Profeten Adam

Islamiskt Forum

 

Allah (Hyllning och ära till Honom) säger i sura al-Baqarah (2:28) att Han skapade allt som finns på jorden, Han skapade de sju himlar. Sedan informerade Allah änglarna om att han hade för avsikt att skapa människan som Hans ställföreträdare på jorden:

OCH SE, din Herre sade till änglarna: ”Jag skall tillsätta en ställföreträdare på jorden.” [Änglarna] sade: ”Skall Du tillsätta någon som stör ordningen där och sprider sedefördärv och [till och med] utgjuter blod, medan det är vi som sjunger Ditt lov och prisar Ditt heliga namn?” [Gud] svarade: ”Jag vet vad ni inte vet.” (2:30)

Sedan skapade Allah Adam från lera och andades i honom livet med en suck av Hans ruh. Ruh eller själ är gjord av rent ljus. Allah säger följande om ruh:

DE FRÅGAR dig om själen. Säg: ”Själen hör till det som är min Herre förbehållet – av [all] kunskap har bara en obetydlig del fallit på er [lott].” (17:85)

Allah lärde Adam alla namn, inte bara namnen på allt som finns i skapelsen, men också Allahs namn och attribut. Detta var en kunskap som änglarna inte hade, så när Allah bad änglarna att identifiera namnen, kunde de inte göra det:

Och Han gav Adam kunskap om alla tings namn; sedan visade Han dem för änglarna och sade: ”Nämn deras namn för Mig, om det är så som ni har sagt.” De svarade: ”Stor är Du i Din härlighet! Vi äger ingen annan kunskap än den som Du har gett oss; Du är den Allvetande, den Allvise.” (2:31-32)

Allah bad sedan änglarna att buga inför Adam, och de alla gjorde det förutom Iblis, som var en av djinnerna. Det är tydligt i Koranen (15:21) att djinnerna skapades före Adam, av ren eld. Iblis vägrade att buga inför Adam av stolthet, han sade att han var bättre än Adam eftersom Adam skapades av lera medan han hade skapats av eld:

Vi har skapat er och sedan format er; därefter sade Vi till änglarna: ”Fall ned på era ansikten inför Adam!” Och de föll ned inför honom, [alla] utom Iblees; han hörde inte till dem som föll ned på sina ansikten. [Gud] sade: ”Vad hindrade dig från att falla ned på ditt ansikte [inför Adam] såsom Jag befallde dig?” [Iblees] svarade: ”Jag är bättre än han; mig har Du skapat av eld, men honom skapade Du av lera.” (7:11:12)

Det var på grund av Iblis vägrade att lyda Allah som han tvingades bort från Paradiset och blev föraktad, och Iblis svor att han skulle tillbringa varje dag med att försöka avleda mänskligheten från Guds väg:

[Gud] sade: ”Ned härifrån! Det anstår dig inte att visa högfärd här. Ut! Din plats är bland de föraktade och förnedrade!”
[Iblees] sade: ”Ge mig anstånd till den Dag då de [döda] skall återuppväckas.”
[Och Gud] svarade: ”Du skall vara bland dem som beviljas anstånd.”
[Iblees] sade: ”Eftersom Du har låtit mig begå ett felsteg, svär jag att jag skall lägga mig i bakhåll för dem längs Din raka väg, och jag skall ansätta dem framifrån och bakifrån, från höger och från vänster; och Du kommer att finna de flesta av dem otacksamma.”
[Gud] sade: ”Ut härifrån, föraktad och utstött! Om någon sluter sig till dig skall Jag helt visst fylla helvetet med er alla.”
(7:13-18)

Det är av denna anledning som Iblis också är känd som Satan, som betyder den som får folk att avlägsna sig från Allah och att styras av Hans vilja:

[Iblees] sade: ”Herre! Eftersom Du har kommit mig att begå ett felsteg, lovar jag att [för människorna] utmåla [det onda] på jorden i de mest förföriska färger och att leda dem alla till synd, [alla] utom dem som är Dina verkliga, hängivna tjänare!” (15:39-40)

Som vi har sett, Allah skapade Eva (Hawwah) från Adam, och i början levde dessa två mänskliga varelser i fred i Paradiset. De var fria att njuta av alla frukter som de ville med ett undantag:

