När jag var barn … eller Allahs attribut i sura Ikhlas

S.w.d – Webislam/Algeriet

Som barn var min favorit lek att leka med mina kusiner till klassrummet, jag var lärare och de, eleverna!

Jag minns att jag alltid började med frågan: Vem skapade oss? Mina kusiner svarade: det är Allah som skapade oss!

”Allah” … vi var barn men vi visste att Han var skaparen av denna värld.

”Allah” vi alla vet betydelsen, men vi kan aldrig begränsa det i ord eftersom det är ett bevis.

Imam Ahmad registrerade från Ubayy bin Kab att avgudadyrkarna sade till profeten: ”Muhammad berätta om din Herres
härstamning” Så Allah uppenbarade:

(Kol hoa llaho ahad, allaho samad, lam yalid wa lam lam yolad wa lam yakun laho kufu an ahad)

I Allahs namn, Den Nådigaste, den Barmhärtigaste.

1 – SÄG: ”Han är Gud – En,

2 – Gud, den Evige, den av skapelsen Oberoende, av vilken alla beror.

3 – Han har inte avlat och inte blivit avlad,

4 – och ingen finns som kan liknas vid Honom.”

Orsaken till uppenbarelsen av denna sura är att polyteisterna (eller judar) frågade Profeten (fvmh) att beskriva sin
Herre så Allah uppenbarade dessa verser.

”Säg”: Detta ord riktar sig till Profeten (fvmh)
men också till hela samhället.

”Han är Gud – En” vilket innebär att han är Allah den Ende om vilken ni talar om och den Ende om vilken ni frågar.
”En” betyder att Allah är unik i Sitt majestät och Sin makt och att Han inte har någon lika eller partner.

Allah, den självförsörjande Mästare, han som alla varelser behöver, (Han varken äter eller dricker). Denna bön är
oberoende av den föregående. Allah betonar att han är ”As-Samad” ord vars allmänna betydelse är ”En som själv
kännetecknas av perfektion i Hans attribut och en som alla varelser behöver.”

I själva verket har det rapporterats att Ibn Abbas förklarade detta med att säga: ”Han som är perfekt i Sin kunskap,
Sin nåd och Sin makt.” Det innebär att han är självförsörjande och att Han inte har något behov av någon av sina
skapelser.

Det har också rapporterats att ”as-Samad” betyder: ”Den till alla varelser vänder sig till för att få sina önskningar
uppfyllda”, som tydligt anger beroendet (behovet) av alla varelser gentemot Honom så förefaller därför att den mest
kompletta definitionen av denna term är den tidigare nämnda: ”Han som kännetecknar sig själv för Sina attributs
fullkomlighet och Den som alla varelser behöver.”

”Han har inte avlat och inte blivit avlad” eftersom Han (Den Ärorike och Upphöjde) har ingen lik. Precis som Profeten
(fvmh) sade angående sin dotter Fatima, som ansågs vara ”En bit av mig” från all härkomst kommer, och är på något sätt
en integrerad del av sin far. Men Allah (den Ärorike och Upphöjde) har ingen lika. Dessutom kan det faktum (eller
anledning) för att skaffa barn förklaras antingen av den hjälp vi behöver från denne för att konfrontera denna världs
svårigheter eller helt enkelt för behovet av att bevara arten. Men Allah har absolut inget behov av det. Så är det
faktum att han inte har någon lika och att han är självförsörjande, att han inte har avlat.

Observera att Koranen också pekar på den omöjliga idén att Allah kan avla när den säger: ”Hur kan han ha barn när Han
inte har någon fru? Han skapar allt och Han är den Allvetande av allt.” Faktum är att för att ha ett barn behövs en
fru som ska föda. Men Allah, som är Skaparen av alla ting, är tydligt åtskild och fristående från allt.

Orden ” Han har inte avlat ” utgör ett genmäle riktad mot de tre kategorierna av avvikande individer, nämligen
polyteisterna, judar och kristna. De första sade: ”änglarna, som själva är den Nådigastes (Allah) slavar, är kvinnor”
för att påstå att de är Allahs döttrar. Sedan judarna säger ”Uzair (Ezra) är son till Allah”, och de kristna gör
detsamma när de säger: ”Messias är Guds son” Så Allah förnekar deras påståenden och sade: ”Han har inte avlat.”

