Sunni definition av innovation (Bida)

Redaktion – Islam Sunni

Innovationen är att lägga till element i religionen som inte existerade vid tiden för profeten (fvmh). Många
muslimer tror, och de har fel, att varje ny sak är genomgående en förbjuden innovation och vilseledning, även om det
handlar om användbara saker för gemenskapen! För att säga det, hänvisar de till den berömda hadith som säger (1):

”Akta er för nya saker, för varje nyhet är en innovation, och varje innovation är en vilseledning, och varje
vilseledning leder till helvetet.” (Berättad av Abu Dawood)

På tal om denna hadith, kan vi notera flera saker:

De lärda säger att dessa ord inte hänvisar till nya saker utan begränsning, men bara till de vars laglighet,
giltighet, tillstånd inte bevisas av de heliga texterna (Koranen och Profetens Sunna). Uttrycket ”varje innovation”
bör inte tas i absolut mening.

Det finns flera exempel i Koranen eller sunna där buden, rekommendationer eller förbud bör kompletteras med andra
texter som minskar deras räckvidd, eller förklarar på vilket sätt det skall förstås en viss vers eller hadith.

Till exempel i sura an-Najm, läser vi: … ingenting skall tillerkännas människan utom det som hon har eftersträvat…
(53:39)

Samtidigt andra texter uppger att vi får belöningar efter döden när någon ber för oss, eller när änglarna gör det,
under de dödas bön som görs över oss, eller när vi lämnar en välgörenhetshandling efter oss (t.ex. en moské eller en
allmosa).

På samma sätt, i sura al-Anbiya, läser vi: [En röst skall säga:] ”Ni och allt det ni tillbad i Guds ställe skall bli
bränsle för helvetets [eld]; dit drivs ni nu [som boskapen] till vattningsstället.
(21:98)

Uttrycket ”det ni dyrkade” kan inte tas i en allmän mening, annars borde vi tro att Jesus, hans mor och änglarna
(frid vare med dem) som människor dyrkade förutom Allah skulle alla gå till helvete …

Och i hadith som säger: ”Den som ber före soluppgången och före dess nedgång kommer inte att gå till Helvetet.”

Detta innebär inte att om vi bara ber bön Dohr och Asr är vi skyddade från helvetet, även om vi försummar alla andra
skyldigheter …

I sanningen, om vi vill definiera på ett korrekt sätt vad en bida är, måste vi först definiera vad som är Sunna,
eftersom den ena inte fungerar utan den andra. Man kan inte känna något utan att känna till definitionen av den
andra.

Ordet ”Sunna” betyder tradition, sätt att göra, som det berättas i en hadith av Sahih Muslim, som säger följande:

”Den som introducerar i Islam en förtjänstfull praxis (sunna), kommer att få för det en dubbel belöning, det första
för att ha introducerade den, och den andra utgörs av summan av de belöningar som förvärvats av dem som har imiterat
det efter honom, utan att det minskar inte på något sätt deras egen belöning. Men den som introducerar i islam en
dålig praxis kommer att straffas för ett dubbelfel, den första för att ha infört den, och den andra består av summan
av alla fel som begåtts av dem som imiterade honom, utan att minska på något sätt deras egna fel.”

Genom detta profetiska ord, förstår vi den sanna innebörden av ordet ”Sunna”, det profetiska sättet, det som
Profeten (fvmh) sade, gjorde, eller det som han höll med.

Blanda inte ihop i detta sammanhang ”Sunna” i den meningen ordet tar i rättsvetenskap, som är motsatt till
obligatorisk. I fiqh är sunna en handling stark rekommenderat men inte obligatorisk.

För att avgöra om en handling skulle underkännas eller inte, måste man hänvisa till Sunnas bakgrund.

När vi läser hadith böcker, inser vi att många följeslagare införde nya handlingar, nya böner (dua), ny dhikr, mm.
som Profeten (fvmh) inte hade gjort med dem någonsin.

