Reflekterar över förlåtelse

Mahasin D. Shamsid-Deen – Soundvision.com

 

Ramadan Mubarak. Detta uttalande är lika mycket en hälsning som en bön. De inre dimensionerna och betydelsen hittas genom reflektion.

För ett tag sedan frågade en ung tonårsmuslim varför så många imamer, muslimska pedagoger, muslimska författare, föräldrar och äldre alltid påminde människor om att reflektera över saker och ting. Svaret var enkelt – det är en del av vårt sätt att leva som muslimer att tänka på och överväga Allahs ord och Islams grundsatser. Det är först genom kontemplation och observation som vi börjar förstå vad som är förordnat för oss.

Det finns många verser i Koranen där Allah instruerar de troende om hur Han har placerat tecken för de av oss som kan förstå och acceptera det som uppenbaras i den, och därmed bli belönad.

I skapelsen av himlarna och jorden och i växlingen mellan natt och dag ligger helt visst budskap till dem som vill använda sitt förstånd; de som minns Gud när de står, när de sitter och när de lägger sig till vila, och som, när de begrundar himlarnas och jordens skapelse [ber med dessa ord]: ”Herre! Du har inte skapat [allt] detta i blindo. Stor är Du i Din härlighet! Förskona oss från Eldens straff! (3:190–191)

Själva definitionen av en muslim är en som underkastar sig. Som en person som strävar efter att underkasta sig kan det målet endast förverkligas genom att undersöka profeten Muhammeds livsexempel, Guds frid och välsignelser vare med honom, reflektera över vägledningen och förstå detaljerna som ges och förklaras för oss genom Koranen.

I berättelserna om dessa profeter ligger förvisso lärdomar för människor som har förstånd. [Det] är här inte fråga om uppdiktade händelser – nej, [detta är en uppenbarad Skrift] som bekräftar vad som ännu består [av äldre tiders uppenbarelser], framställer allt i fasta och klara [vändningar] och [ger] dem som vill tro vägledning och nåd. (12:109-111)

Så när vi reflekterar över orden ”Ramadan Mubarak” kan vi också fundera över hur storslaget och barmhärtigt det är att Allah förlåter oss under denna heliga månad.

Funderar vi verkligen på förlåtelse – ett sätt per definition som innebär att bli frikänd eller benådad för våra synder/brott. Vad underbart det är att bli förlåten. Det är en välsignelse! Således är frasen ”Ramadan Mubarak” – storsint! Här har vi en möjlighet att be om förlåtelse från vår mest förlåtande och barmhärtige Skapare. Vilken välsignelse att få denna möjlighet att bli förlåten ges till oss flera gånger, och under Ramadan under hela månaden.

Vi skulle verkligen vara arroganta att inte studera och fundera över de otaliga dåliga handlingar som vi gör årligen, dagligen, varje timme och varje sekund.

 

Avsikt

Profeten Muhammed, frid och välsignelser vare över honom, instruerade de troende att, ”Handlingar är bara avsikter, och varje människa ska ha det som han är avsedd för…” (och berättelsen fortsätter). När vi undersöker våra avsikter och funderar på om de är uppriktiga eller rätta, vilken välsignelse det är att kunna be Allah att förlåta oss för vår felaktiga avsikt och de handlingar som följer.

 

Girighet

När vi betalar Zakat-ul-Fitr, delas dessa pengar ut till de missgynnade i vårt samhälle. Under året är vi ofta på jakt efter Dunya – de goda sakerna i det här livet. Det kan bero på vår upptagenhet med att utbilda oss eller på affärsförbindelser som ökar vår privatekonomi. Poängen är att när vi strävar efter dessa saker, kan vi glömma de mindre lyckligt lottade bland oss. Fasta är för Allah, och vi är också mer hypermedvetna om vad det innebär att gå utan. Denna insikt eller förståelse ökar vår medkänsla och vilja att ge till andra. Vilken välsignelse att få en påminnelse om att vara välgörande och en möjlighet att rätta till vår snålhet.

 

Salah

Ramadan ger en kollektiv möjlighet för var och en av oss individuellt att göra Taraweeh-böner och tigga om Allahs nåd och förlåtelse. Att försumma Salah är en dålig gärning. Men under månaden Ramadan, när vi ber i församlingar, ökar förmånen. Detta är inte bara fördelen med Allahs barmhärtighet, utan fördelen för mänskligheten.

Även om vi aldrig ber böner på natten, driver det kollektiva medvetandet om underkastelse som den muslimska världen visar under månaden Ramadan oss ofta att delta. Islam lägger stor vikt vid broderskap och systerskap, och samhällsliv, eftersom vi som muslimer är en återspegling av varandra. När vi samlas i en grupp uppmuntrar Islam oss att be tillsammans istället för att be separat. Allah, i sin oändliga visdom och plan, skapade människan för att vara social. Således njuts ofta församlingens salat och främjar äkta kärlek och tillgivenhet mellan de troende. Tänk på hur mycket bättre vi behandlar dem vi tycker om? Vilken välsignelse att bli påmind av en världsomspännande Ummahs handlingar om fördelen och betydelsen av att offra sömn och söka Allahs nåd.

Eller [skulle förnekaren kunna jämställas med] den som under nattlig vaka tillber sin Herre, med pannan ödmjukt tryckt mot marken eller stående upprätt, som har det eviga livet för ögonen och hoppas på sin Herres nåd? Säg: ”Kan de som vet likställas med de som inte vet? Men bara de som har förstånd tänker igenom [dessa frågor].” (39:9)

De av oss som förstår, erkänner och accepterar att vi har mycket att be om förlåtelse för från Allah. Vilken välsignelse att ha Ramadan och vara bland dem som förstår att Allah är ofta förlåtande, barmhärtig. Profeten hjälper oss att förstå denna välsignelse som Allah ger oss när han säger i en Hadith Qudsi:

”O Adams son, så länge du åkallar mig och ber mig ska jag förlåta dig för vad du har gjort, och jag ska inte ha något emot det.”