Salat El Witr

Redaktion – Källa: Blogg Andalusiska Muslimer

 

Denna Salat var något som Profeten (frid vare med honom) praktiserade och uppmanade andra att göra det, därför bör betraktas det som Sunna al-Mu’akkadah.

Ali sa: ”Salat el Witr är inte obligatoriskt, men Profeten gjorde det och sade: ’O folk som följer Koranen, praktisera Witr, för Allah är en, och älskar enheten (el Witr)’” (Rapporterat av Ahmad, al-Nasaa’i, Abu Dawud, Ibn Majah, al-Tirmidzi, som anser att den är en Hadith Hasan och al-Hakim som kvalificerar det som Sahih).

Abu Hanifahs yttrande där han anser witr som obligatorisk har ingen grund och Ibn al-Mundzir säger: ”Jag känner ingen som håller med Abu Hanifah på denna punkt.” Även al-Bukhari och Muslim samlade in från Talhah ibn Ubaydullah att Allahs sändebud sa: ”Fem böner genom dagen och natten har ordinerats av Allah”. När en beduin hörde detta frågade han Allahs sändebud: ”Finns det något annat jag har ordinerats (om bönen) och han svarade: ”Nej, om du inte vill utföra de frivilliga bönerna.”

När det gäller tiden för dess genomförande, det finns en överenskommelse mellan de Ulama om att tiden för witr bön börjar efter Isha och fortsätter tills Fajr bönen ska börja.

Abdullah ibn Abi Qais berättade att han frågade Aisha om hur Profeten utförde witr, hon svarade: ”Ibland gör han det i den första delen av natten och andra i den sista delen av det.” Han frågade sedan: ”Hur reciterar han det, högt eller tyst?” och hon svarade, ”På båda sätt, ibland högt och ibland i tystnad.” (Rapporterad av Abu Dawud, Ahmad, muslim, och at-Tirmidhi).

Enligt Jabir som berättade vad Profeten sade till honom om detta, är det lämpligt att göra bönen i den första delen av natten om man inte är säker på att vakna upp i den senare delen av natten, annars är det önskvärt att fördröja det till den sista delen av natten, om man är säker på att man kommer att vakna upp då. Men Profeten brukade utföra Witr strax före gryningen, eftersom detta är den tid då förekomsten av änglarna är större, även om han rådde sina följeslagare att inte sova utan att göra witr, för att undvika att de missade det.

När det gäller el Witrs natur och antal rak’a, det finns flera sätt att utföra det, alla tillåtna och baserade på olika hadith som intygar att Allahs sändebud inte alltid utförde det på samma sätt. Man kan utföra Witr genom att:

  • Be två rak’a och avsluta dem med den slutliga Taslim och sedan utföra en rak’a med Tashahhud och Taslim.
  • Be Alla rak’a med två Tashahud och en Taslim.
  • Be alla rak’a en efter den andra, utan Tashahhud, förutom i den näst sista, där man gör Tashahhud, då står man upp för att göra den sista rak’a och efter det gör man en ny Tashahhud och slutför det med Taslim.
  • Be en Tashahhud och en Taslim i den sista rak’a av Witr bönen.

 

Allt detta är tillåtet och de är olika sätt att göra Witr som har kommit från Allahs budbärare. At-Tirmidhi berättar att Profeten utförde Witr bönen med tretton, nio, sju, fem, tre och till och med en rak’a. I detta avseende säger Ibn al-Qayym: ”Det tydligaste och mest tillförlitliga sunna är att utföra Witr med fem eller sju sammanfogade rak’a som det har berättats av Umm Salamah i hennes hadith. Hon sade att Profeten gjorde Witr med fem eller sju rak’a i rad utan Taslim eller något annat avbrott.” (Rapporterat av Ahmad, al-Nasaa’i och Ibn Majah)

 

Recitation under witr

Man kan recitera vilken del som helst av Koranen efter al-Fatiha. Ali sa: ”Det finns ingen del i Koranen som är ineffektiv, så gör Witr med det du vill.”

