Minareten och klocktorn – Profeten Muhammeds förbund med världens kristna

Redaktion – Källa: University Press of the South

Kort presentation av Dr John Andrew Morrows forsknings arbete.

I detta arbete, som University Press of the South förlaget först publicerades 2013 under titeln ” The Covenants of the Prophet
Muhammad with the Christians of the World” (Profeten Muhammeds förbund med världens kristna) berättar dess författare, Dr John
Andrew Morrow, historien om hur profeten Muhammed använde sin erfarenhet av gästfrihet och skydd i öknen för att driva muslimer och
kristna tillsammans. ”Morrow citerar ett uttalande av profeten, lika relevant i dag som då, ’det ska inte förekomma någon tvist med Bokens
folk’” säger Joseph Hobbs från University of Missouri.

För att citera Imam Feisal Abdul Rauf, ordförande i Cordoba Initiative, ”denna berättelse har kraften att förena de muslimska och kristna
samfund. Ett verk med unika kunskaper vars publicering är mycket lägligt och dess innehåll mycket viktigt för att främja ömsesidig
respekt och religionsfrihet”.

”Idag inser vi mer än någonsin att vi kommer att lära oss att leva tillsammans som bröder eller gå under tillsammans som dårar. Profeten
Muhammeds brev till de kristna samfunden kan tjäna som inspiration för muslimer och kristna om vår förmåga att leva tillsammans som
Guds folk, som vänner, grannar och som väktare av samma lilla planet” säger Omid Safi från North Carolina University om detta
intressanta och meningsfulla arbete.

”Profeten Muhammeds förbund är en användbar resurs för alla som är intresserade i den muslimska världs kulturella och religiösa
historia och förhållandet mellan islam och kristendom. Det bör tjäna mycket för att stärka tolerans, goodwill och bättre förståelse mellan
olika civilisationer. Det öppnar också nya möjligheter för fortsatta studier” säger Aida Gasinova, State University of Baku (Azerbajdzjan),
med hänvisning till John Andrews forskning.

Otvivelaktigt är denna forskares bidrag, som är författare och akademisk forskare av abrahamitiska religioner, viktigt och nyttigt för att
främja vår förståelse av förhållandet mellan respekt och integration mellan muslimer och kristna under profeten Muhammeds tid.

Detta verk är indelat i 17 kapitel som berättar med stor filologiska grund innehållet i förbund och avtal som profeten Muhammed kom
överens om med de samtida kristna samfunden.

Profeten Muhammeds avtal med munkarna på Sinai berg

Profeten Muhammeds avtal med munkarna på Sinai berg tillskrivs Muhammad ibn Abd Allah, Allahs budbärare. Dokumentets handskrift
tillhör Imam Ali under det fjärde året av Hijra, d.v.s. omkring år 625. Även om man anser att detta datum lades till senare, dokumentet
gjordes offentligt under året för delegationerna, det vill säga cirka år 630.

Munkarna i Katarinaklostret inte bara konsekvent hävdade dokumentets äkthet från de första dagarna av islam, men så gjorde också
Sinais Jabaliyyah araber. Även om den islamiska traditionen har överförts nästan uteslutande av muslimer, är detta ett av de sällsynta fall
där en sunna och hadith successivt överfördes av muslimer och kristna. Enligt de historiska dokument, de friheter som Profeten beviljade
munkarna i Sinai berg och andra gemenskaper hedrades av Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, umayyaderna och abbasiderna.

Ett annat vittne till avtalet mellan profeten Muhammed och munkarna i Sinai berg var Muhammad ibn Saad al-Baghdadi (784-845),
skriftställare till al-Waqidi (748-822). Han är en av de första historiker av islam och profetens levnadstecknare som talar om ämnet i ett
dokument kallat ”Katarinaklostrets fördrag” som citeras i sin Tabaqat eller Bok om Huvudklasserna. Även om den är kortare än andra
kopior av den berömda brev om rättigheter, skydd och privilegier (till munkar och andra kristna), den innehåller alla de viktigaste
bestämmelserna, nästan ordagrant.