Skapelse

T. Elchenaui

Koranen

Enligt Koranen som är Guds ord förmedlat av ärkeängeln Gabriel till profeten Mohammed (fvmh)
under 23 år, innehåller inte bara påbjudelser och förbud, belöning och straff, den innehåller också hela skapelsens
hemligheter. Under de senaste decennierna har vi människor lyckats avslöja en del av dessa hemligheter tack vare
vetenskapsmän och deras forskning. För att ge ett exempel på detta kan vi ta första versen i Koranen: ”LÄS I din Herres
namn, Han som har skapat – skapat människan av en grodd som sätter sig fast!
(96:1-2)

Detta begrepp ”Hängande droppe” har orientalister översatt med ordet ”stelnat blod” trots att den arabiska texten är
tydligt och bara talar om en hängande droppe. När läkarvetenskapen framskred visade det sig att ett befruktat ägg vandrar
till det kommer till livmodern och där fäster sig vid livmoderväggen.

Den berömde fotografen Lennart Nilsson vid Karolinska Institutet i Stockholm lyckades filma hela förloppet från ägglossning
till befruktning och sedan följde han med sin kamera hela vägen det befruktade äggets väg till livmodern där det sätter sig
fast vid väggen. En underbar förklaring i bild till det som Koranen säger i en annan vers: ”För att sätta henne på prov har
Vi skapat människan av en droppe av ett flöde, blandat [med ett annat flöde], och så har Vi gett henne hörsel och syn.”

(76:2)

En samblandad droppe kan inte vara något annat en ett befruktat ägg. Hela graviditetsförloppet berättas det sålunda om i
Koranen: ”Därefter skapar Vi av droppen en grodd som sätter sig fast och av grodden en klump och i klumpen skapar Vi ben och
dessa ben klär Vi med kött; därefter låter Vi henne stiga fram som en ny skapelse. Välsignad vare Gud, den bäste
Formgivaren!”
(23:14). Vidare säger Koranen att får hörseln före synen. Detta har bekräftats av vetenskapsmän.

Skapelse

Leila Coyne, ledare för en forskargrupp vid Nasas ”Ames Research Center”, i Kalifornien deklarerade i april 1985 vid en
presskonferens att livet kan ha börjat i keramisk lera snarare än i vattnet. Det har visat sig att keramisk lera har två
egenskaper som är nödvändiga för liv; den magasinerar och överför energi. Energi som kommer från bl.a. radioaktiva källor
kunde ha verkat som kemisk fabrik och inordnat icke organiskt råmaterial som sedan omvandlats till mer komplicerade
molekyler från vilket livet började för 4 miljarder år sedan. Dr. Graham Cairns-Smith, vid Glasgows universitet som kom
med ”den keramiska lerans hypotes” redan 1960, instämde. Leran var vanlig vid gamla oceaners stränder. Den genomgick
ständiga förändringar som svar på den omgivande miljöns krav och då inträffar vad man kallar ”misstag” och leran blev då en
ideal miljö för kemisk evolution. Vid analys av en vanlig keramik lera, fann vetenskapsmän att den ”misstag” normalt sker
och upprepade gånger vid formation av lerans kristaller. Detta skapar antagligen villkoren som gör att materialet fångar
energi och håller den i flera tusen år. Keramisk lera är intressant för att Allah säger i Koranen: ”VI HAR skapat människan
av ljudande krukmakarlera, av formbar gyttja…”
(15:26)

Exegeterna säger att gammal lera betyder lera som producerar illaluktande gaser såsom metan, ammoniak och svavelväte. Dr
M.A. Elbar, Kairo Universitet, medicinska fakultet säger: ”Varje gång jag åker till London blir jag fascinerad av en stor
bild vid Naturhistoriska Museet som visar hur dessa gaser, producerades av gammal lera, bildar aminosyror och sedan
förvandlar dessa till proteiner. De viktigaste av dessa proteiner är nukleinsyror som innehåller byggnadsdelar av RNA och
DNA.”

