Månkalendern

Musallam Shaltout – Onislam.com

Månen är jordens mörka satellit, den syns bara genom att reflektera solens ljus. Den synliga delen av månen ändras
dagligen beroende på vinkeln som bildas av linjen mellan solen, jorden och månen, vilket resulterar i cykeln av
månens faser.

Den islamiska kalendern är baserad på detta naturliga fenomen som används för att bestämma början av varje månvarv i
enlighet med Koranen (Al-Baqarah 2:189), ”DE FRÅGAR dig om innebörden av månens nytändning. Säg: ”Den visar
människorna tidpunkten då [vissa skyldigheter skall fullgöras] och [tiden för] vallfärden.” Av särskilt intresse för
muslimer är början till fastemånaden Ramadan och Hajj månaden, pilgrimsfärden säsongen. Den första dagen av månens
månad identifieras genom iakttagelsen av den tilltagande månskäran, efter solnedgången på den tjugonionde eller
trettionde dagen av den förgående månaden.

Överallt i den muslimska världen är observationen av den tilltagande månskäran viktigt. Förutom att ställa in
kalendern, bestämmer den även datumen för viktiga religiösa tillfällen. Men observationen av månskäran har alltid
varit en kontroversiell fråga i den islamiska världen.

På vissa ställen kan det upptäckas lätt medan det i andra kan det vara svår. Det har förekommit incidenter med
felaktiga iakttagelserapporter. Sådana missförhållanden kräver flera insatser från muslimska astronomer för att
sätta stopp för skillnader i detta avseende.

Månen, som planeterna, har en något elliptisk bana. För att bestämma dess troliga position, särskilt som tilltagande
månskära, flera mätningar måste göras inklusive dess avstånd från solen, dess position i förhållande till en
specifik observatör på jorden, och den exakta tidpunkten för dess stigande och nedstigande.

Detaljerade beräkningstabeller av månens rörelse producerades på artonhundratalet av den brittiska födda amerikansk
matematiker och astronom, Ernest William Brown. Dessa tabeller har senare förbättrats under nittonhundratalet av
astronomer som utvecklade ekvationer för att bestämma månens exakta position.

Muslimska astronomer, med Keplers lagar som grund, har utvecklat programvara för att identifiera jordens position i
sin omloppsrörelse runt solen. Poängen är att exakt fastställa tidpunkten för solnedgången och därmed den exakta
positionen för månskäran med hjälp av ekvationerna som härrör från Browns måntabeller.

Muslimska astronomer kända för sitt arbete med att beräkna månens månader inkluderar, framförallt, Al-Battani
(850-929), Al-Bayrouni (973-1048) och Nassir al-Din al-Tousi (1258-1274). På artonhundratalet producerade en
egyptisk armégeneral, Mohamed Mokhtar Pascha (1846-1897), ett värdefullt arbete med en korrelationstabell mellan den
muslimska kalendern, den gregorianska kalendern och den gamla Mellanösterns tideräkning mån-solsystem.

Tabellerna omfattar den muslimska kalendern från år 1 till 1500 och de matchande datum i de två andra systemen.
Enligt islamisk sharia, för att fastställa början av den nya månvarv, måste månskäran har setts med blotta ögat
under särskilda förhållanden. Iakttagelsen kan emellertid påverkas av ett antal faktorer inklusive:

  • månskärans livs längd och vinkeln den bildar med solen
  • månskärans höjd i förhållande till horisontlinjen vid tidpunkten för solnedgången
  • avståndet mellan jorden och månen
  • väderförhållanden och sikt grad.

De första två faktorer är väsentliga. Den tredje är delvis viktigt, eftersom avståndet mellan jorden och månen
ändras med ca ± 4 %, vilket har en försumbar effekt på sikt. Den fjärde faktorn är beroende av variabla lokala
förhållanden vid tiden för observationen av månskäran.

