Khuluq (Den goda sinnelagen)

Fethullah Gülen – www.svida.com

Khuluq (god sinnelag eller natur), förutom att vara temperament, disposition och karaktär, är ett mål som önskar
resenären eftersom den är skapelsens viktigaste dimension. Sammanfattningsvis innebär detta tillstånd att man har
fått Guds egenskaper eller Hans sätt att agera. (Till exempel är Gud All-Förlåtande, därför måste personen förlåta).
Den som når detta heliga mål enkelt kan göra alla goda gärningar.

Orden khalq (”skapelsen”) och khuluq (”natur, sinnelag”) kommer från samma rot. Khalq är relaterad till yttre form
eller utseende, med det synliga, det materiella och tillvarons empiriska sfär. Khuluq har att göra med den andliga
dimensionen, med mening eller innehåll. En person kan inte dömas eller blir känd av sin yttre utseende, eftersom den
verkliga identiteten baseras på sinnelag, temperament och naturlig disposition. Oavsett hur många olika bilder vi
kan projicera, vår verkliga karaktär eller temperament blir alltid till slut uppenbart. Se hur meningsfull är orden
från en arabisk poet från den förislamiska Okunnighets ålder:

Om en man har en dålig kvalitet,
Den kommer att visas förr eller senare,
Låt honom tro att den kan förbli dold.(1)

Med andra ord, är det yttre utseendet vilseledande eftersom personens naturliga disposition avlägsnar eller
korrigerar alla bedrägerier och avslöjar dennes sanna natur. Eftersom det är möjligt förvärvet av andra natur genom
utbildning och kultur, delar moralisterna naturen upp i goda och dåliga. I detta sammanhang använder vi ”natur eller
sinnelag” för att prata om ”god natur” (god sinnelag).

Det mest exakta måttet på ett bra andligt liv, det som sufismen använder för att beskriva eller kvalificera en
person, är ett bra sinneslag. Den som har avancerat några steg i vägen för att få en god sinneslag kan anses vara
framåt i det andliga livet. Medan mirakel, bländande stationer och övermänskliga åtgärder kan godtas när de kommer
från ett bra sinneslag, motsatsen anser värdelös.

När man frågade profeten Muhammed (fvmh) vem
var den bästa troende, beroende på sin övertygelses grund, svarade han: ”Den som har bättre sinneslag”. (2) Detta är
naturligt eftersom Gud prisar och tröstar Hans förnämsta tjänare, profeten Muhammed (fvmh), inte med hans
extraordinära favörer, men med hans lovvärda dygder och lovvärda egenskaper, som när Han säger: Ditt liv och
ditt handlande är ett lysande [exempel]…
(68:4). Hans karaktär eller sinneslag var målet och frukten av
skapelsen. Eftersom profetens agerande förkroppsligade islam och Koranen, när Saad ibn Hisham frågade hans fru Aisha
(mGvnh) om profetens agerande, var hennes svar: ”Har ni inte läst Koranen? Hans uppträdande var (förkroppsligandet
av) Koranen.” (3)

Versen: Ditt liv och ditt handlande är ett lysande [exempel]… (68:4) visar att profetens unika beteende byggde på
Koranen. Förutom hans förmåga och interna och externa sinnen, och de materiella och immateriella sidor av hans
skapande och karaktär, profeten (fvmh) var begåvad med alla de egenskaper som krävs för att vara den mest avancerade
och den bästa symbolen för dygd. Genom att utveckla denna potential till den högsta möjliga nivå, uppnådde han den
högsta graden av mänsklig perfektion.

Inte nöjd med detta tillstånd och som versen säger: I GUDS Sändebud har ni ett gott föredöme för alla som [med
bävan och hopp] ser fram mot [mötet med] Gud och den Yttersta dagen och som ständigt har Gud för ögonen.
(33:21),
erbjöd profeten det mest utmärkta exempel till sina anhängare, och därför, förvandlade han dem gradvis till den mest
dygdiga gemenskap som någonsin existerat.