Beträffande ”misstaget”, Dr Coyne säger: ”Där du skulle ha fått aluminiumatomer, kanske du hittar magnesium istället och
där silikon skulle finnas får du aluminium av misstag.”

Kristallerna växer snabbt och under vissa hydrotermiska villkor tenderar de till att ha många brister. De fångar in
elektroner, behåller dem och magasinerar dem för utomordentligt långa tider. Viktigt att notera är att kemisk lera inte är
detsamma som stoft. Analysen som gjordes av vetenskapsmän vid Ames Research Centre av vanlig keramik lera som den som
krukmakaren använder för att forma sina krukor är den typ som Allah nämner i Koranen. Den gemensamma faktorn här är vatten
för utan vatten kan varken växt, djur eller människor leva.

En pakistansk vetenskapsman M.H. Zuberi, som var generalsekreterare för Regional Cooperation for Development anser att de
”misstag” som Dr. Coyne talar om kan vara en avsiktlig händelse för att producera kemiska molekyler som är så invecklade
som DNA molekyler. Framtidens forskning kommer att bekräfta deras regularitet insh’Allah.

Dr. Zuberis teori är att olika molekyler behövdes för att producera djur och därför var de gjutna och föddes upp i leran.
De första enkla kemiska kombinationerna producerade bete och växtarter. Detta refererande till misstag är bara ett av
vetenskapsmännens generande sätt att undvika att tala om Skaparen. Detta påminner mig om en diskussion mellan Nils Bohr och
Einstein, där Bohr var av den åsikten att ”slumpen” (misstaget) spelade en stor roll i skapelsen, och Einstein svarade med
att Gud inte kastade tärningar när han skapade.

Söt och salt vatten

Ett annat fenomen som fått en vetenskaplig förklaring är varför sötvatten och salt vatten inte blandas när de möts i havet.
En hinna mellan det söta och det salt vattnet förhindrar blandning. Vetenskapsmän från Amerika har bekräftat detta. En
vetenskapsman från Lund leker med tanken att transportera sötvatten genom havet till de länder som har brist på sötvatten.
Om detta fenomen säger Koranen: ”OCH DET är Han som låter de två stora vattenmassorna röra sig fritt – den enas [vatten] är
sött och släcker törsten och den andras är salt och bittert – och som har rest ett hinder mellan dem, en skiljelinje som de
inte kan överskrida.”
(25:53)

Ett annat fenomen som Allah nämner i Koranen, att berg av is (kometer av is) faller ner från rymden bekräftades nyligen av
vetenskapen. Dr. Louis Frank, fysiker vid Iowas universitet, studerade de data som satelliten Dynamic Explorer I samlade
mellan 1981 och 1986. Satelliten tog ultravioletta bilder av jorden. På dessa bilder fann Dr. Frank åtskilliga hål som
punkterat atmosfären. Han hade ingen förklaring till detta men han kom fram till att hålen kunde ha orsakats av kometer av
is. Dessa kometer kunde ses genom teleskop. Dr. Clayne Yeates, fysiker vid Jet Propulsion Laboratory i Passadena lyckades
med ett starkt teleskop vid Kit Peak observatoriet i Arizona, fotografera dessa iskometer 150000 km från jorden. OM detta
säger Allah i Koranen: ”… Och Han låter hela berg [av moln], fyllda av hagel, sänka sig från höjden, och [detta hagel]
drabbar den ene och skonar den andre, allt enligt Hans vilja; och skenet från Hans blixtar är nära att förta dem deras
syn.”
(24:43)

Når dessa kometer kommer in i atmosfären bryts de sönder till hagel och sedan till fuktighet. Slutligen faller fuktigheten
som regn och ansluter sig till jordens vattencykel. Det faller i genomsnitt 10 miljoner per år (27397/dag eller 19/minut).
Dr. Franks beräkningar visar att denna vattenmängd motsvarar en tum vatten över hela jordens yta vart 10000 år. Jorden är
4.9 miljarder år gammal och om detta har hänt under hela den tiden så har denna process försörjt jorden med vatten.

