Salat Al Witr

Redaktion

 

En av grundpelarna i islam är salat (bön). Det är väl känt att de obligatoriska bönerna är endast fem (Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha). Men salat al-witr, även om det inte är obligatorisk bön, anses det vara sunna al-muakkadah, det vill säga, en praxis som Profeten, frid vare med honom, alltid gjorde, även när han var på resande fot.

Det har rapporterats från Ali som sade:

”Salat al-witr (udda bönen) är inte obligatorisk som de obligatoriska bönerna, men när Allahs budbärare utförde dem, brukade han säga: ‘Sannerligen är Allah udda (En-Unik) och Han älskar det udda! Be därför salat al-witr, O Koranens folk!'” (Rapporterad av Ahmad, an-Nasai, Abu Dawud, Ibn Majid, och At-Tirmidhi – hadith Hasan)

 

När gör man det?

Dess tid börjar efter Isha bön och sträcker sig fram till tiden för Fajr bön, det vill säga att den kan utföras antingen i början, mitten eller slutet av natten, innan gryningen. Det bästa är att göra det innan tiden för Fajr bön, det vill säga i slutet av natten eftersom det är då änglarna stiger ner, men om man är rädd för inte vakna i tid, då är det bättre att göra det innan man somnar.

Om av någon anledning misslyckas man med att göra salat al-witr i tid, så kan man göra det så fort man kommer ihåg det, helst så snart som möjligt.

 

Hur många rakaa ska man be?

Man kan göra 1, 3, 5, 7 eller 9, vissa forskare säger att de kan vara upp till 11 eller 13 rakaa (en enhet i bönen där det förekommer följande position den ena efter den andra, stående, böjning, prostration och sittande).

 

Hur går det till?

Sätt att utföra salat al-witr

  1. Man gör två rakaa och avslutar dem med taslim (att säga salam alaikum vid slutet av bönen) och sedan utföra en rakaa med tashahhud (del av bön som består i att säga shahadah, vittnesbörd om tro och välsignelser över profeten) och taslim.
  2. Man utför alla rakaa med två tashahhud och en taslim.
  3. Man utför alla rakaa efter varandra, utan tashahhud, förutom den näst sista, där man gör tashahhud, sedan står man upp för att göra den sista rakaa och i slutet av den gör man en ny tashahhud och avslutas med taslim.
  4. Man utför en tashahhud och taslim, i den sista rakaa i salat al-witr.

 

Recitations under Witr

I varje rakaa reciteras högt sura (ett kapitel i Koranen) Al Fatiha och sedan en annan sura i Koranen. Om man vill utföra en al-witr bön med 3 rakaa, är det rekommenderat att recitera efter Al Fatiha, sura al-Ala (87) i den första rakaa, sura Al Kafirun (109) i det andra rakaa och sura Al Ikhlaas (112) i den tredje rakaa.

 

Al-Witrs qunoot

Dessutom, när man gör den sista rakaa rekommenderas att recitera qunoot (åkallan som görs medan man gör salat i stående ställning). Qunoot för al-witr görs genom att säga:

Allhumma Ihdina Fiman Hadaita wa Afini Fayamin Afayta wa Tawallani Fiman Tawallayta wa barik li Fima Atayta wa Qini Sharra ma Qadayta Fainnaka Taqdy wa la Juqda Alaika wa Innahu la Jadillu man Walayta wa Jaizzu man Adayta Tabaraka Rabbana wa Talayta! (Åh Allah, vägled mig bland dem Du har väglett, hela mig bland dem Du har läkt, ta hand om mig bland dem Du har tagit hand om, välsigna mig i det Du har gett mig, skydda mig från det onda Du har påbjudit: Vad du bestämmer ingen kan stoppa. Den som är med Dig kommer aldrig att bli förödmjukad, och den Du tar för en fiende, kommer aldrig att hedras. Välsignad och Upphöjd är Du vår Herre!)

Då ber man om välsignelser för profeten genom att säga till exempel:

wa salla Allahu Ala Nabi Mohammad (Och Allah välsigna Profeten Muhammed)

Qunut är inte obligatoriskt för att al-witr bön ska vara giltigt, dock är det rekommenderat att recitera det. Om man inte har memorerat det, kan man läsa det från ett papper, bok eller i stället säga en annan dua (bön), men enligt vissa forskare, det bästa är att följa sunna och recitera det i enlighet med profetens ord.

När man reciterar qunoot, rekommenderas av vissa kunniga att höja händerna till brösthöjd med handflatan mot ansiktet.

Qunoot i al-witr reciteras i sista rakaa, och det finns två olika sätt:

  1. Efter recitation av sura Al Fatiha och den andra sura gör man en takbir (att säga Allahu Akbar) och sedan qunoot, det vill säga, innan ruku (läget där man lutar i 90 grader med händerna på knäna under bönen).
  2. När man kommer upp från ruku innan sujud (prostration).

Man ska inte stryka över ansiktet med händerna efter qunoot.

 

Dua efter al-witr bön

Upprepa 3 gånger följande dua och höj rösten vid den tredje gången:

Subhanal Malikil Quddusi (Ära vare till den Högste, den Helige)

Man kan också lägga till ovanstående dua följande ord:

Rabbul Malaikati war Ruh (Ängeln Jibrils (Gabriel) Herre och alla änglars)

 

Hur utför man en al-witr bön enligt antalet rakaa att göra?

Al-witr en rakaa

Det görs som ett vanligt rakaa men man lägger till qunoot och naturligtvis avslutas med en tashahhud och taslim.

 

Al-witr med 3 rakaa

Man kan göra 3 rakaa på något av följande sätt:

  1. Gör tashahhud och taslim efter andra rakaa och sedan gör en rakaa som inkluderar al-witrs qunoot och avsluta det med en tashahhud och taslim, d.v.s. att den totalt består av två tashahhud och två taslim. Detta anses vara den bästa formen av vissa forskare.
  2. Gör en tashahhud och taslim först efter den tredje rakaa, inte före. Inkludera i tredje rakaan qunoot.
  3. Gör en tashahhud i andra rakaa, gör sedan det tredje rakaa inklusive qunut och avsluta med tashahhud och taslim, dvs den består totalt av två tashahhud och taslim. Denna form accepteras av Hanafi skolan, men motarbetas av vissa forskare som anser att det är för likt Maghrib bön.

 

Al-witr med 5 eller 7 rakaa

Gör 5 eller 7 rakaa den ena efter den andra, gör bara en tashahhud och taslim i slutet och inkludera qunoot i den sista rakaa.

 

Al-witr med 9 rakaa

Gör alla rakaa den ena efter den andra, men i den åttonde rakaa gör man tashahhud men inte taslim. Sedan går man upp för att göra den nionde och sista rakaa som bör omfatta qunoot och avslutas med en tashahhud och taslim, det vill säga att totalt görs två tashahhuds och en taslim.