Khotba

Khotba Eid el Adha 2024

Offerfesten, Eid el Adha

Ahmad Mohamed Ragab 

 

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Det finns ingen gud utom Allah, Allahu Akbar och beröm tillkommer Allah.

Allahu Akbar, för hjärtan som flyger mot Allahs heliga hus.

Allahu Akbar, för ”Ihram”, pilgrimernas kläder.

Allahu Akbar, för att han höjde sin röst i ”Talbiah” i lydnad till Herren, den renaste, fredsstiftaren.

Allahu Akbar, för att han cirklade runt det heliga huset och bad bakom Ibrahims Al-maqam.

Allahu Akbar, för att ha passerat mellan As-safa och Al-marwah, och för att minnas Den Högste.

Allahu Akbar, för att han stannade vid Arafah och stannade vid Muzdhalifah och kom ihåg Allah i ”Al maashar Al-haram”.

Allahu Akbar, för att de kastade stenarna, offrade och rakade deras huvuden och sedan rörde sig mot det heliga huset.

Allahu Akbar, för att du samlade muslimer på denna hedervärda dag.

Allahu Akbar, för vilken de bad och offrade och tackade Allah för islams barmhärtighet.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Det finns ingen gud utom Allah, Allahu Akbar och beröm tillkommer Allah.

Vi prisar Honom för att ha väglett oss till islam och för att ha lärt oss visdom och Koranen och jag vittnar om att det inte finns någon gudomlighet utom Allah med rätt att dyrkas, Ensam utan kompanjoner, ägare till Majestät och Generositet och jag vittnar om att Muhammed är Hans tjänare och budbärare som bäst dyrkade Allah, bad, fastade och vallfärdade till det heliga huset, och må Allahs frid och välsignelser vara över honom, hans familj, hans ädla följeslagare och alla de som följer hans vägledning fram till Domedagen.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Det finns ingen gud utom Allah, Allahu Akbar och beröm tillkommer Allah.

 

Första khotba:

O muslimer! Denna er dag är en stor dag, dagen för den stora pilgrimsfärden och dagen för offret, en dag då pilgrimerna genomför alla riter, kastar stenarna i Jamarat, offrar, vissa rakar sina huvuden och andra klipper håret, vandrar runt Det Heliga Huset, går mellan Al-Safa och Al-Marwah. Allahs Sändebud, Allahs frid och välsignelser vare med honom, sade: ”Den största dagen för Allah är offerdagen.” (Abu Dawd)

Detta är en välsignad och oöverträffad dag, på den räddar Allah från elden de som gör sitt ställningstagande i Arafah och de som inte kan eller inte kunde göra det, sade Allahs Sändebud, ”Fastan på Arafah dag sonar synderna från föregående och följande år.” (Muslim)

Det är därför denna dag blir en högtid för muslimerna, så alla bör närma sig Allah genom offer. Det är därför Allah beordrade Sin Budbärare att göra det till ett tack för att han gav honom ”Överflödet” och låt honom be till sin Herre och erbjuda ett offer.

Allah säger i Koranen: VI HAR sannerligen gett dig det goda i överflöd! Be därför till din Herre och förrätta [ditt] offer! (108:1-2)

Alla muslimer delar med sina bröder, pilgrimerna, en del av dyrkan även när de är i sina egna städer.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Det finns ingen gudom utom Allah, Allahu Akbar och beröm tillkommer Allah.

O muslimer! Offerfesten är den bästa och största av de två högtiderna för islams folk, det är den mest hedervärda platsen och tiden för dem som är där.

Två stora evenemang firas före och efter denna dag. Arafahs dag innan och efter den dagarna ”Ayam At-tashriiq”. Allahs Sändebud sade: ”De vita dagarna Ayam At-tashriq är dagar av mat och dryck och åminnelse av Allah” (Muslim).

Prisa Allah! Må Allah förbarma sig över dig! Och fortsätt att göra de föreskrivna bönerna på dessa välsignade dagar.

Muslimer, detta är en dag då sanna troendes hjärtan svämmar över av glädje när de utför fromma gärningar i denna unika tid.

Saliga är de som arbetat här i livet! För dagen då solen är över allas huvud. Allah säger i Koranen: den Dag då varken rikedom eller söners [mångfald] skall vara till gagn och då bara den [kan känna sig trygg] som stiger fram inför Gud med rent hjärta.” (26:88-89)

Allahs tjänare! Offra i dessa dagar och dela ut offret bland de fattiga, änkor och de föräldralösa barnen, så att de kommer att känna glädje och deras bröst kommer att njuta av nöjet. Offra i Allahs namn efter Salat Al-Eid, för den som offrar detta kött före Eid-bönen går inte in i dyrkan av Udhiyah, och det är bäst att vänta tills imamen avslutar de två predikningarna och vet att offertiden sträcker sig till den sista dagen av de vita dagarna ”Ayam At-tashriiq” och det är den trettonde dagen av Dhul Hijjah.