Och Vi sade: ”Adam! Tag, du och din hustru, er boning i denna lustgård och ät som ni har lust till av dess [frukter]; men närma er inte detta träd; då kan ni hemfalla åt synd!” (2:35)

Allah varnade också Adam och sade till honom att vara försiktig med Satan:

Vi sade då: ”Adam! Denne är din och din hustrus fiende; [var på din vakt] så att han inte [blir orsak till] er förvisning från lustgården och orsakar er elände. Här skall du aldrig uppleva hunger och aldrig känna dig naken och här skall du aldrig plågas av törst eller av solens hetta.” (10:117-119)

Men Satan kom till dem och övertygade dem att smaka av frukten Allah hade beordrat dem att inte äta av:

Men Djävulen viskade till honom och sade: ”Adam! Skall jag leda dig till det eviga livets träd och till ett rike som aldrig skall gå under?” Och de åt båda av dess [frukt] och blev på detta sätt medvetna om sin nakenhet och de försökte skyla sig med hopfästade blad från lustgården. Adam bröt [alltså] mot sin Herres befallning och slog in på en förbjuden väg. (20:120-121)

Och

Men genom listiga antydningar lät Djävulen dem förstå något som de hade varit omedvetna om, nämligen att de var nakna. Och han sade till dem: ”Er Herre har förbjudit er [att komma nära] detta träd just för att hindra er att bli änglar eller [sådana] väsen som lever för evigt.” Och han svor och bedyrade för dem: ”Jag är er gode rådgivare [som vill ert väl]!”

Så bedrog han dem med sitt listiga tal. Och när de hade smakat av trädets [frukt] blev de medvetna om sin nakenhet och försökte skyla sig med blad från lustgården som de fäste ihop. Men då kallade deras Herre på dem: ”Har Jag inte förbjudit er [att gå nära] detta träd och varnat er att Djävulen är er svurne fiende?” De svarade: ”Herre! Vi har gjort oss själva orätt. Om Du inte ger oss Din förlåtelse och förbarmar Dig över oss är vi helt visst [för alltid] förlorade.” [Gud] sade: ”Ned, alla, [härifrån]! Fiender skall ni vara inbördes. På jorden skall ni under en tid ha er boning och er nödtorftiga försörjning.” [Och Han] sade: ”Där skall ni leva och där skall ni dö och ur denna [jord] skall ni kallas att stiga fram [på nytt].” (7:20-25)

Men Allah var barmhärtighet mot Adam och Eva och gav dem ett val, och hela mänskligheten ärvt denna möjlighet från dem:

[Sedan] nåddes Adam av ord från sin Herre och Han tog emot [Adams] ånger – Han är Den som går den ångerfulle till mötes, den Barmhärtige. Ja, Vi sade: ”Bort, alla, härifrån! Men vägledning skall helt visst komma er till del, och de som följer Min vägledning skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem. Men de som förnekar sanningen och påstår att Våra budskap är lögn har Elden till arvedel, och där skall de förbli till evig tid.” (2:37-39)

Och

Men den som vänder ryggen åt Mig [och Mina budskap] skall få ett eländigt liv och på Uppståndelsens dag skall Vi låta honom stiga fram blind.” Och han skall säga: ”Herre! Varför har Du låtit mig stiga fram blind [i denna församling]? [På jorden] var jag seende.” [Gud skall] svara: ”Liksom du, när du fick lyssna till Våra budskap [på jorden, skyndade dig att] glömma dem, är du [nu blind och] överlämnad åt glömskan.” Detta är den lön som Vi ger den som förslösar [sin själ] och inte tror på sin Herres budskap; straffet i det kommande livet skall med visshet bli hårdare och vara längre. (20:124-127)

Detta är vad vi alla måste välja, eftersom vi är alla barn av Adam och Eva, vi alla härstammar från dem, och därför vi alla hör till ”Adams stam” precis som vi omnämns ibland i Koranen. Därför säger Allah i Sura al-A’raaf:

SÖNER av Adam! Vi har gett er ting som ni kan skyla er nakenhet [och pryda er] med liksom [fågeln pryder sig med sina] fjädrar; men den bästa dräkten är en dräkt av gudsfruktan. Detta är ett budskap från Gud – kanske stämmer det dem till eftertanke.

