Några begrepp

Guds storhet

Islam ålägger oss människor att tro på Guds storhet och allmakt. Tron på Gud kräver av oss att vi ser mänskligheten som
en enda stor familj under Hans allmakt. Islam avvisar idén om ett utvalt folk och framhåller tron på Gud och goda gärningar
som den enda vägen till paradiset. På så sätt öppnas en direkt, oförmedlad förbindelse med Gud, som är tillgänglig för alla.
Gud som har skapat universum och människan, är också Lagstiftaren, Vägledaren och Domaren. Alla människor kommer en gång
att återuppstå för att stå till svars inför Honom för sina handlingar i världen. Den som går sanningens och rättfärdighetens
väg ska bli belönad, men den som utövar falskhet och förtryck ska bli straffad.
Gud hör våra böner och hjälper den som söker honom för att göra det rätta. Han är nådig och barmhärtig, och varje man
eller kvinna som uppriktigt som uppriktigt söker Guds förlåtelse kan börja ett nytt bättre liv.

Människan och den fria viljan

Människan är Guds högsta skapelse och hon väljer sin egen väg. Försedd med otaliga möjligheter står hon tämligen fri vad
gäller vilja, val och handling.Gud har visat oss den rätta vägen och profeten Muhammeds hela tillvaro är det perfekta
föredömet.
Islam lär oss att människan är okränkbar och att alla, oavsett ras eller kön, har samma rättigheter. Guds lag, som den
framställs i Koranen och som den kommer till uttryck i profeten Muhammeds livsföring, är i allt upphöjd över allt övrigt.
Den gäller för hög som låg, furste som bonde, härskare som undersåte.

Koran och hadith

Koranen är Guds sist uppenbarade ord och källan till Islams lärdomar och lagar. Koranen handlar om trons fundament, moral
och mänsklighetens historia. Den behandlar gudsdyrkan, vetenskap, visdom, relationen mellan Gud och en människa, ja alla
sidor av människors sociala liv och inbördes förhållanden.

Viktiga inslag i Koranen är också utförliga anvisningar om hur man på områden som social rättfärdighet, ekonomi, politik,
rättsvetenskap, lagstiftning och internationella förbindelser bygger upp ett sunt och harmoniskt samhälle.

Profeten Muhammed själv kunde varken läsa eller skriva. Men när Koranen uppenbarades för honom, upprepade han den för sina
följeslagare, som över profetens överinseende memorerade och skrev ned den.

Koranens ursprungliga och fullständiga text finns tillgänglig för alla, bevarad på arabiska, det språk som den
uppenbarades på av Gud. Översättningen av texten har gjorts på många språk, men dessa kan inte jämställas med den
arabiska original texten.

Hadith är lärdomar, uttalanden och gärningar av profeten Muhammed, som noggrant har samlats in och skrivits ned av
hans följeslagare.

Begreppet gudsdyrkan

Islam accepterar inte tomma ritualer, utan begär avsikt och handlingar. Att tillbe Gud är att känna Honom, att älska
Honom innebär att handla efter hans lagar. För att tjäna Gud ska man påbjuda godhet, att utöva välgörenhet och
rättfärdighet, att tjäna Gud genom att tjäna mänskligheten och att förbjuda onda handlingar.

Koranen framställer begreppet så här:

”Rättfärdigheten består ej i att vända ansiktet mot öst eller väst utan (sant) rättfärdig är den som tror på Gud och den
yttersta dagen och änglarna och Skriften och profeterna och som av kärlek till Honom ger av sin egendom till släktingarna
och den vägfarande och de bedjande och de som friger slavar och håller bön och betalar Zakat. Och likaledes de, som
uppfyller löften när de har avgivit sådana, och de som är uthålliga i nöd och motgång och i påfrestningens tider. Sådana
är de sanna troende och sådana är de gudfruktiga.
(Koranen 2:177)