Från sunnan är att den som offrar ”Udhiyah” äter av sitt offer och den som gör ”Hadiyah” (offret från den gör pilgrimsfärden) ger det till välgörenhet.

Det bästa för muslimen är att han själv utför sitt offer om han vill försköna denna tillbedjan, och om han inte kan själv, att han är närvarande när den utförs, och om han inte kan vara där själv händer absolut ingenting, det finns ingen olägenhet i det, och den som offrar, ska nämna namnet på den person som bad honom att göra det åt honom.

Om du utför offret ska du säga: ”Bismillah (i Allahs namn) Allahu Akbar, Vår Herre detta är för Dig och till Dig, Vår Herre detta offer är för den och den”, man behöver inte uttala dessa fraser med sin tunga eftersom det räcker att ha avsikten i sitt hjärta och detta kan göras. Men det är alltid bättre att uttala det enligt profeten Muhammeds tradition. Och om du av någon anledning inte kan offra, o Allahs tjänare! du bör veta att din Profet redan har gjort det åt dig. Allahs Sändebud var barmhärtig mot de troende, må Allah belöna honom med allt gott för hans nation, han offrade två lamm, ett för sig själv och sin familj och det andra för de i hans nation som inte kan göra det.

Jabir Ibn Abdullah berättade att ett djur fördes till honom (profeten) och han slaktade det med sina egna händer och sa: ”Bismillah, Allahu Akbar detta är för mig och för vem som helst i min nation som inte kan offra.”

Om man ber om ett lån för att köpa djuret och slakta det för sig själv och sin familj, är det OK, så länge man vet att man kommer att kunna betala tillbaka pengarna man lånade. Det bästa av dessa dagar att offra är denna dag.

Det kan slaktas på natten såväl som på dagen, men det är bäst på dagen.

Allahu Akbar Allahu Akbar Det finns ingen gud utom Allah, Allahu Akbar och beröm tillkommer Allah.

Allahs tjänare! Det här är en dag av hjärtlighet och harmoni, det är en dag för hälsningar, för att stärka familjeband, det är en dag för att glömma diskrepanser och olikheter, det är en dag för att njuta av mat. Så vackert den här dagen är för att träffas och dela måltiden, som de flesta gör. Detta rekommenderas starkt och är en mycket bra handling.

Sheikh Al-Islam sade: ”Det är sunna att människor samlas för att äta på de två högtiderna och på de vita dagarna (Ayam At-tashriq) för det tillhör Islams riter som profeten utförde med muslimerna”.

Grattis till de som matar de hungriga!

Grattis till den som klär de som saknar kläder!

Grattis till de som hjälper de skadade!

Grattis till de som besöker de sjuka!

Allahs tjänare! Lev ditt liv i dessa hedervärda ögonblick med att tacka Han för Hans barmhärtighet och du otaliga gåvor vi har fått från Honom och ägna inte dina liv åt att begå synder och i olydnad mot Den Generöse, Givaren eftersom du kommer att bli straffad.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Det finns ingen gud utom Allah, Allahu Akbar och beröm tillkommer Allah.

Må Allah välsigna mig och dig med den härliga Koranen och gynna mig och dig med vad verserna innehåller. Må Allah förlåta mig och förlåta dig och resten av muslimerna från all synd, be om förlåtelse från Allah. Han är verkligen Förlåtaren, Den Barmhärtige.

 

Andra Khotba:

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Det finns ingen gud utom Allah, Allahu Akbar och beröm tillkommer Allah.

[De ber:] ”Herre! Låt inte våra hjärtan fara vilse sedan Du har väglett oss. Och förbarma Dig i Din nåd över oss. – Du är Den som alltid ger! (3:8)

Och det finns de som ber: ”Herre! Ge oss det goda i detta liv och det eviga livets goda och förskona oss från Eldens plåga!” (2:201)

Och fred och välsignelse över [Hans] budbärare! Lova och prisa Gud, världarnas Herre! (37:181-182)

 

 

Fredag den 10 DHul Hijjah 1439/21 augusti 2018

Islamisk Kultur Center ”Förvarare av de två heliga moskéerna, kung Fahd”

Buenos Aires – Argentina