Söner av Adam! Låt inte Djävulen fresta er så som han [frestade] er stamfader och er stammoder och blev orsak till deras förvisning ur paradiset, när han berövade dem deras dräkt [av oskuld] och gjorde dem medvetna om sin nakenhet. Han och hans anhang lurar [nu] på er där ni inte kan se dem. Vi har gett dem som inte är troende onda krafter som beskyddare… (7:26-27)

Och

SÖNER av Adam! När profeter kommer till er ur era egna led och framför Mina budskap, behöver de som fruktar Gud och gör bättring inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem. Men de som påstår att Våra budskap är lögn och högmodigt vänder sig ifrån dem, deras arvedel är Elden och där skall de förbli till evig tid. (7:35-36)

Därför efter att Adam och Eva blev de första som blev lurade, Shaytan och hans anhängare har varit ett av de medel som Allah använder för att pröva människan och detta kommer att fortsätta tills den sista dagen, vilket framgår tydlig i följande verser som också beskriver Shaytans fall:

[Gud] sade: ”Bort härifrån! Utstött skall du vara och Min förbannelse skall [följa] dig till Domens dag!” [Iblees] sade: ”Herre! Bevilja mig en frist till den Dag då [människorna] skall uppväckas från de döda!” [Gud] svarade: ”Du skall vara bland dem som beviljas en frist. [Iblees] sade: ”Jag svär vid Din Allmakt att jag skall leda dem alla vilse utom [sådana] bland dem som är Dina sant hängivna tjänare!” [Gud] sade: ”Detta är sanningen – och, vid Mitt sanna ord, – Jag skall fylla helvetet med dig och de människor som följer dig, alla tillsammans!” (38:77-85)

Och

[Gud] svarade: ”Bort härifrån! [Vi ger dig detta uppskov, men] ni skall få helvetet som belöning, du och de som följer dig – en riklig belöning! [Du kan] egga så många av dem som du förmår med din [lockande] röst och båda upp dina hjälptrupper och ge dig i lag med dem [och driva dem] att samla rikedomar [på orätta vägar] och [förmå dem att i syndiga förbindelser avla] barn, och ge dem löften – även om Djävulens löften inte är mer än bländverk. – Men du skall inte ha någon makt över Mina [sanna] tjänare; ingen som sätter sin lit till din Herre behöver ett annat skydd.” (17:63-65)

I en annan del av Koranen, sura an-Nahl, gör Allah klart att Shaytan inte har makt över alla:

NÄR DU [vill] läsa Koranen, be då Gud beskydda dig mot Djävulen, den utstötte. Han har ingen makt över dem som tror och litar till sin Herre; hans makt är begränsad till dem som ställer sig under hans beskydd och som förleds av honom att tillskriva andra del i Guds makt. (16:98-100)

I en annan sida av Koranen, i sura Ibrahim, avslöjade Allah vad Djävulen kommer att säga på den sista dagen till dem som han vilseledde i denna värld:

Och när Guds dom har fallit skall Djävulen säga: ”Gud gav er ett löfte och löftet var sant. Jag har också gett er löften, men jag har svikit dem. Jag hade ingen myndighet över er, men jag kunde kalla på er och [när jag kallade på er] besvarade ni min kallelse. Klandra då inte mig; klandra er själva. Jag kan inte hjälpa er och ni kan inte hjälpa mig. Jag tar avstånd från det [ni förr gjorde, då] ni gav mig en plats vid Guds sida.” Ja, de som begår [sådan svår] orätt har ett plågsamt straff att vänta.

Men de som tror och lever ett rättskaffens liv skall föras till lustgårdar, vattnade av bäckar, där de skall förbli till evig tid i enlighet med deras Herres vilja, och där [änglarna] skall välkomna dem med fredshälsningen. (14:22-23)

Det är uppenbart att det inte hade varit för Shaytans stolthet och bedrägeri, och Adam och Evas svaghet och nyfikenhet, skulle mänsklighetens historia på jorden inte ha börjat. Om det inte varit för utvisandet av Shaytan och Adam och Eva från Paradiset, skulle skapelsen inte ha manifesterat sig på det sätt som den har. Men det var oundvikligt att detta skulle hända, för som Allah sade genom profeten Muhammeds i en hadith qudsi ”Jag (Allah) var en gömd skatt, och Jag ville bli känd, därför skapade Jag Universum så, att Jag skulle bli känd.”

