Profeten Muhammeds (fvmh) tal om Ramadan

Webislam

”O folk! Det ligger visst framför oss Allahs välsignade månad. En månad av välsignelse, barmhärtighet och
förlåtelse. En månad som för Allah är den bästa av hans månader, dess dagar, de bästa av dagarna, dess nätter, de
bästa nätterna och dess timmar, de bästa av timmarna.

Detta är den månad som inbjuder er till att vara Allahs gäster, och inbjuder er att vara bland dem som är nära
Honom. Varje andetag ni tar förhärligar Honom, er sömn är dyrkan, era gärningar accepteras och era böner besvaras.
Därför be Allah, er Herre, att ge er en stark kropp och en briljant sinne så att ni kan fasta och recitera Hans bok
eftersom han är missnöjd med bara den som inte söker Hans förlåtelse under denna stora månad.

Minns hunger och törst vid Qiyamah dag (Domedagen) med er hunger och törst. Hjälp de behövande och fattiga, hedra era
äldsta, älska barnen, vårda relationerna med era familjer, kontrollera era tungor, blunda för saker ni inte får se,
stäng öronen för vad ni inte får höra, visa er medkänsla mot andra föräldralösa barn, som att man kan visa medkänsla
mot era. Ångra er inför Allah för era synder och höj händerna i dua (bön) under denna tid, eftersom det är den bästa
och Allah ser på sina skapelser med kärlek och svara på deras förfrågningar och tillgodose deras behov.

O människor! Visst, beror era själar av era gärningar, så frigör dem med istigfar (ånger), minska deras last med
långa prostrationer, och vet att Allah svär vid Sin makt: ”Det blir ingen bestraffning för den som ber och bugar och
denne kommer inte att vara rädd för elden den dagen människan kommer att stå inför Herren av världarna.”

O människor! Den som ger ett Iftar mål (för att bryta fastan) till en person som fastar under denna månad, kommer
det att vara som om han hade befriat en slav och sina tidigare synder blir förlåtna.”

En del av de människor som var där frågade då Profeten (fvmh),
”Vad kommer att hända med dem av oss som inte kan bjuda in dem som fastar?” Profeten (fvmh) svarade: ”Allah ger denna
belöning även om Iftaar (måltiden) är ett glas vatten”. ”Den som har god moral (Akhlaq) under denna månad kommer att
gå över Siraat (bron över helvetet)… den dagen när fötterna halkar… Den som döljer andras fel kommer att se hur Allah
undertrycker sin ilska på Domedagen… Den som hedrar och hjälper en föräldralös kommer att se hur Allah kommer att
hedra honom på Domedagen… Den som utgjuter sin vänlighet mot andra kommer att se hur Allah kommer att öser Sin
barmhärtighet på honom på Domedagen… Den som klipper sin relation med Allah kommer att se hur Allah kommer att klippa
Sin barmhärtighet mot honom… Den som utför en frivillig bön i denna månad kommer Allah att hålla honom borta från
helvetet… Den som utför en obligatorisk bön denna månad kommer Allah att belöna värdet av sjuttio böner… Och den
som ber mycket i denna månad, kommer att se sin börda lättade den dagen när saker mäts… Den som reciterar en vers
av den heliga Koranen i denna månad, kommer att få samma belöning som den som reciterar hela Koranen i andra
månader.”

”O människor! Visst i denna månad är Paradisets portar öppna, så ber Allah att inte stänga dem för er. Helvetets
portar är stängda, så ber Allah att hålla dem stängda för er. I denna månad, blir Shaytan (Satan) en fånge, så be er
Herre inte ge honom någon makt över er.”