Utvalda hadtih (traditioner) om ledarskapets natur och position

YMD

 

De profetiska traditioner som presenteras nedan belyser Islams balanserade ställning till en ledares roll och ansvar. Varken vördnad, å ena sidan, eller själv profetisk förklarande eller självvalidering, å andra sidan, tillåts överskrida tydliga gränser när det gällde frågan om en ledares sanna position och värde.

 

1. Anas ibn Malik rapporterade: En man sa, ”O Muhammed! O herre, son till vår herre! O bästa av oss, son till den bästa av oss!” Allahs sändebud, frid och välsignelser vare med honom, sade: ”O folk! Frukta Allah och låt inte Satan lura dig! Jag är Muhammed, son till Abdullah, Allahs tjänare och Hans Sändebud. Vid Allah! Jag skulle inte älska att du skulle upphöja min status över där Allah den Allsmäktige har placerat mig.” (Musnad Aḥmad)

 

2. Umar berättade: Jag hörde profeten (fred vare med honom) säga, ”Överdriv inte i att prisa mig som de kristna prisade Marias son, för jag är bara en slav. Så kalla mig Allahs slav och hans budbärare.” (Sahih Bukhari)

 

3. Aisha och Ibn Abbas berättade: ”På sin dödsbädd lade Allahs Budbärare ett lakan över hans ansikte och när han kände sig varm, tog han bort det från sitt ansikte. När han var i det tillståndet (att sätta och ta bort lakanet) sa han: ’Må Allahs förbannelse vara över judarna och de kristna, för de bygger tillbedjan vid sina profeters gravar.’ [(Med det) avsåg han att varna (muslimen) från vad de (dvs. judar och kristna) hade gjort].” (Sahih Bukhari)

 

4. Det har rapporterats på auktoritet av Abd al-Rahman b. Samura som sa: ”Allahs budbärare (frid vare med honom) sa till mig: ’Abd al-Rahman, be inte om en auktoritetsposition, för om du beviljas den här positionen som ett resultat av att du har bett om det, kommer du att lämnas ensam (utan Guds hjälp att fullgöra det ansvar som följer med det), och om du beviljas det utan att göra någon begäran om det, kommer du att få hjälp (av Gud i fullgörandet av dina plikter).’” (Sahih Muslim)

 

5. Det har berättats på auktoritet av Abu Dharr som sa: ”Jag sa till den Helige Profeten (frid vare med honom): ’Allahs Sändebud! Vill du inte utse mig till ett offentligt ämbete?’ Han strök min axel med sin hand och sa: ’Abu Dharr, du är svag, och auktoritet är ett förtroende; och på domedagen är det en orsak till förödmjukelse och omvändelse, utom för den som fullgör sina skyldigheter och (på rätt sätt) fullgör de plikter som följer därav.’” (Sahih Muslim)