Ramadans fasta, dess förtjänster och regler

Isa al-Bosnawi

Abu Umaamah (mGvnh) sade: ”Jag sade, ’O Allahs sändebud, berätta för mig om en handling genom vilken jag kan komma in i
Paradiset’ Han sade, ’Fasta, det finns inte något liknande’” (An-Nasa’e, Ibn Hibbaan, Al Haakim, Sahih)

I denna Hadith, pekade profeten (fvmh) ut fasta på
frågan om en handling som leder till det bästa av belöningar, Paradiset. Enbart detta faktum är tillräckligt för oss för
att förstå fastans storhet.

Enbart kunskap om fastans betydelse och överlägsenhet är dock inte tillräckligt för en muslim för att uppnå Allahs välbehag
och sedan Insh’Allah, hans stora belöning.

Faktum är att Profeten (fvmh) sade: ”Kanske en person som fastar får ingenting från hans fasta förutom hunger och törst.”
(Ibn Majah, Ad-Darimee, Ahmad, al-Baihaqi, Sahih) Denna Hadith bör höja vårt intresse för fastan och öka vår önskan att
utföra denna handling av dyrkan med de bästa avsikter och i enlighet med profetens sunna (fvmh) .

Det första steget för en muslim är att inse att fasta under månaden Ramadan är obligatorisk och att Allah har ordinerat det
för oss i sin bok:

TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – kanske skall ni frukta
Gud.
(2:183)

Således lär Allah (HoäH) oss att fasta är en
skyldighet och ett sätt att uppnå Taqwa (fromhet), det som ökar en troendes värd i Allahs ögon:

Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. (49:13)

Dessutom bör vi ta hänsyn till Profetens ord där han berättar att Allah den Upphöjde sade: ”De mest älskade gärningar med
vilka min tjänare kommer närmare mig är de obligatoriska gärningar” (Sahih al Jami)

Fatsans dygder som nämns i Koranen och Sunna

Belöningen för fastan är enorm:

”Varje handling av Adams son ger mångfaldiga belöningar, varje god gärning får därefter upp till sju hundra gånger dess
värde. Allah den Högste sade: ’Med undantag för fasta, för det är för Mig och Jag skall belöna för det, eftersom han lämnar
sina begär och sin mat för mig’, för den fastande personen finns två stunder av glädje, när han bryter sin fasta och en tid
av glädje när han möter sin Herre, och lukten från den fastandes mun är bättre för Allah än lukten av musk.” (al Bukhari)

Dessutom sade Sahl Ibn Saad att Profeten (fvmh) sa: ”Det finns en grind i Paradiset som heter ar-Rayyaan På Uppståndelse
dagen kommer de som fastade att gå in genom den, ingen annan förutom dem. Och när de har kommit in, stängs den så att ingen
annan går in, så när den sista av dem går genom kommer den att stängas, och den som går in genom det, kommer att dricka och
den som dricker blir aldrig törstig.” (Ibn Khuzaimah, Sahih).

Fastan är en sköld mot elden:

”Fastan är en sköld med vilket en tjänare skyddar sig från Elden.” (Ahmad, Sahih)

På Domedagen, ”kommer Fastan att säga: O min Herre jag hindrade honom från mat och önskningar, så accepterar min förbön för
honom.” (Ahmad, al Haakim och Abu Nu’aim, Hasan)

Fastan är ett medel för att få sina synder förlåtna:

Profeten (fvmh) sade: ”Den som fastar Ramadan, på grund av sin Iman och hoppas på (Allahs) belöning kommer att få sina
tidigare synder förlåtna.” (al Bukhari, Muslim)

Bönen från en fastande person besvaras:

”Det finns i månaden Ramadan, varje dag och natt dem som Allah kommer att rädda från Elden, och det finns för varje muslim
en bön som han kan göra och som kommer att beviljas.” (al Bazaz, Ahmad, Sahih)

Fastan är en försoning för olika synder:

Detta nämns i Koranen, i verser: 2:196, 4:92, 5:89, 5:95 och 58:3-4.

Den fastande personen kommer att vara bland de sanna anhängare av profeterna och martyrerna:

Amr Ibn Murrah al-Juhaanee (mGvnh) sade: ”En man kom till Profeten (fvmh) och sade:” O Allahs budbärare, tänk om jag
vittnar om att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah och att du är Allahs budbärare, och jag följer de fem dagliga böner,
och jag betalar allmosa, och jag fastar och står i bön under Ramadan, då bland vilka kommer jag att vara?” Han sade: ’Bland
de sanna anhängare av profeterna och martyrerna.’” (Ibn Hibbaan, Sahih)

Fastan är en sköld mot ens begär:

Profeten (fvmh) berättade för de unga: ”O ungdomar, den av er som har möjlighet att gifta sig så låt honom göra det,
eftersom det håller fast ögonen och skyddar de privata delarna, och han som inte kan, så låt honom fasta, eftersom det är
en sköld för honom.” (al Bukhari, Muslim)

När vi har insett fastans storhet och vad det leder till, måste vi lägga alla våra ansträngningar att utföra fasta på bästa
möjliga sätt. Och eftersom fastan är tillbedjan, måste det göras enbart för Allahs skull och ingen annan avsikt accepteras
än att behaga Allah och söka Hans ansikte med all vår uppriktighet. Utan en riktig avsikt, ingen handling har något värde i
det kommande livet. Vi muslimer måste hela tiden kontrollera våra avsikter och fundera över varför vi utför fasta. Gör vi
det bara för att det är brukligt bland våra föräldrar och vänner, eller gör vi det eftersom det är en del av vår tradition,
eller kanske för att vi helt enkelt vill göra vår familj och bekanta nöjda och undvika problem? En muslim som inser att
endast de som följer Allah finns kvar och att Han (HoäH) är den ende som ger och håller tillbaka, inte kommer att vara
bland dem som Profeten (fvmh) hänvisade i följande hadith: ”På Domedagen kommer en utropare att säga: ’Den som utfört en
handling för någon annan än Allah kan söka sin lön hos den för vilket han utförde handlingen.’” (Sahih al Jami).