Emellertid är det att föredra att recitera sura Al-’Ala i den första av Witrs tre rak’a, efter al-Fatiha. I den andra rak’a, sura Al-Kafirun och i den sista rak’a de tre sista suror i Koranen. (Rapporterad av Ahmad, Abu Dawud och Tirmidzi, som har samlat det från Aisha)

 

Al-Qunut i Witr bönen

Al-Qunut hänvisar till en du’a som görs i vissa böner i stående ställning. Det anses sunna att göra Qunut under hela året. Ahmad at-Tirmidhi, Nasai, Abu Dawud, Ibn Majah och andra har rapporterat att al-Hassan ibn Ali sa: ”Allahs budbärare lärde mig att göra följande recitation under Witr:

”Allahumma Ihdina Fiman Hadaita, wa Afini Fayamin Afayta, wa Tawallani Fiman Tawallayta, wa Barik li Fima A’tayta, wa Qini Sharra ma Qadayta, Fainnaka Taqdy wa la Yuqda Alaika, wa Innahu la Yadillu man Walayta, wa la ya’idhuman Adayta, Tabaraka Rabbana wa Ta’layta wa Salla Allahu Ala Nabi Muhammad.” (Allahumma, vägled mig bland dem Du har väglett, bota mig bland dem Du har botat, ta hand om mig bland dem Du har tagit hand om, välsigna mig i det Du har gett mig, skydda mig från det onda Du har påbjudit. Du bestämmer och ingenting beslutar över Dig. Den Du stödjer, knäcks inte och den Du deklarera fiendskap gör inte upprör. Du, Rabbana, är välstånd och betydelse. Och Allah välsigna Profeten Muhammad).

 

Hur man gör al-Qunut

Al-Qunut kan göras innan man utför ruku’a eller när man går upp efter det. Om man gör det innan ruku’a, måste man göra Takbir efter recitation av suran, och även göra en Takbir till efter Qunut och sedan göra ruku’a.

Några ulama anser att man ska placera händerna som i en du’a, medan andra skiljer sig på denna punkt. När det gäller att passera händerna över ansiktet efter Qunut skriver al-Bayhaqi följande: ”Det är bättre att inte göra det och följa de första generationernas lära. De lyfte upp sina händer men inte passerade dem över deras ansikten passerade under bönen.”

 

Du’a efter Witr

Det är lämpligt att säga efter Taslim, ”Subhana l-Maliki Quddusi” högt, tre gånger, och sedan säga, ”Rabbu l-Malaikati wa r-Ruhi”.

Efter att man gör Witr, enligt vad Ahmad, an-Nasaa’i, Abu Dawud, Ibn Majah och-Tirmidhi har rapporterat från Ali, gjorde Profeten följande du’a:

”Allahumma Inni Audu bi Ridaka min Sajatik, wa Audu bi Mu’fatika min Uqubatik, wa Audubika Minka, ta Uhsa Zanaa Alaika, Anta Kama Aznaita Ala Nafsika.” (Allahumma, jag tar min tillflykt i Din glädje mot Din ilska, och jag tar min tillflykt i Din förlåtelse mot Ditt straff, och jag söker skydd hos Dig från Dig. Jag kan inte prisa Dig nog, Du är som Du har beskrivit Dig.)

 

Återtagande av förlorade al-witr bön

Enligt al-Bayhaqi och al-Hakim, hävdar de flesta av ulama att det är möjligt att göra Qada för en Witr bön som man har missat.

Abu Hurairah berättade att Allahs budbärare sa: ”Om morgondagen kommer och du fortfarande måste utföra Witr, gör det”. Abu Dawud rapporterade frå Abu Saeed al-Khudri att Allahs sändebud sa: ”Om någon av er har somnat eller glömt av någon orsak witr bönen, bör ni göra det så snart ni kommer ihåg det.”

Det finns en skillnad i uppfattning om när man ska utföra en bortglömd Witr bön. Hanafi skolan hävdar att det bör göras under den tiden där det inte finns något förbud för bönen, Shaf’i anhängare säger att man kan göra det närsomhelst under dygnet. enligt Malik och Ahmad bör en missat Witr bön göras efter Fajr.

När det gäller Qunut, förutom det vi har sagt i denna artikel, är det möjligt att göra det i de fem obligatoriska dagliga böner vid den tidpunkt då muslimer möter svårigheter eller olyckor.