Följeslagarna utförde dessa handlingar helt övertygade om att de var bra för islam och muslimer; med hänvisning till
följande vers: … och gör gott – kanske skall det gå er väl i händer! (22:77)

Många följeslagare gjorde en insats för tolkning (ijtihad) och inrättade ny praxis som verifierades så att de inte
stred mot Koranen och Sunna, och förkastade alla handlingar som avvek från dem. Allt som Lagen anser vara bra
betraktas som vara god, och allt som texterna anser som dåligt är dåligt innovation och kan inte godtas.

Vissa forskare använde termen ”bida hasana” (bra innovation eller god sed) för att benämna nya auktoriserade
handlingar, men faktiskt, det finns ingen meriterande innovation, eftersom det inte är en innovation men en tolkning
och förståelse av Sunna.

Till exempel, Al-Bukhari och Muslim avser, i sina verk enligt Abu Huraira, att profeten frågade Bilal vilket
handling hoppade han på (för att ta honom till paradiset), profeten hade hört Bilals rörelse i paradiset. Bilal
(mGvnh) sade att det inte fanns någon handling som gav honom mer hopp än att be, efter att ha utfört sin tvagning
dag och natt, så många raka som han kunde.

Ibn Hajar al-Asqalani i sin Fath al Bari drog slutsatsen att det var tillåtet enligt tolknings resonemang (ijtihad)
att välja tiden när man ska utföra de frivilliga handlingarna av dyrkan.

På samma sätt berättar Al-Bukhari att Khubayb hade bett att be två raka (två enheter av bön) innan han avrättades av
avgudadyrkarna i Mecka.

Dessa två exempel visar att Bilal och Khubayb använde sina egna resonemang för att tolka utan att profeten hade
tidigare talat om det.

Andra exempel som berättas av al-Bukhari och Muslim:

Rifaa Ibn Rafi sade att en dag under en församlings bön med profeten (fvmh) som Imam, en av följeslagarna hade lagt
en åkallan högt efter att Profeten hade sagt: Sami Allahu liman hamidahu. Han hade sagt: ”Rabbana walak al-hamd,
hamdan kathiran tayeban mubarakan fih.”

Efter bönen frågade profeten (fvmh) vem hade sagt det, och sa att mer än trettio änglar hade ”skyndat sig” för att
vara den första som skrev denna åkallan.

Ibn Hajar drog slutsatsen att det var tillåtet att använda ny dhikr under en bön, så länge de inte motsäger de som
rekommenderas i haditherna.

Låt oss notera att historien avser bönen, som är den viktigaste rituell handling i Islam.

Det finns också en berättelse om användningen av Fatiha som ett sätt att läka:
Bukhari berättar att enligt Abu Said al-Khudri en grupp av följeslagarna hade stannat i öknen när en man kom för att
se dem för att berätta att hans ledare hade precis blivit stucken av en skorpion och de försökte allt tänkbart, men
ingenting fungerade. En av följeslagarna reciterade Fatiha i utbyte mot en fårskock. De delade inte flocken före dem
fick profetens (frid och välsignelser över honom) råd. När han återvände frågade han honom hur han visste att Fatiha
hade en helande kraft, och de enades om att dela flocken.

Denna hadith visar att följeslagarna inte hade några förkunskaper om Fatihas helande förmågan och att de använde
sina ansträngningar för att tolka (ijtihad: juridisk ansträngning).

Det finns också många berättelser om böner (dua) gjorda av följeslagarna och som sedan godkändes av profeten (fvmh).

Om vi nu går tillbaka till hadith vi diskuterade i början:

”Akta er för nya saker, för varje nyhet är en innovation, och varje innovation är en vilseledning, och varje
vilseledning leder till helvetet.”

Det är enklare nu att förstå den verkliga innebörden av denna hadith.

