Muslimen under Ramadan

islamqa.info

Prisad vare Allah

Gud sade: För att ge människorna vägledning [inleddes] i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen i vilken vägledningen
klargörs och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt. Den av er som ser månens nytändning
skall fasta månaden ut. Men den som är sjuk eller [stadd] på resa [skall fasta därefter] under motsvarande antal dagar.
Gud vill göra det lätt – inte tungt – för er. Håll [fastan under den föreskrivna] perioden och prisa Gud som har
väglett er – kanske skall ni visa [Honom] tacksamhet.
(2:185)

Denna välsignade månad innebär en stor möjlighet för godhet, välsignelser, dyrkan och lydnad till Gud.

Det är en stor månad, en ädel period, en månad då välsignelser (hasanat) fördubblas och där att begå onda handlingar är
mycket allvarligare än tidigare. Paradisets portar öppnas och helvetets portar stängs, och Gud accepterar syndarnas
ånger. Det är en månad vars början är barmhärtighet, dess mittendel förlåtelse och dess slut är inlösen från Elden.

Därför ska vi tacka Gud för den här perioden av godhet och välsignelse som Han har skänkt oss och för de olika former
av barmhärtighet och välsignelser som vi har tilldelats. Gör så att det mesta av denna välsignade tid är fylld med
handlingar av dyrkan och övergivande av de förbjudna sakerna, så att du kan uppnå ett gott liv i denna värld och lycka
efter döden.

För den uppriktiga troende är varje månad ett tillfälle för dyrkan och för att tillbringa sitt liv i lydnad till Gud,
men under Ramadan månad har denne ännu mer motivation att göra gott, och hans/hennes hjärta är ännu mer fokuserad i
Guds dyrkan och att komma ännu närmare sin Herre. Genom Hans nåd, har vår generösa Herre skänkt Sina välsignelser till
de fastande troende och multiplicerar belöningen för dem under detta välsignade tillfälle, Han ger rikligt och generös
belöning för de rättfärdiga handlingarna.

Tiden går fort

Dagen går snabbt, som om de vore bara timmar. Vi välkomnar Ramadan, och sedan saknar vi den när det slutar, men
återigen endast efter en kort tid välkomnar vi den igen. Därför måste vi skynda oss att utföra goda gärningar i denna
välsignade månad och sträva efter att uppfylla det Gud är nöjd och allt som kommer att hjälpa oss vid Domedagen så att
vi kan träffa Honom.

Hur kan vi förbereda oss för Ramadan?

Vi kan förbereda oss för Ramadan genom att reflektera över våra handlingar och erkänna våra misslyckanden med att leva
upp till trosbekännelsen eller vår överträdelse av våra skyldigheter eller våra brister i att hålla oss borta från de
önskningar och tvivel i vilka vi kanske har fallit.

Vi måste bli bättre så att under Ramadan vi kan uppnå en högre grad av tro eftersom tron ökar och minskar. Det ökar med
lydnad till Gud och minskar med olydnad och synd. Den första akten av lydnad en person bör utföra är att vara en
uppriktig Guds tjänare och tro på att ingen har rätt att dyrkas utom Allah, och sedan tillägna all sin dyrkan till
Honom och inte associera Honom till något eller någon i kulten. Var och en av oss måste inse att vad som än hände kunde
inte ha varit på något annat sätt, och allt som inte hänt kunde inte ha hänt, eftersom allt sker genom Guds vilja och
dekret.

Vi bör undvika allt som kan undergräva vårt åtagande till trosbekännelsen. Detta innebär att hålla sig borta från
nymodigheter och allt främmande som har införts i religionsutövning. Vi bör också följa principen om lojalitet och
broderskap (al-Walaa al-Bara) och komma närmare de troende och bli vänner och visa fiendskap till hycklarna.

Vi bör följa profeten Muhammed (frid vare med honom) och hans följeslagares exempel och klamrar oss fast vid hans
tradition (Sunna) och rätt vägledda kalifernas exempel. Vi bör högakta sunna och de som håller fast vid det och stödja
dem var vi än befinner oss oavsett deras hudfärg eller nationalitet.

