Ramadans första tio dagar, en dusch av barmhärtighet

Maria Zain – Onislam

Ramadan är känt för att brytas ned i tre delar. De första tio dagarna av Ramadan är kända som ”Tio dagar av
Barmhärtighet”.

Muslimerna är medvetna om att Ramadan är en månad av andliga möjligheter, men vad betyder ”barmhärtighet” egentligen
för muslimer?

Ett av Guds namn är Ar-Rahman, den Barmhärtigast, och muslimer åkallar Gud med detta namn i nästan allt de gör. Det
finns således ingen överraskning att barmhärtighet manifesteras i månaden som Gud skapat åt sig själv.

I följande hadith säger Gud:

”O Adams son, så länge du kallar på Mig och sätter ditt hopp i Mig, har Jag förlåtit dig för vad du har gjort och Jag
inte har något emot. O Adams son, om dina synder skulle nå molnen på himlen och sedan du skulle söka Min förlåtelse,
skulle Jag förlåta dig. O Adams son, om du skulle komma till Mig med synder som är nära att fylla jorden och sedan du
skulle möta Mig utan att tillskriva Mig någon partner, skulle Jag verkligen ge dig förlåtelse nästan för att fylla
det.” (Al Albani)

Tänk dig att kliva in i Ramadan med full reflektion om dina fel gärningar. Många troende oroas över de synder de
begått längs vägen, de som begicks medveten och utan att inse det. Men Gud lovar förlåtelse. Det finns ingen liknande
attribut till någon eller något i den här världen, därav påminnelse om att ta bort avgudadyrkan från sin tro.

Genom denna hadith ensam, påminner Gud oss att Han är Ar-Rahman, den Barmhärtige, och Ar-Raheem, den Nåderikes. Att
värma sig i Guds barmhärtighet, och slutligen, i Paradisets barmhärtighet, är något som varje troende muslim ber för.
Och med denna rädsla för Guds straff som ligger nära den troendes hjärta, säger Gud:

SÄG [Muhammad] till Mina tjänare: ”Om ni har gjort orätt mot er själva genom att överträda [Mina bud], misströsta då
inte om Guds nåd. Gud förlåter alla synder; Han är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar barmhärtighet!”

(39:53)

Dua och Dhikr är nycklar till Guds barmhärtighet

Ett bra sätt för muslimer att dyrka de första tio dagarna av barmhärtighet är att recitera dua (åkallan) och dhikr
(åminnelse) för att åkalla Guds barmhärtighet. Med dörrarna till Paradiset helt öppna och dörrarna till Helvetets
stängda, tar Gud aldrig tillbaka sitt löfte och med detta, är detta den perfekta tiden att be till Gud att täcka Sina
tjänare med barmhärtighet. En erkänd Koranens dua, som kan reciteras är:

”Herre! Förlåt mig och förbarma Dig över mig! Ingen förbarmar sig över [människorna] som Du!” (23:118)

Gud säger också:

Och bevara Mig i minnet, så skall Jag minnas er… (2:152)

Detta är den bästa påminnelsen för att kontinuerligt fråga Gud om, att ständigt åberopa välsignelser från Gud, att
kontinuerligt buga och be Gud om Hans nåd, oavsett hur låg, oavsett hur trötta, oavsett hur överhopade muslimer är
med svårigheter. Troende får aldrig ge upp på Guds barmhärtighet.

En annan hadith talar om Guds nåd i världen, världen som muslimer lever i, de dagar de lever igenom. Även om muslimer
se en hel del förstörelse, ser de också massor av kärlek, från en make till sin fru, från en mor till sitt diande
barn, från en lärare till sina elever, från barn till djur, och även från djur till sina ungar. Barmhärtighet omger
världen, men Gud säger att Han delade sin nåd i hundra delar, och endast en av dessa hundra delar manifesterar sig i
denna värld. Resten av barmhärtighet tillhör Gud ensam. Föreställ er Guds nåd under de första tio dagarna av Ramadan,
och föreställ er Hans nåd som kommer att skänkas bland dem som tar full nytta av de första tio dagarna och hur denna
barmhärtighet kommer att visa sig vid Domedagen och i Livet efter detta.

Fasta i sig är Barmhärtighet

Handlingen att fasta som en av islams pelare av islam är i sig en handling av barmhärtighet. Genom fasta upplever
muslimer en hälsosam avgiftning från livsmedel som inte gynnar dem. De blir andligt laddad och blir mer medvetna om
att lämna distraktioner som inte heller gynnar dem. Muslimer uppskattar det lilla de har och tänker på dem som har
ännu mindre, familjer med barn i krigsdrabbade länder, muslimer och icke-muslimer som lever utan mat på en daglig
basis, de som fastar utan en möjlighet att bryta sin fasta.

Alla dessa samlar barmhärtighet på sitt eget sätt. Muslimer kommer att ha en möjlighet att känna sig mer barmhärtig
mot sig själva, mot dem som kan ha mer och till dem som är mindre lyckligt lottade. Barmhärtighet manifesterar sig som
ödmjukhet på många, många sätt. Och allt detta kan uppnås genom en Ramadan som är fylld med erinran om Gud, reflektion
på abstinens, och att spendera de första nätterna i djupt bön.

Men Gud lovar ännu mer. Han säger:

TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – kanske skall ni frukta
Gud.
(2:183)

Tänk dig att bli erkänd bland de mest fromma muslimer. Detta är förmodligen den mest barmhärtiga benämning och gåva
som Gud kan ge Sina tjänare. Och detta kan uppnås genom att observera Ramadan med full underkastelse.

Fasta och be i Barmhärtighetens säsong

Det fina med de första tio dagarna av barmhärtighet är att det är en välsignelse i en välsignelse. Medan muslimer
strävar aktivt efter att behaga Honom, lägger Gud en gåva till den speciella månaden genom att skapa den här säsongen
av barmhärtighet. Hans barmhärtighet hälls på dem som ägnar sig åt goda gärningar och förtjänsterna för dessa
multipliceras, medan de med en strimma av dåliga gärningar blir till och med förlåtna, förutsatt att de är uppriktiga
i sin omvändelse och strävar efter att behaga Gud.

Det är under denna tid, genom Guds nåd, att statusen för fromma tjänare höjs, och den extra barmhärtighet som hälls
över dem, bidrar till att rena deras hjärtan och vända dem mot rätt riktning i Guds dyrka.

Vilken bra påminnelse för muslimer att värma sig i Guds nåd under den första tredjedelen av Ramadan. Det är inte bara
att fastan samlar förtjänster och välsignelser, men Guds nåd fortsätter att skölja över alla som engagerar sig i
dyrkan. Allah har skapat Sina tjänare för att dyrka Honom, som Han säger i Koranen:

Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka Mig. (51:56)

Fastans dygder är bra faktiskt, och en av dessa dygder är att Gud valde fastan för sig själv. Profeten Muhammed sade:

”(Allah sade): Varje av Adams söners goda gärningar är till honom förutom fastan, det är för Mig, och jag skall belöna
(den fastande personen) för det. Sannerligen, är lukten hos en fastande persons mun, bättre till Allah än lukten av
musk.” (Al-Bukhari)

Således belöningar utan åtgärd kommer att visar sig under Ramadans dagar för dem som uppriktigt ångrar sig och
engagerar sig i goda gärningar för bara Gud allena. Allt denna barmhärtighet spiller över hela Ramadan och genom en
troendes liv fram till Domedagen där den fastande personen kan erkännas bland de fromma, av Guds barmhärtiga beslut.

Originaltext: First Ten Days of Ramadan: A Shower of Mercy >>>>>