Med uttryck som: ”Den mest perfekta tro bland de troende har den som har den mest perfekta uppträdande”, (4) ”Tack
vare gott uppförande, en man kan ’gå’ de ’avstånden’ som han inte skulle kunna klara med handlingar av dyrkan”, (5)
och ”Den första dygd som kommer att vägas i Vågen (den Sista Dagen) kommer att vara gott uppförande”, (6) och genom
att använda de perfekta och givande principer som han tog med sig för att fullända mänsklighet, ledde han sina
anhängare in i sfärerna där änglarna bor.

De tecken som visar att man har god karaktär/sinneslag kan sammanfattas enligt följande: den person som besitter
denna kvalitet skadar inte någon varken genom handling eller genom ord, förbiser från dem som skadar denne och
förlåter dem, och returnerar det onda med det goda. Profeten (fvmh) som prisas med versen: Ditt liv och ditt
handlande är ett lysande [exempel]…
(68:4), är det mest perfekta exempel av dessa dygder.

Han kände sig inte förolämpade av den som stod framför honom och sa åt honom att vara rättvis (7), eller av den som
drog hans mantel hårt bakom honom och skadade honom (8), eller av den som kastade damm på honom och förolämpade
honom, (9) eller av den som förtalade hans älskade och oskyldiga hustru, Aisha. (10) Sanningen är att han besökte
alla dessa individer när de var sjuka (11) och följde med när de skulle begravas.(12) Allt detta gjorde han eftersom
hans goda sinneslag var en dimension av hans välsignade existens.

Många människor verkar ha god sinneslag, de är lugna och väldigt mänskliga, trots att deras goda uppförande och
återhållsamhet inte är mer än bara tillgjordhet. När de upplever lite ilska, vrede, eller lite hårdare behandling,
då avslöjas deras sanna natur. Den som har bra sinneslag ändrar inte sina vanor, även när han/hon befinner sig i en
helvetisk situation, är de fortfarande lugna och visar inte irritation.

Ett hjärta öppet till god sinneslag är som ett mycket stort utrymme där man kan begrava vrede och raseri. De
intoleranta och otåliga som visar dålig beteende är som Kain, dummare än korpen, och finner ingen plats att begrava
sin ilska, sitt hat och sitt agg.(13)

Låt oss avsluta detta med följande verser:

Tack vare god sinneslag kan en person förbättras.
Tack vare god sinneslag kan världsordning bevaras.

Min Herre! Jag ber Dig om förlåtelse, hälsa, Din glädje, omsorg, fred, komfort och Din vänskap. Ge frid och
välsignelser till den Du skickade som en nåd till alla världar, och hans familj, de framstående.

Anmärkningar:

 1. För dessa verser av Zuhayr ibn Abi Sulma se, al-Hamawi, Hizananul-adab 2: 492.
 2. Ibn Maya, ”Zuhd”, 31. Ibn Hanbal, Al-Musnad, 4: 278.
 3. Muslim, ”Salatu’l-Musafirin”, 139. Abu Dawud, ”Salat” 316.
 4. At-Tirmidhi, ”Rada”, 11. Abu Dawud, ”Sunna” 16.
 5. At-Tabarani, Al-Muyamu’l-Kabir, 1:260, Al-Muyamu’l-Awsat, 6/236.
 6. Ibn Abi Shayba, Al-Musannaf, 5:212, At-Tabarani, ibid, 24:253.
 7. Al-Bukhari, ”Adab” 95, Muslim ’Zakat’, 142.
 8. Al-Bukhari, ”Fardul-Jumus” 19, Muslim ’Zakat’, 142.
 9. Al-Bukhari, Tarijul-Kabir, 08:14, At-Tabarani, ibid, 20:342.
 10. Al-Bukhari, ”Shahada”, 15, Muslim, ”Tawba” 56.
 11. Abu Dawud, ”Yanaiz” 4, Ibn Hanbal, Al-Musnad, 5:201.
 12. Al-Bukhari, ”Tafsiru Sura 9”, 12, Muslim, ”Munafiqun”, 3.
 13. Hänvisning till Koranen 5:31. Kain är son till profeten Adam som dödade sin bror Abel.