Profeten Ishaq (fvmh)

Iftekhar Bano Hussain

Ishaq var den andra sonen av Ibrahim, hans mor var Sarah, Ibrahims första fru. Sarah var i mycket hög ålder när hon
fick Ishaq och Ibrahim var mer eller mindre en hundra år gammal, frid vare med dem.

Som vi såg tidigare fick Ibrahim den goda nyheten att han skulle få en son, Ishaq, genom änglarna som besökte honom i
hans väg för att förstöra människor som förkastade Lut.

OCH VÅRA budbärare kom till Abraham med ett glatt budskap. De hälsade honom ”Fred!” och han svarade: ”Fred [vare med
er]!” Och han skyndade sig att bära fram en helstekt kalv. Men när han såg att de inte sträckte sina händer mot födan,
blev han rädd [att de hade onda avsikter]. [Men] de sade: ”Var inte orolig! Vi har sänts till Lots folk.” Och hans
hustru som stod [i närheten] log förnöjt. Då gav Vi henne det glada budskapet om Isaks [födelse] och om Jakob [som
skulle födas] efter Isak. Hon sade: ”Skall jag, arma kvinna, föda en son, gammal och svag som jag är och min man har
uppnått hög ålder? Detta är sannerligen märkligt!” [Budbärarna] sade: ”Förvånas du över Guds beslut? Guds nåd och
välsignelser skall vara med er alla i detta hus! Honom tillhör allt lov och pris!”
(11:69-72)

Efter att Lut blev räddad och Allah (HoäH) hade
förintat hans fru och folk, födde Sara deras son Ishaq vars son Yaqub som också var känd som Israel, hade tolv söner
från vilka härstammar de tolv stammarna från stammen av Israel.

OCH MINNS Våra tjänare Abraham och Isak och Jakob, starka i anden och klarsynta. Vi gav dem – en särskild nåd – ett
sinne helt inriktat på evigheten och deras plats hos Oss är bland de utvalda, de främsta.
(38:45-47)

Också:

Och som ännu en gåva av Vår nåd skänkte Vi honom [sonen] Isak och [dennes son] Jakob och Vi gjorde dem alla till
rättsinniga människor; och gjorde dem till ledare som ledde [människorna] enligt Våra befallningar, och Vi ingav dem
[vilja] att göra gott och att regelbundet förrätta bönen och att hjälpa de behövande. Och de ägnade Oss hela sin
dyrkan.
(21:72-73)

Och:

Och Vi skänkte [Abraham sonen] Isak och [sonsonen] Jakob och kallade flera av hans efterkommande till profeter och
skänkte dem uppenbarelsen. Och Vi gav honom hans lön i denna värld och i det kommande livet har han sin plats bland
de rättfärdiga.
(29:27)

Och:

Och sedan han lämnat dem och det som de dyrkade i Guds ställe, skänkte Vi honom Isak och Jakob och kallade dem båda
till profeter. Och Vi gav dem del av Vår nåd och lät [senare släkten] hålla dem högt i ära som sanningens män.

(19:49-50)

Och:

Och Vi gav honom det glada budskapet att Isak [skulle födas åt honom och bli] en profet, en av de rättfärdiga. Och Vi
välsignade honom och Isak – bland deras efterkommande finns såväl den som gör det goda och det rätta och den som
begår uppenbar orätt till skada för sig själv.
(37:112-113)

Trots att Koranen inte beskriver Ishaqs liv i detalj, betonas hans betydelse i Koranen gång på gång därför att, med
undantag för Muhammed (fvmh), som härstammade från
Ismail, alla profeterna efter honom härstammade från Ishaq.

Dessutom, med undantag för Muhammed (fvmh), som skickades som en barmhärtighet till alla nationer, alla profeter som
härstammade från Ishaq skickades antingen till folket som då var känd som stammen av Israel, folket som härstammar
från Yaqubs tolv söner (som var son till Ishaq, son till Ibrahim), eller till de som var relaterade till stammen av
Israel genom att ha Ishaq som förfader, eller i fallet med Shuaib, genom att ha Ibrahim som förfader.