Ramadan: En stor tjänst från Gud till sina tjänare

Mohammed Minta – Saphirnews


”…kanske skall ni visa [Honom] tacksamhet.” Denna avslutsfras från vers 185 i sura Al-Baqarah (Kon), utmanade mig en gång när jag läste
Koranen.

Jag tänkte för mig själv, ”Gud föreskriver genom denna vers en skyldighet, en tillbedjan som inte är lätt.” Och i slutet av denna vers
avslutar han med ”… kanske skall ni visa [Honom] tacksamhet” , som om han berättade för oss: ”Jag har ordinerat fastan i Ramadan månad så
att ni kommer att vara tacksamma för Mina välsignelser och för Min nåd genom detta bud.”

Jag undrade sedan om förhållandet som kunde finnas mellan införandet av en skyldighet, som dessutom inte är lätt, och känslan av
tacksamhet.

Jag tänkte för mig själv, ”Om versen slutade med ’Kanske kommer du att lyckas’, skulle jag lätt ha förstått det, eftersom efter den
ansträngning vi gjorde, lovas vi framgång, det är meningsfullt.

Men här får vi höra: ”… kanske skall ni visa [Honom] tacksamhet.” Varför? Därefter började jag meditera över alla de fördelar och nåd som
Gud ger oss under Ramadan månad, och det verkade uppenbart för mig att den bästa slutsatsen är den som valts av den Vise och Allvetande:

För att ge människorna vägledning [inleddes] i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen i vilken vägledningen klargörs och en måttstock ges
med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt. Den av er som ser månens nytändning skall fasta månaden ut. Men den som är sjuk eller
[stadd] på resa [skall fasta därefter] under motsvarande antal dagar. Gud vill göra det lätt – inte tungt – för er. Håll [fastan under den
föreskrivna] perioden och prisa Gud som har väglett er – kanske skall ni visa [Honom] tacksamhet.
(2:185)

Många av profetens hadither betonar alla välsignelser som Gud lovar under Ramadan månad. Här är några exempel. Abu Hurairah rapporterade
att Guds budbärare sade: ”Från den första natten av Ramadan är rebellerna bland demonerna kedjade, alla Helvetets dörrar är stängda, utan
att lämna några öppna och alla Paradisets dörrar är öppna, utan att lämna några stängda. Och en utropare ropar: ’O ni som söker det goda,
engagera er! O du som söker det onda upphör med det! Och Allah har befriat människor (under månaden), varje natt.’” (Hadith rapporterade av
at-Tirmidhi) I en annan hadith rapporterad av Bukhari och Muslim, enligt Abu Hurairah sade profeten: ”Den som fastar Ramadan månad
motiverad av tro och sökande efter belöning, kommer att få sina tidigare synder förlåtna. Alla som ber Ramadans nattböner motiverade av tro
och sökande efter belöning kommer att få sina tidigare synder förlåtna. Och den som håller ögonen på Allmaktensnatt (i dyrkan) motiverad av
tro och sökande efter belöning, kommer att få sina tidigare synder förlåtna.”

I en annan hadith rapporterade Imam Ahmed att enligt Abu Hurayrah sade profeten: ”Fem privilegier beviljades min gemenskap under Ramadan
månad som inte har beviljats någon gemenskap tidigare. Fastans andedräkt är mer behaglig för Allah på uppståndelsedagen än lukten av mysk.
Änglarna bedjar efter Allahs förlåtelse till förmån för de fastande tills fasta bryts. Varje dag utsmyckar Gud Paradiset och Han säger till
den: ’Snart kommer Mina dygdiga tjänare att bli av med sina bördor och deras ont och de kommer in i dig.” Upprorsmakarna bland demonerna
kommer att vara kedjade och kommer inte att kunna nå vad de når utanför månaden. Och de fastande kommer att förlåtas den sista natten i
månaden. Någon sa: ’Är det här Allmaktensnatt, o Guds budbärare?’ Han svarade nej, men en arbetare förtjänar helt sin lön när han är klar
med sin uppgift.’”

Alla dessa chanser att bli förlåtna under Ramadan månad är enorm nåd och stor barmhärtighet från Gud till Sina tjänare.

Den som fastar under Ramadan månad medan han är medveten om alla dessa fördelar och att i slutet av denna Ramadan fasta inte känner en
känsla av tacksamhet och erkännande gentemot sin Skapare måste fråga sig själv om han verkligen fastade.

Anteckningar:

Mohammed Minta är imam i Décines moské (Rhône-Alpes) och författaren till ”Vägen till spirituell utbildning och själens
rening” (Tawhid, 2007) och ”Åkallelse och böner enligt Koranen och Sunna – Dess villkor, meriter och fördelar” (Tawhid, 2011).