Observatorierna i islamisk historia

Khaled Azab – Onislam.com

Astronomi var alltid en mycket viktig fråga i muslimska länder. Den muslimska befolkningen och deras förfäder före
Islam har alltid utmärkt sig inom detta vetenskapsområde.

Med etableringen av den islamiska civilisationen vann astronomi ytterligare ryktbarhet.

Muslimska astronomer baserade sina arbete på vetenskapliga experiment, analogi och härledning, som de tillämpade
för att möta sina behov om fastställande av qiblah (riktning mot Mecka) och bönetiderna.

Alla stora moskéer utsåg därefter astronomer som använde instrument som hade uppfunnits av muslimer.

Under den abbasidiska perioden, särskilt under kalifatet av Haroon Ar-Rashid, fick astronomi en särskild status.
Denna period bevittnade den oöverträffad konstruktion av stora observatorier med enorma permanenta strukturer som
innehöll noggranna utformade instrument.

Ett betydande antal astronomer var knutna till dessa observatorier, som finansierades av staten.

Enligt Ayden Sayali, en enastående turkiska forskare som studerade astronomiska observatorier, gav islam upphov till
en miljö som stödde institutionalisering av observatorier genom att skapa gynnsamma förutsättningar som ledde till
deras etablering och utveckling.

Astronomi hade en särskild ställning i den muslimska världen, och muslimer var mycket intresserade av direkt
observation, noggrann mätning och matematiska teorier.

Muslimska forskare var benägna till specialisering och hade empiriska tendenser. Astronomer utformade stora
instrument och föredrog att arbeta i team.

Observatorium under Al-Mamoons tid användes för särskilda forskningsprogram. Det främsta målet för de astronomer som
arbetade i dessa tidiga observatorier var att utarbeta astronomiska tabeller baserade på de senaste observationer av
solen och månen.

Bortsett från dessa programs begränsningar var förvaltnings- och finansieringsmetoder som användes vid observatorier
något outvecklad.

På grund av de begränsade uppgifter som tilldelades till Mamoons observatoriers installationer i Ash-Shimasia och
Qasioon, kan de inte jämföras med de mer moderna observatorier som senare etablerades i den muslimska världen.

De mer utvecklade islamiska observatorier, som var bättre administrativ organiserade, byggdes omkring 150 år efter
Al-Mamoon.

När observatoriet Sharaf Ad-Dawlah bildades, utnämndes en chef för att leda den, och observationsprogrammet
breddades till att omfatta alla planeter.

Man tror att detta program implementerades i två steg, eftersom det finns belägg för tidiga observationer som var
begränsade till snabbrörliga planeter tillsammans med solen och månen.

Det primära syftet med detta observatorium var att utarbeta nya astronomiska tabeller över alla planeter som byggde
på de senaste observationerna.

På grund av framsteg inom detta fält, det fanns ett intresse av att tillverka instrument som ökade över tiden och
för att man utsåg en effektiv specialiserad personal.

Observatoriernas utveckling förstärkte tron att det var kaliferna och kungarna de som ursprungligen stod bakom
inrättandet av observatorier som statliga institutioner.

Arbetet som gjordes vid observatoriet som byggdes av Seljuk Sultan Malik Shah i Bagdad markerade en ny fas i
observationsutveckling.

Det finns inte mycket information tillgänglig om det arbete som utfördes vid detta observatorium, men den förblev i
tjänst i över 20 år, en relativ lång period jämförd med andra observatorier.

Men astronomer vid denna tidpunkt kände att en period av minst 30 år krävdes för att komplettera alla astronomiska
prestationer.

Al-Marageh observatorium

Detta observatorium, som anses vara ett av de viktigaste observatorier i islamisk historia, byggdes i 700-talet eH
(efter Hijrah), vilket gjorde detta århundrade således till den viktigaste era i historien om islamiska
observatorier.

Detta observatorium, vars ruiner kan fortfarande ses i dag, byggdes utanför staden Marageh, nära staden Tabriz i
Iran.

Observatoriet byggdes av Holakos bror, Manjo, som intresserad av matematik och astronomi.

Han anförtrodde Jamal ad-Din Bin Muhammad Bin Az-Zazidi Al-Bukhari etableringen av detta observatorium och sökte
hjälp av ett stort antal forskare som Nasr Ad-Din at-Tusi, Ali Bin Umar al-Ghazwini, Muayid Ad-Din al-Ardi, Fakhr
ad-Din al-Maraghi och Muhiyd-Din al-Maghribi.

Al-Marageh observatorium anses vara det första observatoriet som använde en kapitalförsäkrings fond som upprättades
av att muslimer, genom mark och fastigheter, för att säkerställa dess kontinuerliga drift och som förblev i drift
under sju på varandra följande sultaners regering till och med 1316 eH.

Detta observatorium var också ett viktigt lärcentrum för studenter som studerade astronomi och lärde sig hur man
använde astronomiska instrument. Den hade också ett stort bibliotek som innehöll tusentals manuskript på olika
discipliner.

Samarkand observatorium

Detta observatorium grundades i Samarkand av Ulugh Beg, sonson till Tamerlane (Timur den Lame).

Placeringen för detta observatorium upptäcktes 1908, när den ryska arkeologen Viatken upptäckte en
kapitalförsäkrings dokument som uppgav observatoriets exakta plats.

Under utgrävningsarbete på platsen hittade han en av de viktigaste astronomiska instrument som användes vid
observatoriet, en stor båge som hade använts för att bestämma middagstid.

Grunden för det 21 meter högt observatorium hade lagts på en kulle med en stenig fot.

Kullens storlek var 170 meter (nord-syd) och 85 meter (öst-väst). Trädgården samt personalens bostäder som omgav
observatoriets huvudbyggnad är ett tecken på dess storhet.

De arkeologiska fynden visade också att byggnaden var cylindrisk till formen, med ett utstuderat, väl utformad
interiör.

Viatkens slutsats var att förstörelsen av observatoriet inte orsakades av naturliga element och att det kunde ha
delvis berott på avlägsnandet av dess marmorplattor, som användes vid byggandet av andra byggnader.

Genom att använda observatoriets kupol, utvecklade astronomerna Ulugh Beg tabeller, som anses vara en av de mest
exakta astronomiska tabeller i världen.

Kupolen hade inskriptioner som markerade grader, minuter, sekunder och tiondelar av en sekund av epicykler, de sju
planeterna och fixstjärnorna, liksom jorden och dess regioner, berg och öknar.

Bland de astronomer som arbetade på detta observatorium fanns Ghiyath Ad-Din al-Khashi, som utmärkte sig i mekanisk
modellering av himmelska rörelser.

Originaltext: Observatories in Islamic History >>>>>