Tacka Gud för Hans välsignelser

Shejk Muhammad Al Ruwaili – Webislam

Prisad vare Allah som vägledde oss gav oss tro, vi skulle ha kunnat gå vilse om det inte vore för Honom. jag vittnar om att
det inte finns någon gud utom Allah, den Ende, utan partner. Jag bär vittne om att Muhammad är Hans tjänare och budbärare.
Oh Gud! Välsigna Muhammad och hans familj, hans följeslagare och alla som följer hans vägledning tills Domedagen.

Bröder och systrar i islam! Låt oss frukta Gud för nåd är den bästa bestämmelse och den rakaste vägen som alla måste följa.

Gud säger till oss:

Troende! Frukta Gud så som det åligger er att frukta Honom och underkasta er Hans vilja, innan döden överraskar er!
(3:102)

Om ni ville räkna Guds välgärningar, skulle ni aldrig kunna fastslå deras antal. (16:18)

Om en person skulle tillbringa hela sitt liv med att räkna de välsignelser han har fått av Gud utan att tacka för dem,
skulle han inte kunna räkna dem alla. Så hur och när skulle man kunna tacka för dem?

Guds tjänare, tacksamhet är en sublim handling av tillbedjan. Gud säger till oss:

Men få är de bland Mina tjänare som känner tacksamhet. (34:13)

Men hur kan vi vara en av dessa få tacksamma? Varje muslim borde vara tacksam mot Gud och för att lyckas med et bör man
tänka på följande regler:

Regel 1:

Tacksamhet håller välsignelserna. Vem som helst som får en välsignelse, måste knyta den fast till sitt liv genom tacksamhet,
eftersom den som är vårdslös och tackar inte Gud för den välsignelse, kommer att förlora den.

Regel 2:

Om ni visar tacksamhet skall Jag ge er en större [belöning]… (14:7)

Sådan är Guds nåd. För dem som är tacksamma för den välsignelse de har fått, Gud håller den inte bara kvar, utan ökar den.
Ibn Al-Qaim sade: ”Tacksamhet medför ökat välsignelse, eftersom Gud säger till oss Och [minns att] er Herre tillkännagav
[för er]: ’Om ni visar tacksamhet skall Jag ge er en större [belöning]…
” (14:7)

”Så om du ser att din situation inte förbättras, ägna dig åt att tacka.” Så om en muslim inte ser en ökning av sin tro, bör
undersöka sig själv. Den som ser inte välsignelse i sina pengar och sin familj, bör undersöka sig själv, eftersom Gud har
lovat, den tacksamme, med en ökning och Gud bryter inte sitt löfte.

Regel 3:

Varje välsignelse som tar dig närmare Gud är en test. Sålunda ser vi välsignelser vända sig mot vissa personer, till exempel
sådana som Gud har gett pengar och att ha det är en orsak till plåga i denna världen eller de som har en stor familj och i
stället för att vara en välsignelse, förvandlas det till hans fördärv och tortyr.

Regel 4:

Var inte olydig mot Gud med de välsignelser Han har gett dig. När al-Junayd frågades om tacksamhet, svarade han: ”Använd
inte något som Gud har välsignat dig med för att inte lyda Honom.”

Regel 5:

Var tacksam med din handling, genom dyrkan och lydnad, verkställande av Hans beställningar, eftersom man inte är tacksam mot
Gud om man inte uppfyller de obligatoriska handlingar, och sedan gör frivilliga handlingar och behandla väl andra, samt tar
avstånd från förtryck och orättvisa.

