Kvinnor i ett koraniskt samhälle – Del 1

Lois Lamya al-Faruqi – Islam Oriente

 

1. Lika status och värde mellan könen

Den första av de egenskaper som påverkar kvinnor i ett koraniskt samhälle är att båda könen anses vara likvärdiga i status och värde. Med andra ord lär Koranen att både kvinnor och män är Allahs varelser och har lika meriter och värde, även om dess lika värde inte innebär en total likhet eller homogenitet. Denna jämlikhet mellan män och kvinnor etableras i Koranen i verser om fyra aspekter av mänsklig existens och interaktion.

 

Religiösa frågor

Den första av dessa koraniska uttalanden om jämställdhet mellan män och kvinnor finns i uttalanden om religiösa frågor som mänsklighetens ursprung eller religiösa plikter och belöningar.

  1. Mänsklighetens ursprungI Koranen finns inte berättelserna som finns i Gamla testamentet som förnedrar kvinnor. Det finns ingen antydan om att den första kvinnan som skapades av Gud var en varelse av ett lägre värde än den första mannen, eller att hon var ett slags bihang skapad av ett av hans revben. Istället läser vi att man och kvinna är skapade min nafsin waahidatin (skapat av en enda varelse) för att komplettera varandra (4:1 och 7:189). Medan Torah eller Gamla Testamentet behandlar Eva som en förförisk kvinna i Edens lustgård, som hjälper Satan att fresta Adam att vara olydig mot Gud. Koranens behandlar dem på samma sätt och båda är blir förlåtna när de ångra sig.
  2. Religiösa plikter och belöningarKoranen är tydlig med att markera både män och kvinnors skyldighet när det gäller religiösa plikter och belöningar. vi läser:FÖR DE män och de kvinnor som har underkastat sig Guds vilja, de troende männen och de troende kvinnorna, de män och de kvinnor som visar sann fromhet, de män och de kvinnor som älskar sanningen, de män och de kvinnor som tåligt uthärdar motgång, de män och de kvinnor som visar ödmjukhet, de män och de kvinnor som ger åt de fattiga, de män och de kvinnor som fastar, de män och de kvinnor som lägger band på sin sinnlighet, de män och de kvinnor som alltid har Gud i tankarna – [för dem alla] har Gud i beredskap förlåtelse för deras synder och en rik belöning. (33:35) (1)

 

Moraliska skyldigheter och belöningar

För det andra, bekräftar Koranen den efterlängtad jämlikhet mellan könen genom att etablera samma moraliska skyldigheter och belöningar för kvinnor och män.

Men den som gör gott och har tron – man eller kvinna – skall stiga in i paradiset och de skall inte lida ens så mycken orätt som [kunde fylla] skåran i en dadelkärna. (4:124)

Den man eller kvinna som gör gott och lever rättskaffens och som har tron skall Vi skänka ett gott liv och Vi skall bestämma deras [slutliga] belöning efter deras bästa handlingar. (16:97) (2)

Om Allah, hyllning och ära till Honom, inte ansåg att båda könen är lika i status och värde, skulle inte han ha gjort sådana tydliga uttalanden i Koranen om jämställdhet i moraliska skyldigheter och belöningar.

 

Utbildning

Medan mer specifika hänvisningar om män och kvinnors lika rättigheter i att sträva efter utbildning finns i olika hadith, Koranen uppmuntrar alla muslimer att sträva efter kunskap, oavsett kön. Till exempel upprepade gånger beordras alla läsare att läsa, recitera, att tänka, fundera, samt lära sig Allahs tecken (Ayat) i naturen. I själva verket profeten Muhammads, frid vare med honom, första uppenbarelse gäller kunskapen.

I ett koraniskt samhälle kan det aldrig finnas begränsningar för ett visst kön att skaffa sig kunskaper. Vi har fått höra att det är en plikt för varje muslim, man och kvinna att söka kunskap genom deras liv, även om det leder sökaren till Kina (3). Profeten (fvmh) beordrade även att slavinnor skulle utbildas (4), och han bad Shifa bint Abdullah att lära ut sin fru Hafsah bint Umar (5). Till profetens (fvmh) föreläsningar kom både män och kvinnor, och vid tiden för Profetens död, många kvinnor var utbildade.(6)

 

Lagliga rättigheter

En fjärde bevis i Koranen om jämställdhet mellan män och kvinnor är den tydliga specificeringen av de lagliga rättigheter som är garanterade alla individer från vaggan till graven. Till skillnad från situationen i väst, där det fram till förra seklet var det omöjligt för gifta kvinnor att äga egendom på egen hand, att ingå avtal med andra, eller förfoga över sin egendom utan sin mans samtycke (7), förkunnar Koranen kvinnans rätt att köpa och sälja, göra avtal och att få lön (pengar) (8), samt att äga och förvalta egna pengar och egendom. Utöver dessa rättigheter, ger Koranen kvinnor en del av familjens arv (4:7-11), varnar för att beröva henne om hennes arv (4:198) anger tydlig att hennes äktenskaps hemgift (Mahr) tillhör endast henne och den ska aldrig tas över av sin man (2:229, 4:19-21, 25), om inte kvinnan fritt erbjuder den som en gåva. (4:44). (9)

Som med alla privilegier, dessa rättigheter för kvinnor bär motsvarande ansvar. Om hon begår ett civilt brott, berättar Koranen för oss att hennes bestraffning är inte mindre än en man i ett liknande fall (5:41samt 24:2). Om hon blir kränkt eller skadat, har hon rätt till samma ersättning som en man.(10)

Det är tydligt att Koranen inte bara rekommenderar, men även insisterar om jämställdheten mellan kvinnor och män som ett viktigt inslag i ett koraniskt samhälle. Vissa icke-muslimers kritik om att islam förnedrar kvinnor starkt förnekas av Koranen.

