Kvinnornas aktiv deltagande i moskén

Abdelah – abdelah-islam.blogspot.com

 

Det finns många Sahih historier som bekräftar kvinnornas närvaro och roll i moskén. Dessa beskriver hur kvinnliga troende deltog i al Jumu’ah bön, solförmörkelse bön och Eid böner som svarade på muazzins uppmaning att ansluta sig till bönen.

I en förteckning över Sahih Muslim berättas att ”Umm Hisham Bint Harizah ibn An Nu’man sade: ’Jag memorerade inte (Sura) Qaf, från Koranen … av inte någon annan men själva Profeten, frid vare med honom, eftersom han reciterade den från minbaren varje fredag, när han predikade för folket.’”

Imam Muslim berättade också att syster ”Amrah bint ’Abd ar-Rahman, sade: ’Jag lärde mig (Sura) Qaf, från Koranen… av Profeten själv, när han reciterade det varje fredag från minbaren’.”

Hadith berättelser nämner också att Asma bint Abu Bakr, deltog i solförmörkelse bönen (Salah Al Kusuf) tillsammans med Profeten. Vid ett tillfälle, kunde hon inte höra profetens ord tydligt, så hon frågade en man i närheten om vad han sade. Asma berättade: ”Guds Sändebud stod upp för att tala till oss (efter solförmörkelse bönen), och han pratade om testet alla personer kommer att möta i graven. När han nämnde detta, blev muslimerna oroliga och det gjorde att jag inte kunde höra den sista delen av profetens tal. När tumultet upphörde, frågade jag en man som stod bredvid mig. ’Allah välsigne dig, vad var det som Allahs sändebud sade i slutet av sitt anförande?’ Han svarade: ’Det har avslöjats att vi kommer att testas i graven med något liknande i svårighetsgrad med Dajjal provet.’ (Det avser fitnah eller vedermödan i graven).” (Bukhari)

 

”Hindra inte Allahs kvinnliga tjänare att närvara i Allahs moskéer.”

Om en kvinna ber hennes makes tillåtelse att gå till moskén, kan han inte förbjuda det, eftersom Profeten (fvmh) uttryckte detta i flera hadith, såsom:

”Hindra inte era kvinnor att gå till moskén, även om deras hem är bättre för dem.”

”Om era hustrur ber om tillåtelse att gå till moskén, förneka inte dem det.”

Männen lyssnade på Profetens ord och lät sina kvinnor att gå till moskén, även om det gick emot deras vilja. Det finns inget bättre tecken på detta än hadithen av Abdullah Ibn Umar, som sade: ”En av Umars hustru brukade be Fajr och Isha i församlingen i moskén. Vid ett tillfälle fick hon frågan: ’Varför går du till moskén när du vet att Umar ogillar det och är en svartsjuk man?’ Hon svarade: ’Vad är det som hindrar honom att förbjuda det?’ Han svarade: ’Allahs sändebuds ord: Hindra inte Allahs kvinnliga tjänare att närvara i Allahs moskéer.’”

I enlighet med Profetens läror, som tillät kvinnor att delta i moskén och förbjöd männen att hindra dem från att göra det, var moskéerna fulla av kvinnor som kom och gick, både under Profetens tid och efterföljande perioder där det var möjligt. Kvinnorna kom för att be, deltog i predikningar och föreläsningar, och tog en aktiv del i Islams offentliga liv. Detta var situationen vid den tidpunkt som föreskrevs det gemensamma bönen för det muslimska samfundet. Muslimerna brukade be i riktning mot Bait Al Maqdis (Jerusalem), innan Qibblan ändrades till den heliga Kaba. När Allahs befallning avslöjades, att använda Kaba som Qibbla, de män och kvinnor som bad i riktning mot Palestina vände sig mot Kaba, vilket innebar att män och kvinnor var tvungna att byta plats.

Moskén var och är centrum för ljus och vägledning för muslimer, i denna atmosfär av renhet utfördes handlingar av dyrkan, och från dess minbar sprids budskap med sanning och vägledning. Sedan början av islam, har muslimska kvinnor haft en roll att spela i moskén.

 

Villkoren för att närvara vid moskén

Profeten sade:

”Hindra inte era kvinnor att delta i moskén, om de söker ert tillstånd att göra det.”

”Hindra inte Allahs kvinnliga tjänare att närvara i Allahs moskéer.”

”Om era hustrur (antingen från er familj, stam eller från ert samhälle) söker er tillåtelse att gå till moskén, så låt dem göra det.”

Det är tillåtet för troende muslimer att delta i muslimernas möte i moskén, eftersom det finns mycket man kan dra nytta av det, dock vissa villkor krävs detta tillstånd. Den viktigaste av dessa är att kvinnor som går moskén ska inte använda någon parfym eller makeup. Zainab Az-Zaqafiah berättade att Allahs Budbärare sade: ”Om någon av er vill gå till Isha bön, ska då inte använda parfym den natt.”

Många andra hadith förbjuder också användandet av parfym när de kvinnliga troende går till moskén, till exempel följande:

”Om någon av er går till moskén, bör då inte använda parfym.”

”Varje kvinna som har parfymerat sig med rökelse bör inte delta i Isha bön med oss.”

Profeten lärde också muslimerna att förbereda sig, och att ha en snygg och ren utseende när de ska delta i Jamaa’ah (gemensamma) bön och uppmuntrade både män och kvinnor, att ta ett bad (ghusl).