Profeten Idris (Frid vare med honom)

Redaktion

Idris var en av de första profeter som skickades till de första generationerna av Adams ättlingar. Tyvärr är inte mycket man känner
om honom. Det har uppenbarats att han var den första till vilken man avslöjade vetenskapen om siffror, och att han fick mycket
visdom. Det sägs också att Idris är profeten som kallas Enok av judar och kristna. Och Allah (Hyllning och ära till Honom) är den som
vet bäst.

Koranen hänvisar till Idris, i sura Maryam och i sura al-Anbiya:

OCH MINNS [vad] denna Skrift [har att säga om] Idrees. Han var en man av sanning, en profet, och Vi upphöjde honom till en hög
värdighet.
(19:56-57)

I följande vers beskriver Allah (Hyllning och ära till Honom) Idris (liksom profeterna Ibrahim, Musa, Harun och Ismael som nämns i
tidigare verser) med dessa ord:

DESSA ÄR några av de profeter som Gud välsignade med Sina gåvor – Adams ättlingar och ättlingar till dem som Vi räddade
tillsammans med Noa [i arken], Abrahams och Israels ättlingar; [alla hörde] till dem som Vi har väglett och utvalt. När de hörde den
Nåderikes budskap föll de ned på sina ansikten i tillbedjan medan deras ögon fylldes av tårar.
(19-58)

Och även:

OCH [MINNS] Ismael och Idris och Dhu’l-Kifl. De hörde alla till dem som visar tålamod och uthållighet [i livets skiften]. Och Vi har
inneslutit dem i Vår nåd; de var i sanning rättsinniga människor.
(21:85-86)