Ramadans egenskaper

De troendes själar längtar efter Ramadan varje år. De väntar på dess ankomst och inväntar dess slut med tålamod. Vi tar
emot den med hjärtan fyllda av tro, beslutna om att lyda Gud den allsmäktige, och är beredda att söka förlåtelse i vår
strävan att behaga Gud.

Ramadan har många egenskaper och här nedan beskrivs ett urval av dem:

Paradisets portar öppnas och helvetets portar stängs.

Bukhari berättar att Abu Hurairah, rapporterad att Guds sändebud (fvmh)
sade: ”När Ramadan infaller öppnas paradisets portar och helvetets portar stängs och de onda andarna slås i kedjor.”

Alla synder förlåts i Ramadan.

Bukhari och Muslim berättar om Abu Hurairah att han sade: ”Den som fastar under Ramadan med tro och eftertanke får sina
tidigare synder förlåtna.”

En annan hadith i Bukhari och Muslims samling berättar Abu Hurairah att Guds sändebud (fvmh) sade: ”Den som orubbligt
hållit fast vid Ramadan, med tro och eftertanke, får sina tidigare synder förlåtna.”

Innebörden av ”tro” är här tilliten till att Ramadan är sanningen och innebörden av ”eftertanke” är att den fastande
söker Guds välbehag allena.

Umrah under Ramadan är likvärdigt med hajj.

I en hadith i Bukhari berättar Ibn Abbas att Guds sändebud (fvmh) sade: ”En umrah i Ramadan är en hajj.”
D v s den motsvarar en hajj i belöning. Men umrah kan inte ersätta den obligatoriska hajj för vuxna muslimer.

Belöningen för fastan

I en hadith sade Abu Hurairah att Guds sändebud (fvmh) sade: ”Vid Gud, det finns inte någon månad bättre för de troende än
denna och det finns ingen månad värre för hycklarna än denna.”

Gud skriver ner den troendes belöning och extra sunnah innan han inträder i månaden Ramadan. Och Han skriver ner
hycklarens straff och vedermödor innan han inträder i månaden Ramadan.

(Tabarini från imam Ahmad Ibn Hanbal.)

Leilatul Qadr

Ibn Majah berättar att Anas Bin Malik sade: ”Ramadan hade börjat och Guds sändebud (fvmh) sade: Denna månad har sannerligen
kommit till er. Den natt som är bättre än tusen månader. Den som går miste om denna natt, har gått miste om allt gott och
ingen går miste om den utom den som gått miste om sig själv.”

Historiska minnen

Gud har under Ramadan upprepade gånger skänkt muslimerna segrar som haft en avgörande betydelse för islams framgång genom
tiderna.

Av de historiska segrarna minns muslimerna slaget vid Badr och intagandet av Mecka. Slaget vid Badr ägde rum den 17:de
Ramadan år 2 efter hijrah och Mecka erövrades utan krig den 18:de Ramadan år 8 efter hijrah.

Guds barmhärtighet, förlåtelse och befrielse undan helvetet.

Profeten (fvmh), säger i en hadith: ”Ramadan början är barmhärtighet (första 10 dagar), dess mitt är förlåtelse och dess
slut är en befrielse undan elden (helvetet).”

Koranen nedsändes under Ramadan

Gud nedsände Koranen under månaden Ramadan för att vara en vägledning åt människorna.

Muslimerna brukar läsa hela Koranen under Ramadan och böneledarna brukar läsa Koranen under Tarawih bönen som kommer efter
Isha’a bön.

För alla dessa ovannämnda egenskaper borde muslimerna ta emot Ramadan på det sätt den förtjänar. Varje muslim bör känna
som om Ramadan vore likt en efterlängtad vän som kommer till honom med det bästa han kan önska sig och det som han älskar
mest.

Finns det någon större glädje för oss muslimer än den glädje med vilken vi får Guds barmhärtighet, förlåtelse och befrielse?

Ramadan Karim!