Är universum evigt eller skapat ur intet?

Den berömde medicinaren och filosofen Avicenna (980-1037) hade samma uppfattning som Aristoteles att universum var evigt.
Sedan kom Al-Ghazali (1058-1111) och kritiserade både Aristoteles och Avicenna. Al-Ghazali stödde sig på Koranen: ”INSER DE
inte, de som vill förneka sanningen, att himlarna och jorden [en gång] utgjorde en enda, sammanhållen massa och [att] Vi
skilde dem åt? Och [vet de inte] att Vi har låtit allt liv uppstå ur vatten? Har de då ingen tro?”
(21:30) ”Och Han vände
sig mot rymden, som var rök, och sade till den och till jorden: ”Kom, villigt eller nödda och tvungna!” – och de svarade:
”Vi kommer villigt!” Och under två dagar skapade och formade Han dem till sju rymder, och anvisade varje rymd dess uppgift.
Rymden närmast jorden har Vi smyckat med ljus och gjort säker [mot intrång]. Gud, den Allsmäktige, den Allvetande, har
förordnat om allt detta.”
(41:11-12)

Språket i Koranen är ett bildspråk och när det står ”rök” så är det närmaste man kommer för att beskriva gas. Det är den
gasen som professor Hannes Alfvén beskriver i en artikel: ”Det är nu uppenbart att universum till största delen består av
plasma, dvs. joniserad elektriskt ledande gas.”

M.H. Zubairi, den pakistanske vetenskapsmannen, citerade följande ur ett tal av Sir Bernard Lovell i augusti 1978 vid The
British Association For Advancement of Science: ”Och då kom ”The Big Bang!” när all materia och energi av vårt väldiga
obegränsade universum var koncentrerad till en enda nollpunkt med en densitet och temperatur som var oändligt. ”The
infernal Fireball” var kastad. En sekund efter begynnelsen kom den kritiska perioden när överflödet av helium i
förhållandet till vätet blev bestämt i universum. Vid den tidpunkten inom en miljondel av en sekund sjönk temperaturen till
några tusen miljoner grader.”

Det var en häpnadsväckande tanke sade Sir Lovell: ”Om dragkraften mellan protoner hade varit bara ett par procent starkare
så hade allt väte förvandlats till helium vid detta expansionsstadium och då skulle inga galaxer, inga stjärnor och inget
liv uppstått.” Denna miljondels av en sekund finns beskriven i Koranen.

När man frågade direktören för Jodell Banks Radio Telescope vem som hade lagt massan där innan explosionen, svarade han
beklagande: ”Den moderna människan förlitar sig alldeles för mycket på vetenskapsmän och vill inte utveckla sin andliga
sida som hennes farföräldrar gjorde”.

Vi läste tidigare i vers 41:11-12 ”Och under två dagar skapade och formade Han dem till sju rymder, och anvisade varje rymd
dess uppgift.”
Enligt vissa exegeter betyder siffran sju inte exakt sju utan det arabiska beteckning för pluralis dvs.
sju eller mer. Vad gäller dagar här är det inte våra dagar som är resultatet av jordens rotation kring sin axel, utan Allah
säger i Koranen: ”… men Gud frångår inte Sitt löfte och en dag är för din Herre detsamma som tusen år så som ni räknar.”
(22:47) och i vers 70:4 ”Till Honom stiger änglarna och den heliga ingivelsens ande upp under en dag vars längd är
femtiotusen år.”