Följande två villkor för observation av månskäran fastställdes av Fiqhs (muslimska rättsvetenskap) kommitté för den
islamiska konferensen som hölls i Istanbul 1978:

  • Vinkeln på månskärans position över horisonten vid solnedgången måste vara minst 5 båggrader
  • Vinkeln som bildas av månen och solen måste vara minst 8 båggrader.

När dessa två mest grundläggande villkor är uppfyllda, skall följande dag vara den första dagen i den nya månaden.

Månens rörelse kan nu beräknas med stor precision, men början av varje ny månvarv är fortfarande ett problem.
Undersökningar kommer att behöva genomföras på olika platser i den islamiska världen i flera år för att möjliggöra
tillräcklig statistisk analys. Om detta görs, kan skillnader mellan muslimska länder i bestämmande av datumet för
religiösa tillfällen slutligen övervinnas.

När man stod inför två eller fler alternativ, valde Profeten Muhammed (fvmh) alltid den som var mest tillgänglig för
sina trogna anhängare. Koranen (At-Tawbah 9:128) beskriver honom som extremt engagerad och villig att skona
muslimerna från lidande och umbäranden. Koranen (al-Baqarah 2:185) säger oss också att Gud tänker varje möjlig
förenkling för de troende, och vill inte lägga alltför svåra uppgifter i livet.

Islamisk Sharia var därför nöjd med vad som Profetens följeslagare hade förstått. Detta betyder dock inte att
nyligen framtagna vetenskapliga metoder ska uteslutas. Denna till synes motsägelse av åsikter kräver en närmare
titt.

Tidiga muslimska lärda var nästan enhälliga i avvisandet av astronomiska metoder under sin tid eftersom, för dem,
fanns inte någon klar skiljelinje mellan astronomi och astrologi. Dock är modern astronomi annorlunda. Den bygger på
sfärisk geometri och himmelsk mekanik, två moderna vetenskapsgrenar som gjorde det möjlig för människan att landa på
månen för över en kvarts sekel sedan.

Enligt Dr Mostafa Al-Zarqa, en ledande muslimsk lärd, är debatten om astronomiska beräkningars legitimitet en av de
största besynnerligheterna i modern rättsvetenskap, en fråga som är fortfarande het i en tid då man har navigerat
genom universums stora vidder och landat på månen. Idag, att landa på månen är inte längre en stor bedrift.

Alla relevanta hadith tyder på att månens observation med blotta ögat var den enda metod som fanns tillgänglig då
eftersom majoriteten av den muslimska befolkningen var analfabeter. Detta ingalunda utesluter verifierbara
vetenskapliga metoder som är i stånd att ge extremt noggranna resultat. Den blotta ögas metod är helt acceptabelt
när villkoren för fri sikt finns.

Annars finns det ingen anledning till varför vetenskapliga beräkningar inte bör användas. Det är synd att det finns
ibland en tredagars diskrepans mellan muslimska länder när man ska besluta början och slutet av Ramadan.

Tidiga muslimska rättslärdas ståndpunkt om att avvisa gissning och intuition som källor till tillförlitlig kunskap
om just denna fråga är förståeligt. Astronomin var långt ifrån utvecklad i detta tidiga skede av islam, berättar
al-Zarqa.

Fatwan (muslimsk religiös åsikt) Hus i Egypten beslutade decennier sedan att blotta ögats observations metod är
standardmetoden för upprättandet av början och slutet av mån månaderna. Astronomiska mätningar, säger Fatwa Huset,
får endast användas som ett stödjande verktyg, inte som ett alternativ.

Men iakttagelserapporter som motsäger noggranna mätningar måste avvisas eftersom Islam uppmanar sina anhängare att
ta till de rätta kanalerna för lärande och kunskap.

Samtidigt vid varje ny Ramadan som närmar sig förnyas samma kontrovers kring beslutet om de första och sista
dagarna. Muslimska länder fortsätter att börja och sluta Ramadan på olika dagar, och att fira andra viktiga
religiösa tillfällen på olika dagar på grund av bristande samordning och standardisering.