Använd sedan dina välsignelser för att tacka, som den som använder tungans välsignelse för att prisa och tacka Gud. Detta
exempel kommer från profeten Muhammed när han brukade be till sent på natten och hans fötter svällde för att han stod så
länge. Han fick då en gång en fråga: ”Varför gör du det, eftersom Gud har förlåtit dina tidigare och framtida synder?” Han
svarade:” Skulle jag inte vara en tacksam tjänare?” Gud lär oss detta koncept när han säger:

De gjorde för honom vad han begärde: skönt smyckade valvgångar, statyer, skålar, [stora] som bassänger, och väldiga grytor,
som inte kunde rubbas från sin plats. [Vi sade:] ”Arbeta, ni män av Davids hus, och var tacksamma!” Men få är de bland Mina
tjänare som känner tacksamhet.
(34:13)

Regel 6:

Man är inte tacksam mot Gud om man inte tackar människor. Det är viktigt att vara rättvis med andra människor och erkänna de
fördelar eller tjänster de ger oss, oavsett hur stor eller liten den må vara. I en hadith tår det att Profeten Muhammed
sade: ”Den som får en tjänst, måste försöka att kompensera det med något liknande, om man inte hittar ett sätt, om man
prisar den som gjorde tjänsten är då man tacksam, men om man inte säger något och inte berömmer det, då är man otacksam.”

Regel 7:

…och den Dagen skall ni ställas till svars för [vad ni gjorde av] det goda som skänktes er [i livet]!
(102:8)

Detta innebär, som At-Tabari sade att ”Gud har sagt att Han kommer att fråga och ifrågasätta människor för de välsignelser
de fick, eftersom han inte specificerade att Han skulle fråga på något särskilt och ignorera andra, utan gjorde ett allmänt
uttalande, då innebär det att Han kommer att fråga om alla nåd och välsignelser.”

Guds tjänare, tacksamheten har olika nivåer och man bör försöka nå dem och tillämpa dem i vår livstid:

 1. Hjärtats tacksamhet. Det innebär att erkänna att Gud är den som har beviljat dig välsignelse. Därför har Gud kritiserade
  dem som föraktar välsignelser och förkastar det faktum att dessa kommer från Honom när han sade:

  Människor! Minns Guds välgärningar mot er! Finns det en annan skapare än Gud, som förser er [med det] i himlen och på
  jorden som ni behöver för er försörjning? Nej, det finns ingen gud utom Han; hur förvirrade är inte era begrepp!

  (35:3)

 2. Ordets tacksamhet. Detta sker genom ord och fraser för att visa tacksamhet, beröm, förhärligande, bön, osv. Därför lärde
  oss Profeten Muhammed: ”Oh Herre! Jag söker skydd i Din belåtenhet från Din vrede, i Din förlåtelse från Ditt straff, och
  jag tar skydd hos Dig från Ditt beslut. Det är inte tillräckligt de förhärligande jag kan uttala det, Du är som Du själv har
  prisat Dig.”

 3. Handlingens tacksamhet. Detta uppnås med användandet av de välsignelser man har fått i det Gud älskar och är nöjd, vilket
  innebär att vi behöver känna Hans religion, Hans lagar, eftersom vad Gud älskar och är nöjd med är registrerat i
  Uppenbarelsens kunskap, vilket Gud berättar för oss i sin bok:

  Och när människan vid det fyrtionde levnadsåret når sin fulla mognad, ber hon: ”Herre! Gör att jag [alltid] visar
  tacksamhet mot Dig för Dina välgärningar mot mig och mot mina föräldrar och att jag gör det goda och det rätta och allt det
  som Du ser med välbehag; och gör mina efterkommande till goda och rättrådiga människor! Jag är en av dem som har underkastat
  sig Din vilja och som [alltid] vänder åter till Dig i ånger.”
  (46:15)

Bröder och systrar i islam, be om fred och välsignelser till profeten Muhammed som Gud lär oss:

Gud och Hans änglar välsignar Profeten; be Gud välsigna honom, ni troende, och hälsa honom med en vördnadsfull hälsning!
(33:56)

Fredag 5:e Safar, 1433/30 december 2011
Islamisk Kultur Center ”Försvarare av de två heliga moskéerna, Kung Fahd”
Buenos Aires – Argentina