”… och inte blivit avlad ” eftersom Han, den ärorika och upphöjde, är den första som inte ha föregåtts av något, så
hur kan han vara född?

”… och ingen finns som kan liknas vid Honom.” Det betyder att ingenting är lika eller jämförbara med Honom i Hans
egenskaper.

Allah förnekar i detta sura möjligheten att han har avlat eller att han har blivit avlad, och tanken om att det kan
finnas någon som liknar Honom.

Så denna sura har en enorm fördel, eftersom Profeten (fvmh) sade att det ”har ett värde motsvarande en tredjedel av
Koranen.” Och (låt oss förklara detta) som har ett värde som är en tredjedel av Koranen, men inte ersätter den.

Beviset för detta är att om en person nöjer sig med att under en obligatorisk bön att recitera tre gånger detta, det
ersätter inte recitation av ”al-Fatiha”, även om tre på varandra följande recitationer av denna surah är lika med en
komplett recitation av Koranen. I själva verket är det inte förvånande att något kan motsvara något annat utan att
ersätta det.

Faktum är att Profeten (fvmh) lärde oss att deklarationen av den som säger: ”Det finns ingen gud värd att dyrkas
förutom Allah. Den Ende utan partner. Honom tillhör kungariket och alla lovord och Han kan göra allt” är att jämställa
med frigörelse (från slaveri) av fyra personer som tillhör Ismails ättlingar. Men att bara nöja sig med att recitera
denna formel för ”Dhikr” för att sona en synd som kräver frigivning av en slav är inte tillräckligt eller ersätter
själva handlingen av att frigöra (en slav) i egentlig mening. Detta visar väl hur likvärdigheten av två saker inte
nödvändigtvis innebär att man kan ersätta den andra.

Slutligen, notera att Allahs sändebud (fvmh) hade en vana att recitera denna sura i den andra rakaa av den valfria
Fajr bön (Sunatul-Fajr) i Maghrib valfria bön, i en av Tawaf och i Witr. Anledningen till detta är att den baseras på
fullständig underkastelse (eller hängivenhet) mot Allah, från vilket tar det sitt namn: ”Al-Ikhlas”.

Imam Ahmad Mash-hur Al Haddad Al Husayni (mGvnh) sa:

”Allah ensam är den sanna gudomlighet, den nödvändiga Existens, Skaparen (Al Khaliq), Den som beviljar existensen (Al
Bari) och bildar allt (Al Musawwir), Den som ger liv och död, Den som klokt bestämmer, som återlämnade fulländat allt
Han skapade och utmärkte sig i allt Han gjorde, Den som leder allt med yttersta precision, Den som bestämde allt Han
har beslutat. Han ensam är den sanne Guden, Pre-existerande (Azali) och Evigt (Abadi), värd att dyrka i och utanför,
upphöjd över alla defekter, Den med de mest upphöjda egenskaper och de vackraste namn. Honom tillhör kraften och
majestät. Han har ingen partner i Hans väsen, i Hans egenskaper och Sina handlingar. Det finns ingen gud utom Honom”

Gud är den Ende Guden. (4:171)

UPPHÖJD över allt är Gud, Konungen, den yttersta Sanningen! Det finns ingen gudom utom Han… (23:116)

Finns det en annan skapare än Gud, som förser er [med det] i himlen och på jorden som ni behöver för er försörjning?
Nej, det finns ingen gud utom Han…
(35:3)

Han styr skapelsens ordning, från det högsta till det lägsta, och till sist stiger allt upp till Honom… (32:5)

Han skänker liv och Han skänker död och ni skall [alla] föras åter till Honom. (10:56)

Himlarna och jorden är Hans verk och när Han beslutar att något skall vara säger Han endast till det: ”Var!” – och
det är.
(2:117)

Vad är obligatoriskt att kunna om Allah om man är en ansvarig person. (Ibn Ashir)

Imam Abd ul Wahid ibn Ashir Al Ansari (må Allah vara barmhärtig mot honom) sade: ”När det gäller Gud är det
obligatoriskt enligt förnuftet, att erkänna Hans existensen, utan början och slut, den absoluta icke-nödvändighet,
avsaknad av likhet med någon av sina skapelser, Han är utan like. Det är också ett krav att erkänna Hans enighet av
Sig själv, genom Attribut och Handlingar, en makt, en vilja, en vetenskap och ett liv, ett öra, ett ord och en vy.”