En dag i Guds räkning betyder alltså en enorm tidsperiod m.a.o. skapelsens dag är inte jämlik en dag enligt vår tideräkning
utan en metafor för en lång utvecklingsepok. Man behöver bara tänka på avstånden mellan galaxerna som det finns miljarder
av, själva tanken är svindlande. Även avstånden räknat i ljusår är häpnadsväckande.

Skapelsens sex faser enligt Koranen

De sex utvecklingsepokerna (dagarna) kan vara som följer:

 1. Himlarna och jorden var ett och klövs.
 2. Himlarna var rök (Gas, plasma)
 3. Iordningsställandet, skapandet av sju himlar och sju jordar på två dagar, solljus och mörker, dag och natt.
 4. Tidsperioden för jordens svalnande, bergsformation.
 5. Vatten och grönska på jorden även djur i vattnet och på jorden. ”VAR DET en svårare uppgift att skapa er än att
  skapa den himmel som Han har byggt? Han har rest dess valv och format det [med hänsyn till den uppgift det skall fylla];
  Han har höljt dess natt i djupt mörker och låtit dess morgon framträda i klart ljus. Och efter detta har Han brett ut
  jordens yta och låtit dess vatten komma i dagen och dess ängar och beteshagar [frodas] och förankrat bergen…”
  (79:27-32)
 6. Skapandet av Adam och hans hustru och nedkomsten till jorden för att bosätta sig. ”Han har skapat människan av
  krukmakarlera, som [krukmakaren formar sina] lerkärl…”
  (55:14)

Koranen ger oss en tydlig bild av att universum är i rörelse. Jag ska ge några exempel:

”Inser du inte att det är Gud som låter natten glida in i dagen och dagen glida in i natten, och att Han har underordnat
solen och månen under Sina lagar; de löper var och en sitt [kretslopp] till en [av Honom] fastställd tidpunkt – och att Gud
är väl underrättad om vad ni gör.”
(31:29)

”Det är Han som skapade solen som ett bländande ljus och månen [som återger dess] sken, och som har fastställt dess faser,
så att ni kan räkna åren och mäta [tiden].”
(10:5)

Att jorden inte är helt rund framgår av denna vers: ”Solen skall inte skynda ifatt månen, och natten hinner inte upp dagen;
var och en rör sig nämligen i sin [fastställda] bana.”
(36:40)

Nu har jag beskrivit vad Allah säger i Koranen om skapelsen av universum. Det finns andra frågor som Är universum evigt?
Hur ska det sluta? När man går igenom texten i Koranen hittar man ett fasansfullt scenario när domedagen kommer. Jag ska ta
ett par verser för att förtydliga bilden: ”Och [Domens] basunstötar skall ljuda och alla i himlarna och på jorden – utom de
som Gud vill [skona] – skall falla livlösa till marken. Ännu en basunstöt – och de reser sig och får skåda [den nya
verkligheten].”
(39:68)

”Det är Han som har skapat himlarna och jorden under sex dagar och som tronar [över skapelsen] i Sin allmakts härlighet.
Han vet vad som tränger ned i jorden och vad som utgår därifrån och [Han vet] vad som sänker sig från himlen och vad som
stiger upp mot den. Han är med er, var ni än befinner er, och Gud ser allt vad ni gör.
Hans är herraväldet över himlarna och jorden och allt går [sist och slutligen] tillbaka till Gud.
Han låter natten glida in i dagen och Han låter dagen glida in i natten och Han vet vad som rör sig i människans innersta.”

(57:4-6)

”STUNDEN NÄRMAR sig och månen har rämnat!” (54:1)

”NÄR HIMLEN rämnar, och stjärnorna skingras, och haven svämmar över sina bräddar, och gravarna störtas över ända…”
(82:1-4)

”NÄR SOLEN lindas in [i mörker], och stjärnorna mister sitt sken…” (81:1-2)

Den ende som kan säga med absolut säkerhet hur det hela började och hur det ska sluta är den som kan säga till universum
”Varde” och så varde det.

Salaam Mars-April 1996, Sida 9-13