Den enda anledningen till att islamisk lag gäller för alla tider och alla platser och är den enklaste och den mest
perfekta av alla lagar, är för att denna lag omfattar allmänna och universella metodologiska principer. De kunniga
fick förmågan att förstå texterna, kunskap om olika typer av analogier, om det parallella och unikhet som
kännetecknar denna lag. Kommer vi att betrakta varje innovation som dök upp efter det första århundradet av islam
som en förkastlig innovation, oavsett om det innebär en fördel eller en nackdel? Det skulle motverka en stor del av
de fundamentala grunden för den heliga lag, utan att nämna de regler som erhållits genom analogiskt resonemang …
och det skulle begränsa lagens stora omfattning. (2)

Sheikhen Izz ad-din Ibn Abdel-Salâm anser att klassificeringen i fem lagliga stadgar för handlingar inom lagen ska
också tillämpas för innovationer:

 1. De obligatoriska innovationer:

  Sammanställning av Koranen (i sin helhet) (som avslutades under den tredje kalifen Uthman Ibn Affan (mGvnh) tid),
  studiet av grammatik, arabiskt ordförråd, klassificering av hadith i förhållande till graden av säkerhet
  (tillförlitlighet), inlärning av argumenten mot avvikelser och sekter …

 2. De förbjudna Innovationer

  Ohälsosamma och missriktade läror (som domedagsprofetior, antropomorfenas, Jabriyya …), alla förkastliga
  aktiviteter enligt Lagen. Det handlar också om alla förändringar medvetna, frivilliga och omotiverade av dyrkan.
  Till exempel den missriktade sekten som valde (påbjöd) två dagliga böner i stallet frö de fem obligatoriska. Eller
  den som valde (påbjöd) att avskaffa fastan under Ramadan…

 3. De rekommenderade Innovationer

  Att bygga religiösa skolor, skrivande av böcker om islamisk lag om islamisk vetenskap i allmänhet, wird recitation
  Mawlid an-Nabi.

  Bland de goda vanorna (eller förtjänstfulla Innovationer), har vi också gruppläsning och med hög röst av Koranen. I
  vissa länder som Marocko fortsätter man med denna praxis i moskéerna efter Maghreb bön och Subh bön. Det leder till
  memorering av Koranen och lärandet av läsnings regler. Detsamma galler läsning av Koranen över gravarna, speciellt
  Sura Yasin …

 4. De förkastliga Innovationer

  Att bygga för vackra moskéer, lärande att vetenskaper som inte har någon fördel, bara för att leka med det…

 5. De tillåtna innovationer

  Användningen av gaffel och sked (**), att äta andra tillåtna saker än det som profeten (fvmh) brukade äta, att äga
  moderna materiella tillgångar (bil, mobil, dator …).

  (**) Äta (eller dricka) i en behållare (eller med en sked eller gaffel) av guld eller silver är olagligt.

Den marockanske store Muhaddith Sidi Abdullah Ibn As-Siddiq sa:

I ”Qawa’id al-Kubra” klassificerar Izz ibn Abdel-Salam innovationerna (bida’) enligt deras fördel, deras nackdel
eller neutralitet i de fem kategorierna enligt reglerna, den obligatoriska, rekommenderade, förbjudna, tillåtna och
de förkastliga och ger exempel för varje kategori och nämner de principer om den heliga lag som verifierar denna
klassificering.

Dessa ord visar verklig förståelse och stor kunskap, om både principen om rättsvetenskap och spelet om de mänskliga
fördelar/nackdelar, skälet till varför Lagstiftaren införde den Heliga Lagens regler.

Eftersom klassificeringen av innovationer fastställdes på solid grund i islamisk lag och Lagens principer, var Imam
An-Nawawi, Ibn Hajar al-Asqalani och den stora majoriteten av forskare överens om det och ansåg obligatorisk
användningen av denna klassificering för alla nya element och alla eventualiteter som dök upp med tidens gång och
människornas förändring.

