka maktfaktorer som är nödvändiga som samarbetspartners för
att nå visionen och motiverar de som skall medverka för att förverkliga visionen.

Goda ledare måste också vara goda medarbetare, i de allra flesta fall ingår ledaren i ett större sammanhang. En god
medarbetare skall vara lojal men initiativrik och ärlig men konstruktiv i sin kritik.

Den muslimska ledaren

Profeten (fvmh) sade att ledaren är gruppens
tjänare. En ledares arbete är att hjälpa de andra vidare.

En muslimsk ledare och gruppen är bundna till Guds vägledning. De skall ha ett globalt perspektiv både på muslimernas och
hela mänsklighetens välgång. Han eller hon skall också följa den goda islamiska etiken, även mot sina motståndare. Ledarskap
är ett ansvar inför Gud. Koranen beordrar en ledare att fullgöra sina plikter mot Gud och vara goda mot sina underordnade.
”de som, om Vi ger dem makt och myndighet på orden, förrättar bönen och ger åt de fattiga och anbefaller det som är rätt
och förbjuder det som är orätt. Allt går till sist upp i Gud.”
(22:41)

Ledarskapets principer enligt Islam

Islamiskt ledarskap har tre grundprinciper:

Shura

Ömsesidiga rådslag, shura, som är den första principen. Denna princip fastlås i Koranen:

”Och de som sätter Guds uppenbarelser i fråga skall veta att de aldrig kommer att finna en plats dit de kan fly.
OCH [GÖR klart för er att] vad det än är som ni får ta emot [på jorden], är det [bara] sådant som förljuvar det jordiska
livet, medan det [som väntar] hos Gud är det bästa och det som består. [Det väntar] dem som tror och litar till sin Herre,
och som avhåller sig från de grövsta synderna och skamliga handlingar och som förlåter, [även] om vreden har gripit dem,
och som svarar när deras Herre kallar och som förrättar bönen och som [i allt] iakttar regeln om samråd och som ger åt
andra av det som Vi skänker dem för deras försörjning, och som hjälper varandra att försvara sig när de har utsatts för
övergrepp.”
(42:35-38)

Även Profeten instruerades i denna princip: ”I Sin barmhärtighet lät Gud dig visa dem mildhet; om du hade varit sträng och
hård och tillslutit ditt hjärta [för dem], skulle de helt säkert ha dragit sig ifrån dig. Glöm därför nu [deras fel] och be
Gud förlåta dem. Inhämta deras råd i de angelägenheter [som är av vikt] och när du väl har fattat ditt beslut, sätt då din
lit till Gud; Gud älskar dem som sätter sin lit till Honom. Om Gud hjälper er kan ingen besegra er; men om Gud överger er,
vem kan sedan hjälpa er? Förmana därför de troende att sätta all sin lit till Gud!”
(3:159-160)

Shura principen ger alla gruppen s medlemmar möjlighet att påverka i beslutsprocessen, och dessutom är användandet av shura
principen en måttstock på ledares gudsfruktan. Men i det praktiska ledarskapet är de administrativa och verkställande
uppgifterna ledarens ansvar och dessutom har inte ledaren skyldighet tillkalla shura i vartenda ärende, ärenden som måste
beslutas snabbt kan beslutas av ledaren, men om möjligt bör ledaren diskutera med åtminstone några i gruppen (ev.
styrelsen, eller en expertis) i vilket fall som helst bör beslutet eller åtgärden rapporteras till gruppmedlemmarna på
ett lämpligt sätt. Gruppen skall få möjlighet att ifrågasätta ledarens agerande ogenerat. Alla långsiktiga eller viktiga
beslut bör diskuteras och förankras i gruppen.

Rättvisa

Ledaren skall agera rättvist och opartiskt oavsett gruppmedlemmarnas etniska tillhörighet, hudfärg, kön ålder eller
religion.

”GUD befaller er att till den rättmätige ägaren återlämna det som ni fått er anförtrott och att, när ni dömer mellan
människor, döma rättvist. Gott, ja, förträffligt är det som Gud förmanar er till. Gud hör allt, ser allt.”
(4:58)

”TROENDE! Stå fasta på Guds sida som vittnen för rätt och rättvisa och låt inte avoghet mot människor förmå er att avvika
från rättvisans väg. Gör rätt – det ligger gudsfruktan närmast; Gud är väl underrättad om vad ni gör.”
(5:8)

”TROENDE! slå vakt om rätten och rättvisan som Guds vittnen, även om det skulle vara till skada för er själva eller era
föräldrar och nära anförvanter. Vare sig det gäller en rik man eller en fattig stackare är Gud närmast [att döma] såväl
den ene som den andre. Låt därför inte era känslor [för eller emot någon] påverka er; då är det fara att ni avviker [från
rättens väg]. Och om ni förvanskar sanningen eller undandrar er [att vittna], är Gud väl underrättad om vad ni gör.”

(4:135)

En ledare måste etablera inom gruppen en intern förmedlingskommitté vars uppgift är att lösa eventuella tvister. Om vi
talar om statsnivå måste ledaren respektera besluten i en av honom/henne oberoende islamisk domstol.

Åsiktsfrihet

En islamisk ledare måste bereda möjlighet för konstruktiv kritik, och lyssna på alla gruppmedlemmars åsikter, och svara på
de frågor som de kan ha. När en äldre kvinna avbröt kalifen Omar för att tillrättavisa honom, erkände Omar villigt sitt
misstag och tackade Gud för att hans folk ville rätta till hans misstag. Vid ett annat tillfälle frågade han vad hans folk
skulle göra om han skulle gå emot något av islams principer. En av åhörarna sade att de skulle stoppa honom med det som
behövdes för att stoppa honom, varvid han lovprisade Gud för att han hade goda medborgare.