Efter det bör vi ompröva och erkänna våra brister i vår dyrkan som att be i församling, minnas Allah (dhikr),
uppmärksamma våra grannar, släktingar och muslimernas rättigheter, sprida fredshälsning (Assalamu aleikum), berömma det
som är bra och ogilla det som är dåligt, uppmana varandra att följa sanningen och ha tålamod och ståndaktig när vi gör
det för att undvika missgärningar och göra gott med total acceptans av vad Gud har påbjudit.

Vi måste också reflektera över våra synder när vi följer våra passioner och begär. Vi måste sluta med det, oavsett om
det är en stor eller liten synd, eller en synd genom ögat när vi tittar på saker som Gud har förbjudit, eller lyssnar
på förbjuden musik, eller gå in i saker som Gud inte godkänner, eller använder våra händer för att slå eller göra något
som inte gläder Gud eller konsumerar saker som Gud har förbjudit som ocker vinster eller hasardspel, eller någon
olagligt sätt att tillskansa sig andras rikedom.

Vi får aldrig glömma att Gud sträcker sin hand under dagen för att ta emot ångern från de som syndat på natten, och
sträcker sin hand på natten för att ta emot ångern från de som syndat under dagen. Gud sade:

Och tävla med varandra om er Herres förlåtelse och ett paradis, lika vidsträckt som himlarna och jorden, som står
berett att ta emot de gudfruktiga, de som ger åt andra såväl i välfärdens dagar som i tider av brist och som lägger
band på sin vrede och förlåter sina medmänniskor – Gud älskar dem som gör det goda och det rätta – de som, om de begår
en skamlös handling eller [på annat sätt] tillfogat sig själva orätt, minns Gud och ber Honom om förlåtelse för sina
synder – vem kan förlåta synderna utom Gud? – och som inte fortsätter att begå sådana handlingar mot bättre vetande.
Den lön [som väntar] dem skall vara deras Herres förlåtelse och lustgårdar, vattnade av bäckar, där de skall förbli
till evig tid – en härlig belöning för dem som arbetat och strävat!
(3:133-136)

SÄG [Muhammad] till Mina tjänare: ”Om ni har gjort orätt mot er själva genom att överträda [Mina bud], misströsta då
inte om Guds nåd. Gud förlåter alla synder; Han är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar barmhärtighet!”

(39:53)

Den som begår en dålig handling eller [på annat sätt] syndar mot sig själv och som därefter ber Gud förlåta honom,
skall finna att Gud är förlåtande, barmhärtig.
(4:110)

Genom att tänka efter på det vi har gjort, ångra oss och söka Hans förlåtelse är ett bra sätt att välkomna månaden
Ramadan. ”En intelligent man är en person som tänker efter och strävar efter att göra det som kan gynna denne före sin
död, och den olyckliga är den som följer sina begär och passioner och är nöjd med sin njutningslystnad (han förutsätter
att Gud kommer att förlåta honom oavsett vad han gör och därför behöver han inte försöka göra goda gärningar).”

Ramadan är månaden med stora vinster. Den smarta näringsidkare är en person som drar nytta av speciella tillfällen för
att öka sina vinster. Därför ska du utnyttja det mesta av denna månad för att göra många handlingar av dyrkan, be en
hel del, läs Koranen, förlåt folk, var snäll mot andra och ge välgörenhet till de fattiga.

I månaden Ramadan är Paradisets portar öppna och helvetets portar stängda. Djävlarna kedjas och en ängel meddelar varje
kväll, ”Åh, kunskaps sökare, gå framåt! Åh, det ondas sökare, avstå från det!”

Därför, O Guds tjänare, ni kan räkna er bland de goda människor om ni följer era rättfärdiga förfäders väg som leddes
av vår Profet Muhammads tradition, så att ni kan avsluta Ramadan med era synder förlåtna och våra rättfärdiga gärningar
accepterade.

Vi bör notera att månaden Ramadan är den bästa av alla månader.