Om det inte var för skapandet skulle inte Skaparen ha varit känd. Syftet med mänskligheten är att söka kunskap om Allah och genom denna kunskap dyrka Honom med förståelse:

Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka Mig. (51:56)

Detta kan bara uppnås genom att följa Hans vägledning, som i sin slutliga form, är vägledningen som uppenbarades för den sista av profeterna, budbärarnas sigill, Muhammad.

De som söker en djup förståelse för vad som hände med Adam och Eva blir ibland förvirrade och förvånade. Det är i detta sammanhang som det är särskilt användbart att komma ihåg profeten Muhammeds ord:

Yahya berättade för mig från Malik, från Abu Zinad, från al-Araj, från Abu Huraira att Profeten sade: ”Adam och Moses diskuterade och Adam vann sin argumentation över Moses. Moses tillrättavisade Adam, ’Du är Adam som ledde folket vilse och förde dem ut ur trädgården.’ Adam sade: ’Du är Moses till vilken Allah gav kunskap om allt och den som Han valde ut bland andra människor med Sitt budskap.’ Han svarade: ’Ja.’ ’Så du kritiserar mig för en fråga som påbjöds innan jag skapades?’”

Yahya berättade för mig från Malik från Zayd ibn Abi Unaysa, från Abd al-Hamid ibn Abd ar-Rahman ibn Zayd ibn al-Khattab att Muslim ibn Yasar al-Juhani informerade honom om att Umar ibn al-Khattab tillfrågades om denna vers:

OCH NÄR din Herre låter nya släkten utgå från Adams söners länder, begär Han av dem att de skall vittna om sig själva [och frågar]: ”Är Jag inte er Herre?” [Då] svarar de: ”Jo, vi vittnar [att Du är vår Herre]!” [Detta sker] för att ni [människor] inte på Uppståndelsens dag skall säga: ”Om detta var vi inte medvetna.” (7:172)

Umar ibn al-Khattab sade: ”Jag hörde Allahs budbärare när han fick frågan om denna vers. Allahs sändebud sade: ’Allah, Den Välsignade, Den Upphöjda, skapade Adam. Sedan smekte Han Adams rygg med sin högra hand och från Adams rygg kom hans avkommor. Han sade: ’Jag skapade denna Trädgård för dessa och de kommer att uppträda med Trädgårdens folks beteende.’ Sedan smekte han Adams rygg igen och fler avkommor kom ut ur Adam. Han sade: ’Jag har skapat dessa för elden och de kommer att uppträda med Eldens folks beteende.’ En man sade då, ’Allahs sändebud! Vilket värde har då de goda verken?’ Profeten svarade: ’När Allah skapar en tjänare till Trädgården, gör så att denne beter sig som människorna i trädgården, därför att när han dör, kommer han att dö med att göra en handling av Trädgårdens folk, och med den här åtgärden tar Han honom in i Trädgården. När Han skapar en tjänare till Elden, gör så att denne beter sig som Eldens folk, detta för att när han dör, gör han medan han begår en handling som dem som görs av Eldens folk, och med denna sista handling leder Han honom in i Elden.’”

Yahya berättade för mig från Malik som hörde Profeten säga: ”Jag har lämnat två saker med er. Om ni följer dem kommer ni inte att gå vilse De är Allahs bok och Hans profets Sunna.”

Yahya berättade för mig från Malik, från Ziyad ibn Sad, från Amr ibn Muslim att Tawus al-Jamani sade: ”Jag möte Allahs sändebuds följeslagare, fred vare med dem, och de sade, ’Allting sker genom dekret’.”

Tawus tillade: ”Jag hörde Abdullah ibn Umar säga att Allahs budbärare sade: ’Allting sker genom dekret, även funktionshinder och förmåga’ eller ’förmåga eller oförmåga.’” (Al-Muwatta av Imam Malik)

Yahya berättade för mig att Malik hörde Allahs budbärare säga: ”Försök att gå rakt men du kommer inte att kunna göra det. Utför handlingar och det bästa av dina handlingar är bön. Och bara en mumin (en troende) är konstant i sin wudu.” (Al-Muwatta av Imam Malik)

Allah säger i Sura as-Saffat: fastän Gud har skapat både er och ert hantverk?” (37:97)