Ledaren skall skapa en god atmosfär för fritt tänkande, utbyte av idéer och ömsesidiga rådslag, så att alla gruppmedlemmar
skall bli delaktiga och känna sig värdefulla. Tamim ibn Aws berättade att Profeten Mohammed, (fvmh) sade: ”Tro är
uppriktiga goda råd”. Vi frågade vem skall ge dessa råd? Han sade: ”Gud, Hans Bok, Hans budbärare, muslimernas ledare och
vanligt folk”.

Islamiskt ledarskap är varken tyranniskt eller oordnat. Den islamiska ledaren underordnar sig de islamiska principerna och
rådgör respektfullt och sakligt med sina medarbetare, tar besluten opartiskt och hänsynsfullt. Han/hon är inte bara
ansvarig inför sin grupp utan även inför Gud.

Ledarskap i praktiken

En ledare kan vara autokratisk, och då har han/hon litet eller inget förtroende från sina medarbetare, han/hon ser endast
materiell ersättning som motivation i allt agerande och han/hon tål inte att någon ifrågasätter hans/hennes order.
Välvillig autokrat lyssnar noggrant på sina medarbetare och ger intryck av att var demokratisk, men tar alltid ensidiga
beslut.

Demokrat delar beslutsprocessen med sina medarbetare, förklarar sina motiv för gruppen om han/hon har tagit ett personligt
beslut, tar emot både kritik och beröm på et sakligt sätt.

Laissez-faire ledaren tror inte på sin ledarförmåga, sätter inte upp några mål eller visioner för gruppen och undviker
kontakt och interaktioner med gruppen.

Den demokratiska ledaren är den mest effektiva och produktiva – och dessutom den som bäst motsvarar den islamiska lagen
(Sharia). Denna typ av ledarskap främjar nya idéer, positiv utveckling och känslan för ett kollektivt ansvar för gruppen
välgång.

Ledarens goda vanor

Den muslimska ledaren skall lära sig fem goda vanor:

 • Använda sin tid effektivt.
 • Koncentrera på konkreta resultat och på målen även om man har mycket att göra.
 • Bygga arbetet på sina egna och andras goda sidor och förmågor, inte på de svagare sidor och varken utnyttja andras
  svaga sidor eller känna sig hotad av att andra kan göra vissa saker bättre än en själv.
 • Lära sig prioritera och välja först de arbetsområden som ger mest eller bäst resultat.
 • Lita på Gud och sätta upp höga ideal och mål

När du är på Guds sida behöver du inte vara rädd för något. ”Vi har sålunda uppenbarat för dig en förkunnelse på det
arabiska språket, för att du skall varna den främsta av alla städer och dem som bor runt omkring den, varna dem för den
Stora samlingens dag – om vars [ankomst] det inte finns något tvivel – då några skall [stiga in] i paradiset, och andra i
den högt flammande Elden.”
(42:7)

Hur kan vi hitta den rätta ledaren?

Den gudfruktigaste är den bästa ledaren: ”Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk
och stammar för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. Gud vet
allt, är underrättad om allt.”
(49:13)

Denna definition räcker långt; om en muslim praktiserar islam, är känd för sin uppriktighet och sitt engagemang, då har den
personen de grundläggande egenskaperna för en bra ledare. Men människor är olika och passar för olika uppgifter; det är
viktigt att ha rätt man/kvinna på rätt plats.

Vilka egenskaper skall vi leta efter?

En bra ledares egenskaper enligt vetenskapliga undersökningar är:

 1. Mental kapacitet
 2. Många intressen och breda kunskaper samt begåvning på flera områden
 3. God kommunikationsförmåga, god talförmåga
 4. Mogenhet, god psykisk balans
 5. Social intelligens och empati med känslighet för den mänskliga naturen.
 6. Administrativ förmåga, planerings och organiseringsförmåga, väglednings- och analysförmåga, observations- och
  inspirationsförmåga. Pedagogisk och instruktiv förmåga. Aktiverings och uppföljnings förmåga. Ekonomisk klarsynthet.

Till dessa egenskaper kan man tillägga de egenskaperna som medarbetarna uppskattar mest: Omtänksamhet, opartiskhet,
ärlighet, kunnighet, människokännedom, behärskning, mod, rättframhet, beslutsamhet, värdighet, social förmåga och
hjälpsamhet.

Hur skall man välja den rätta ledaren?

I vissa fall kan man använda ett test som mäter antingen tendenser, möjlig förmåga och möjliga brister på följande områden:
kapacitet till uppgiften (lämplighet, kunskaper och förmågor), vilja att arbeta (intresse, motiv och initiativförmåga) och
social förmåga. Dessa tester kan ifyllas av flera som känner personen och/eller av personen själv och de kan användas när
man tänker ge en person ett ansvarsområde. Man kan börja med att ge ett mindre ansvarsområde under en viss period och utöka
ansvaret efterhand om personen verkar ha kapacitet, vilja och förmåga till större uppgifter.

Den person som varken överskrider den nivå av ledarskap som organisationen kräver är den rätta personen. En ledare måste
klara av att både lära sig uppgifterna och klara av ledarskapsrollen. Den person som inger direkt förtroende genom sitt
uppträdande och attityd är den rätta ledaren.

Salaam Mars-April 1999 Sida 18-20