Ibn al-Qayyim sade:

”Ett annat exempel på det (det vill säga skillnaden mellan det som Gud har skapat), är det faktum att Ramadan är
överlägsen alla andra månader, och de sista 10 nätter är överlägsna alla andra nätter”. (Zaad al-Ma’aad, 1/56)

Denna månad är överlägsen andra i fyra saker:

1. I denna månad finns årets bästa natt, Allmaktens Natt (Laylat al-Qadr). Gud sade:

SE, VI har uppenbarat denna [heliga Skrift] under Allmaktens Natt. Och vad kan låta dig förstå vad Allmaktens Natt
betyder Allmaktens Natt är mera värd än tusen månader; då stiger änglarnas härskaror och Anden ned med sin Herres
tillstånd för [att utföra] alla [Hans] uppdrag. Den [Natten andas] fred till dess dagen gryr!
(97:1-5)

Därför är dyrkan på denna natt bättre än tusen månaders dyrkan.

2. I denna månad uppenbarades Boken till det bästa av profeterna.

Gud sade:

För att ge människorna vägledning [inleddes] i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen i vilken vägledningen klargörs
och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt.
(2:185)

Dess uppenbarelse [inleddes] under en välsignad natt – Vi har aldrig upphört att varna [människorna] – [en natt] då
varje fråga formulerades med fasthet och precision enligt Vår befallning – Vi har aldrig upphört att sända Våra
budbärare [med undervisning och vägledning].
(44:3-5)

Imam Ahmad och at-Tabarani skrev i al-Mujam al-Kabir en rapport från Wazilah ibn al-Aqsa som sade: ”Guds budbärare,
frid och välsignelser av Allah vara över honom, sade: ’Abrahams skrifter, frid vare med honom, avslöjades det första
Ramadan. Torahn uppenbarades den 6 Ramadan. Psaltaren avslöjades den 18 Ramadan och Koranen uppenbarades den 24
Ramadan”.

Denna hadith klassas som hasan av al-Albani i al-Silsilah al-Saheehah, 1575.

3. I denna månad öppnas Paradisets portar, Helvetets stängs och djävlarna kedjas inuti.

Det berättas från Abu Hurayrah att Allahs budbärare sade: ”När Ramadan kommer öppnas Paradisets portar och Helvetets
stängs och djävlarna kedjas inuti.”

An-Nasai återberättade från Abu Hurayrah att Profeten sade: ”När Ramadan kommer öppnas barmhärtighetens portar och
Helvetets stängs och djävlarna kedjas.” (Klassad som äkta av al-Albani i Sahih al-Jami, 471)

At-Tirmidhi, Ibn Majah och Ibn Khuzaymah berättade om en annan redogörelse: ”När Ramadans första natt börjar kedjas
demonerna och upproriska djinn och helvetets portar stängs och inga av dess dörrar är öppna. Paradisets portar öppnas
och inga av dess dörrar är stängda. En utropare meddelade: ’Oh, sanningssökare gå framåt! Oh, det ondas sökare avstå
från det! Och Gud återlöser dem i Elden och det händer varje natt.” (Hadith hasan enligt al-Albani i Sahih
al-Jami, 759)

Om vi skulle bli tillfrågad, hur är det möjligt så mycket onda handlingar och synder som begåtts under Ramadan då
djävlarna var fastkedjade?

Svaret är att de onda gärningar blir mindre genom dem som iakttar fastas betingelser och beteende, eller att de som har
kedjats är några av demonerna, kanske de mest rebelliska, inte alla av dem, eller att vad allt detta betyder är att det
onda minskar under Ramadan, vilket är ett kontrollerbart faktum.

Om något ont händer vid denna tid är det mindre allvarlig än andra. Även om alla djävlar var kedjad, det betyder inte
nödvändigtvis att det inte kommer att hända något ont eller synd eftersom det finns andra orsaker förutom de onda
andarna, såsom onda själar, dåliga vanor och djävlarna bland mänskligheten.

4. Det finns många typer av dyrkan under Ramadan och några av dem görs inte vid andra tillfällen, såsom fasta,
nattbönen, att mata de fattiga, reträtten i moskéer, välgörenhet, läsa Koranen.

Jag ber till Gud, den Upphöjde, den Allsmäktige, att hjälpa oss och hjälpa dig att fasta och be på natten, att utföra
handlingar av dyrkan och undvika det onda. Prisa Gud, Universums Herre.