Likaså förnekas vissa muslimers argument om att kvinnor är religiöst, intellektuellt och etiskt underlägsna männen, precis som en gång i tiden den judiska och kristna litteraturen påstod.

 

2. Två köns samhälle är att föredra framför ett unisex samhälle

Nu tar vi upp det andra grundläggande kännetecken för det koraniska samhället som påverkar kvinnors ställning. Detta finns i riktlinjerna för ett två köns samhälle framför ett unisex samhälle. Koranen, samtidigt som det bekräftar legitimiteten i lika värde mellan män och kvinnor, tycker inte att det innebär total likhet och identitet mellan könen.

Förmodligen är ni alla bekanta med den moderna rörelsen mot unisex kläder och skor med designad smycken och unisex frysirer, unisex underhållning och aktiviteter, och så vidare. I själva verket är det ofta svårt i väst att avgöra om man ser en pojke eller en flicka. Detta härrör från det västerländska samhällets nuvarande inställning om att det finns liten skillnad, om det finns någon mellan könen när det gäller de fysiska, intellektuella och känslomässiga egenskaper och liknande. Därför skulle det inte finnas någon skillnad i deras funktion och roll i samhället.(11) Deras klädsel och handlingar är bara ytliga uttryck för deras djupa övertygelse.

Tillsammans med degraderingen av de egenskaper och roller som traditionellt förknippas med kvinnligt kön, har denna idé genererat ett unisex samhälle där endast den manliga rollen respekteras och vårdas. Även om man låtsades ge kvinnorna en högre grad av jämlikhet, tanken att män och kvinnor är inte bara lika, utan likvärdig och identiska, faktum är att man har drivit kvinnor att imitera män och till och med att förakta sin kvinnlighet. Detta skapar en ny typ av chauvinism. Ett enorm socialt tryck har skapats genom att beröra kvinnorna deras tidigare roller och ansvar, och tvingat dem att leva ett liv utan personlighet och individualism.

I motsats till detta, ett koraniskt samhälle är ett samhälle där det finns en dualism mellan könen, där var och en tilldelas särskilt ansvar. Detta säkerställer samhällets fungerande till gagn för alla dess medlemmar. Denna uppdelning av arbetsuppgifter ålägger män mer ekonomiskt ansvar (2:233, 240-241 samt 4:34), medan kvinnor förväntas spela sin roll i barnafödande och uppfostran och utbildning (2:233 samt 7:189). Koranen erkänner betydelsen av dessa kompletterande sexuella roller och ansvar. Den mildrar dessa enorma ekonomiska krav som ställs på de manliga medlemmarna av befolkningen genom att tilldela dem en större andel av arvet än kvinnor, samtidigt garanterar kvinnornas rätt att bli försörjd i utbyte mot deras bidrag till familjens fysiska och emotionella välbefinnande och den vård de ger vid barnuppfostran.

Könsneutrala ideologin skapar ett konkurrensförhållande mellan könen, det är vad vi har hittat i väst och det är förödande för alla samhällets medlemmar, unga, äldre, barn, föräldrar, singlar och gifta människor, män och kvinnorna.

Ett samhälle som uppmuntrar dualiteten mellan könen i motsats till detta är ett naturligt svar på frågan om relationerna mellan dem genom att uppmuntra till samarbete snarare än konkurrens mellan dem. Detta är en plan som passade i många samhällen genom historien. Först nyligen blev tanken på icke-differentiering av könen eller samma identitet dominerande, särskilt i det västerländska samhället. Även de medicinska bevisen för psykiska eller känslomässiga skillnader mellan könen förtrycks i västerländsk forskning, eftersom det hotar de rådande tanke trenderna. Man vet inte hur länge denna rörelse som leder till social katastrof kommer att fortsätta innan det avvisas. Men visst, vi som muslimer måste vara medvetna om dess orimlighet och farliga konsekvenser, eftersom det är vår plikt att göra våra samhällen och ungdomar medvetna om den katastrof som orsakades av det.

Huvudpersonerna i könsneutrala samhället har fördömt det mänskliga strukturen baserad i dualitet mellan könen som en fara för kvinnornas välfärd. Om dualitet mellan könen innebär att den ena är överlägsen den andra då kan detta leda till en sådan situation, men i ett koraniskt samhälle som vi alla strävar efter är detta inte möjligt.

Som tidigare nämnts hävdar Koranen övertygande kvinnor och männens lika status samtidigt som den erkänner deras stora generella skillnader i karaktär och funktion. Således, samtidigt som Koranen erkänner män och kvinnors religiösa, moraliska, intellektuella och juridiska jämlikhet, den ser aldrig på båda könen som identiska eller motsvarande. Koranen motiverar sin position i fördelningen av olika ansvarsområden och dess bestämmelser om arv och underhåll som jämställs med dessa uppgifter.