Ingen bör förkasta denna klassificering och använda som argument hadithen som säger ”Akta er för nya saker, för
varje nyhet är en innovation, och varje innovation är en vilseledning, och varje vilseledning leder till helvetet”,
eftersom den enda verkliga innovationen är en total avvikelse på trons grund (eller en frivillig ändring (tillägg)
och utan bevis från religionens pelare) som innovationerna från Mutazili, Qadari, Murjii och andra som motsatte sig
de första muslimernas övertygelser. Sådana innovationer är förkastliga eftersom de är farliga och utan någon nytta.

För innovationer i handlingar, eller förekomsten av en handling av hängivenhet eller andra som inte existerade i
början av islam, skall de bedömas med hjälp av de fem kategorier som definierades av Izz al-Din Ibn Abd as-Salam.
Att hävda att denna eller den andra innovationen är skadligt utan kvalifikationer för att göra det är inte
acceptabelt. (…) (3)

Imam As-Shafi’i säger (4): ”Varje nyskapande sak som motsäger Boken, Sunna, de kunnigas konsensus eller enhälligt
Athar (5) är en (vilseledande) innovation och en avvikelse. Men något som är nyskapande i fråga om gott och som inte
motsäger dem på något sätt, är en lovvärd innovation.”

Han också sade (6): ”Det finns två typer av innovation, de ogillade innovationer och de godkända innovationerna.
Innovationerna som överensstämmer med Sunna är auktoriserade men de som motsäger dem är ogiltiga.” Han stöder det i
Umars ord: ”Vilken bra innovation denna! ” (7)

Låt oss notera att liknande diskussioner rapporterades av många forskare som Al Bayhaqi, Al-Nawawi, Imam Al-Haytami,
Abu Bakr ibn Al Arabi, Al-Ghazali, Ibn Hazm, Ibn al Jawzi, Al Izz ibn Abd as-Salam och Al-Hafiz ibn Hajar och många
andra. (8)

Imam Al-Shawkaani, framstående islam forskare, konstaterade i sin bok Nayl al-Awtar att separationen mellan goda och
dåliga innovationer var den mest autentiska position.

Anmärkningar:

 1. Det är viktigt för den uppriktiga troende när det gäller att förstå (eller tolka) en hadith att ha en god kännedom
  om ”vetenskapen om hadith” eller hänvisa till specialister.

 2. Se Adillatu Ahli as-sunna wa al-jama’a.
 3. ”Itqan assan a fi tahqiqi ma ana al bid a” (Stadgarna för innovation: från förkastligt innovation för god praxis),
  författare är den lärda Abdullah As-Saddiq Al-ghumari, utgåva Maktabatu Al-Qahira, 2005.

 4. Rapporterade av Harmala, en lärjunge till As-Shafi’i, av Abu Nuaym i Hilyat Al-Awliya.
 5. En Athar är en traditionell information i det här fallet, det som rapporterats om profetens följeslagare eller
  deras efterträdare.

 6. Redovisat av Al-Rabi, en annan lärjunge till As-Shafi’i, av al-Bayhaqi i sin bok Madkhal i Manaqib Al-Shafi’i med
  en autentisk kedja, som Ibn Taymiyya skrev i sin bok Dar Ta arud Al-aql wa An-naql.

 7. Umars ord rapporterades av Al-Bukhari i hans Sahih och Malik i al-Muwatta (Bok 6: från frivilliga böner till
  Ramadan kapitel II Hadith 252). Det var under införandet (centralisering) av Tarawih böner leda av en imam under
  Ramadans nätter.

 8. Låt oss konstatera att vissa forskare klassificerade de goda och dåliga innovationer i enlighet med de fem kända
  juridiska stadgar, som vi har sett. Således är innovation uppdelade in i en som är obligatoriskt (wajiba), förbjudet
  (muharrama), rekommenderad (manduba), ej rekommenderade (makruha) eller likgiltiga (godkända) (mubaha). Vi hittade
  dock mer ovilja till det i Hanbali skolan, särskilt hos Ibn Taymiyya …