Muslimsk tanke för vår tid – Sekularism och Islam, oförenliga? (3/4)

Mustapha Cherif – Saphirnews

Vi måste ta hänsyn till kritiken riktad till muslimer för att kunna skissa ett svar från en mittenväg för
vår tid. Vi svarade på tre frågor där muslimer får kritik i de 2 föregående delar av denna artikel, två
andra utvecklas här.

Den fjärde kritiken gäller anklagelsen om att muslimer har tappat bort den gyllene medelvägen, att de inte
kommunicera väl och att de inte motsätter sig extremisterna tillräckligt. Faktum är att extremisterna
skadar Islam. Imiterande av den materialistiska banan, den liberala modellen i kris, och avfärdandet av
vissa stora vetenskapliga, tekniska och sociala framsteg i vissa aspekter, stör.

Även om man betonar att nöjen och konsten ger mjuka värden och är användbart för att umgås, uppfyller inte
den modernistiska strömmen, med hedonistiska övertoner, mänsklighetens ambitioner. På andra sidan bordet
vägrar den mörka strömmen, som förråder islam, att öppna upp för modernitet och bekämpa utövandet av
förnuft och frihet. I båda fallen, materialism eller fundamentalism, finns det ett dödläge.

Kulturantropologin hävdar att alla samhällen står inför binära invändningar. Varje doktrin erbjuder
mekanismer för att ge koherens, möjlig mening och ett sätt att humanisera: förena, separera, formulera.
Den modernistiska kulturen har valt den fullständiga separationen, till och med oppositionen, mellan det
religiösa och det sekulära, det subjektiva och det objektiva, det privata och det offentliga, naturen och
kulturen, det begripliga och det känsliga, etc.

Detta har gjort framsteg på ett antal fronter, men har samtidigt skapat obalanser. Den muslimska visionen
gynnar metoden för distinktion och artikulering, medelvägen, för människan med ett helt öppet sinne,
al-insan al-kamil, för att minska risken för störningar. Det är detta som innebär en ömsesidig chans, för
Europa och för de muslimska medborgarna.

Missförståelsen måste tas upp, islam är sekulär

Den femte och felaktig kritik gäller avkunnandet av Islam som oförenlig med sekularismen och genomgripande
med det offentliga rummet. Detta upprör muslimer framförallt. De vet att förvirring förstör samhället,
möjligheten att leva tillsammans och frigörelse. Runt om i världen finns det inte en enda vision om vad
sekularism och uttryck för religion är. I dag måste man å ena sidan erkänna att moderniteten har byggts
utanför religionen, och å andra sidan är manifestationer av religion överdrivna och skadliga för islam.

Besvikelse är nyckelorden för att översätta den ambivalenta samtida verkligheten. Muslimer driver
ansträngningar för att hitta en ny värld, en öppen sekularism. I detta avseende är lagen från 1905 i
Frankrike en tillgång, den grundläggande referensen, en gemensam nytta som måste inspirera alla aktörer.
Muslimer är gynnsamma partners även om de i dag felaktigt målas upp som dissidenter och motståndare.

Missförståelsen måste tas upp, Islam är sekulär. Himmelen krossar inte jorden. Det räcker med att komma
ihåg att staten som inrättades av profeten i Medina var avsedd att vara en rättsstatsprincip för alla,
inte bara muslimer. Ingenting i Koranen och Sunna motsätter sig det demokratiska idealet och sekularismen.
Allt kräver det, för öst, inte bara för islam och kopplingen till ett högre heligt värde förhindrar inte
möjligheten till demokrati, följd av sekularisering.

Genom en medelvägs tänkande för vår tid kommer Islam att återfå sina humanistiska betydelser

En helt självständig individ, ensam med sina begränsningar, avstängd från världen och världen utanför,
från religionen, som är en av källorna till sociala band, riskerar att förlora sin mänsklighet, sitt sunda
förnuft. Precis som individen som lever under det religiösa kollektivets ok, endast det heliga, inte kan
förverkligas fritt. Islam försöker förena autonomi och heteronomi. Det är en original vision om
förhållandet mellan religion och sekularisering, mellan religiositet och rationalitet.

Muslimer erkänner att staten och det sociala medborgarskapet inte är baserat på religiösa känslor, utan på
etiska, universella och gemensamma politiska principer. Islam erkänner individens suveränitet och frihet,
särskilt i frågan om tro och existensändamål. Genom en medelvägs tänkande för vår tid kommer Islam att
återupptäcka sina humanistiska betydelser, långt ifrån utnyttjande och sekteriska ideologier.

Men en sekulär inställning rekommenderar Koranen religionskunniga att hålla sig borta från politisk makt:
Det är otänkbart att en människa, som Gud har gett uppenbarelsens gåva och visdom och kallat till profet,
därefter skulle säga till människorna: ”Tillbe mig vid sidan av Gud.” Nej, [vad han skulle säga är:] ”Bli
Guds hängivna tjänare som undervisar [andra] och fördjupar sin egen kunskap i Skriften.”
(3:79)

I gengäld bör den politiska makten inte låtsas svara på frågan om livets ändamål ensam. Återläsning av
Koranen och omprövandet av religionen, moralen, etiken, själens värderingar plats i det moderna samhället,
syftat inte till att fylla ett tomrum, överbelasta det sociala med en religiös överdriven vikt eller
motsäga sekularismen. Det handlar om att utbilda sig i det faktum att människan överskrider oändligt
människan och därmed respektera andra.

Medelvägens människans finkänslighet är tecknet på andlig höjd

I teorin finns det varken totalitarism eller teokrati i sunni Islam. Sekularismen är av samma substans
eller essens och naturlig. Samtidigt vill Islam vara en religion som inte ignorerar det mänskliga
tillståndet och det konkreta livet. Detta öppnar möjligheter för att integreras fullt ut i ett sekulärt
samhälle som inte bekämpar religionen. Ibn Arabi (1165-1240), i sitt Futuhat, hanterar frågan om
medelvägens tanke, som bevarar människan från avvikelser: ”När det gäller den exemplarisk troende … han
förblir fri från alla inflytande … det andliga med den vackra handlingen når till fullo nykterhet (fi
ghayat al-sahw) efter sändebudets exempel.”

Den europeiska medborgaren av muslimsk tro måste komma ihåg att den troende är ödmjuk och nykter i
enlighet med Mohammeds sätt. Han vittnar med värdighet, men försöker inte briljera eller påtvinga sin
synvinkel eller att visa sina andliga egenskaper. Medelvägens människans finkänslighet är tecknet på
andlig höjd.

Ödmjukhet och inte låtsande, det överskrider fasaden och för att respektera syftena med den uppenbarade
texten och den profana normen måste man ta sitt ansvar och hedra livet. Det är en rättighet att vittna om
sin tro i det offentliga rummet, utan proselytism eller undergrävandet av den allmänna ordningen. Men det
är oacceptabelt att framhäva skillnaderna och utnyttja religionen. Värdighet och ödmjukhet kan kombineras.

Anteckningar:

Mustapha Cherif, filosof och islamolog, är författare till ett tjugotal böcker, bland dem ”L’émir
Abdelkader, apôtre de la fraternité” (Emir Abdelkader, broderskapets apostel) (Odile Jacob, Paris, 2016).