Salat at-Taraweeh – Nattbönen under Ramadan

Redaktion – Valencias Islamisk Kulturcenter

I Allahs namn, den Barmhärtige, den Nåderikes

För att ge människorna vägledning [inleddes] i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen i vilken vägledningen
klargörs och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt. Den av er som ser månens nytändning
skall fasta månaden ut. Men den som är sjuk eller [stadd] på resa [skall fasta därefter] under motsvarande antal
dagar. Gud vill göra det lätt – inte tungt – för er. Håll [fastan under den föreskrivna] perioden och prisa Gud som
har väglett er – kanske skall ni visa [Honom] tacksamhet.
(2:185)

”Dess princip är barmhärtighet, dess medel är förlåtelse, och dess mål befrielsen från Elden” sade Budbäraren om
månaden Ramadan.

Även känd som ”Ramadans Qiyam”, Salat at-Taraweeh eller Taraweeh betyder bokstavligen ”paus mellan de enskilda
bönerna” och är en serie av 11 rakaa med pauser efter de fyra första och de nästa fyra, den slutar efter den udda
gruppen av 3 rakaa. Det är en frivillig bön som reciteras efter Ishaa (obligatorisk bön på natten).

Salat at-Taraweeh – Nattbönen under Ramadan

Under månaden Ramadan är de islamiska aktiviteter av stor betydelse, eftersom i denna månad, välsignade mer än
någon annan, sände Allah ner Koranen.

I en hadith återberättad av Aurwa sade Aisha att Profeten kom mitt i natten och bad i moskén och några män bad med
honom. På morgonen pratade folk om det och sedan ett stort antal av dem samlades och bad med honom (den andra
natten). Nästa morgon folket återigen pratade man om det och den tredje natten var moskén full med folk. Profeten
kom ut och folket bad med honom. På den fjärde natten moskén var full av människor och inte alla fick plats där,
men Allahs budbärare kom bara till gryningens bön. När han avslutade bönen, reciterade han tashahhud och (vände sig
till folket och) sade, ”Er närvaro var inte obekant för mig, men jag fruktade att nattbönen (Qiyam) skulle bli
obligatorisk och ni skulle inte kunna fortsätta med det. Så när Allahs budbärare dog, fortsatte situationen på
samma sätt.”

Ibn Shihab sade att ”Allahs Sändebud dog och folket fortsatte att göra detta (den enskilda bönen), och detta
fortsatte under Abu Bakrs kalifat och i början av Umars kalifat”. (Berättad av Bukhari)

Frivillig och kollektiv karaktär

Vi ser alltså att Taraweeh bönen instiftades som frivillig för att inte överväldiga samhället. Tänk också på att
det redan finns ett prejudikat för det kollektiva firandet av denna bön eftersom den gjordes i gemenskap de första
gångerna.

I en annan hadith berättad av Bukhari sade Abdurrahman ibn Abd al-Qari att: ”Jag gick ut i sällskap med Umar Ibn
al-Khattab en natt under Ramadan till moskén och (där) hittade jag folk som bad i olika grupper, då sade Umar: ’Det
är min åsikt att det skulle vara bättre att samla alla för gemensam bön.’ Och då samlades de bakom Ubayy ibn Kaab.
Så en annan kväll gick jag ut igen i hans sällskap och folket bad efter al-Qari. Då sade Umar: ’Vilken utmärkt
Bidaa är det här! Och det Qiyam de inte gör, eftersom de sover på den tiden, är bättre än den vid denna tid.’” Han
menade att Qiyam är bättre under den senare delen av natten då på den tiden brukade folk be i den första en del av
natten.

I en annan hadith berättad av Muslim sägs det att änglarna är vittnen till bönen i slutet av natten och är därför
att föredra. Umar visste också om de svårigheter som det medförde, och därför valde han att göra bönen i början av
natten efter imamen, eftersom det finns en annan hadith där profeten sade. ”Sannerligen, om en man utför bönen med
imamen tills den är klar, kommer det att räknas som om han bad hela natten.” (Abu Dawud).

11 rakaa enligt Profetens sunna

Abu Salama Ibn Abderrahman frågade Aisha: ”’Hur var Allahs budbärares bön under Ramadan?’ Hon svarade. ’Han bad
inte mer än elva rakaa, varken under Ramadan eller under andra månad. Han brukade be fyra rakaa, man kan inte
beskriva dess skönhet eller dess längd, och sedan hälsade han, och sedan fyra rakaa igen, man kan inte beskriva
dess skönhet eller dess längd, och så hälsade han, och sedan ytterligare tre rakaa (witr).’” (Muslim).

Denna hadith klargör att profeten (fvmh)
aldrig bad mer än elva rakaa, varken under Ramadan eller i någon annan månad. Med vissheten att profetens praxis är
den bästa, är det uppenbart att vi bör följa detta antal som sunna har etablerat och inte vilja förnya eller göra
annorlunda från Profetens tradition.

Allah (HoäH) har beordrat sina tjänare att
dyrka Honom genom olika handlingar. När vi söker närma oss Allah genom dessa åtgärder, obligatoriska eller
frivilliga, ser vi att de frivilliga böner, enligt Koranen och sunna, är mest uppskattade om de utförs under
natten:

Den Nåderikes [sanna] tjänare går lugnt och värdigt [och utan later] på jorden, och när avgudadyrkarna vill inleda
ett samtal med dem, svarar de med fredshälsningen. Och under natten vakar de i bön – ömsom faller de ned inför sin
Herre, ömsom står de upp.
(25:63-64)

…de som avstår från sömn för att med fruktan och hopp åkalla sin Herre och som ger åt andra av det som Vi har
skänkt dem för deras försörjning.
(32:16)