Profeten Muhammeds tal om Ramadan

IIF:s Redaktion

”O människor! Förvisso finns framför er Allahs välsignade månad, en månad full av välsignelser, barmhärtighet och
förlåtelse. En månad som för Allah är den bästa av alla månader; dess dagar är de bästa dagar; dess nätter de bästa nätter
och dess timmar de bästa timmar. Detta är den månad som bjuder er till att vara Allahs gäster och till att vara bland dem
som är nära Honom. Med varje andetag förhärligar ni Honom, er sömn är tillbedjan, era gärningar accepteras och era böner
besvaras. Så, be Allah, er Herre, ge er en fast kropp och en briljant sinne så att ni kan fasta och läsa Hans Bok eftersom
Han är bara missnöjd med den som inte söker Hans förlåtelse under denna stora månad.

Påminn er om Domedagens (Qiyamah) hunger och törst med er hunger och er törst. Hjälp de behövande och fattiga, visa aktning
för de äldre, älska era barn, sköt om era familjerelationer, kontrollera era tungor, blunda för saker som inte är tillåtna
för er, stäng era öron för det ni inte får höra, visa medkänsla för andras föräldralösa så att man kan visa medkänsla för
era. Ångra inför Allah era synder och höj händerna i dua (åkallan) under denna tid, eftersom det är den bästa tid och Allah
ser på sin skapelse med kärlek, svarar på er begäran och tillfredställer era behov.

O människor! Säkerligen är era själar beroende av era handlingar, så frigör dem med Istigfar (ånger), lätta deras last med
långa prostrationer (Sujud) och vet att Allah svär på sin makt: att ”Det blir inget straff för den som ber och gör sina
prostrationer, denne troende kommer inte att vara rädd för Elden den dag då människan står inför världarnas Herre.”

O människor! Den som ger en Iftar middag (för att bryta fastan) till en person som fastar under denna månad, kommer detta
att vara som om denne hade befriat en slav och dennes tidigare synder bli förlåtna.”

Några av dem som var där frågade Profeten (fvmh): ”Vad händer med de av oss som inte kan bjuda Iftar till dem som fastar?”
Profeten (fvmh) svarade: ”Allah ger belöning även om Iftar består av ett glas vatten.” ”Den som har en god moral (akhlaq)
under denna månad kommer att kunna gå över Siraat (bron över helvetet) … dagen fötterna halkar… Den som döljer andras
fel kommer att se Allah undertrycka sin vrede på Domedagen… Den som hedrar och hjälper en föräldralös, kommer att se
Allah hedra honom på Domedagen… Den som visar sig vänlig mot andra, kommer att se Allah visa sin nåd på Domedagen… Den
som bryter sin relation med Allah, kommer att se Allah avbryta sin nåd mot honom på Domedagen… Den som utför en frivillig
bön i denna månad, kommer Allah att hålla helvetet borta från honom… Den som genomför en obligatorisk bön i denna månad,
kommer Allah att belöna med värdet av sjuttio böner … Och den som ber mycket i denna månad, kommer att se sin börda
lättade den dag som saker och ting kommer att mättas… Den som reciterar en vers från Koranen i denna månad, kommer att ha
samma belöning som den som reciterar hela Koranen andra månader.

O människor! Säkerligen är Paradisets portar öppna i denna månad, så be till Allah att inte stänga dem för er. Helvetets
portar är stängda, så be till Allah att hålla dem stängda för er. I denna månad blir Shaitan (Djävulen) fånge, så be din
Herre att inte ge honom någon makt över er.”