Khotba

Fredags khotba 2024-06-28

Transparens

Sheikh Antonio de Diego González

 

Prisad vare Allah, skaparen, den som är början till allt och den som skapar allt. Allahs böner och Hans välsignelser vare hos den som upprätthåller det absoluta värdet och är värd att berömmas, vår profet och på hans folk och hans följeslagare ända till Domedagen.

Kära systrar, kära bröder, vi lever i en tid av grumlighet, dunkel. Detta är eran för det grumliga, det förvirrande, för svaga argument och för hjärtan som inte är kapabla att absorbera fullheten av sanningens ljus. Det här problemet är inte bara andligt, utan det är också socialt och i denna khotba kommer jag att försöka, inshAllah, göra en kort reflektion om detta ämne. En grumlighet som i hög grad påverkar vårt samhälle, vårt dagliga liv och själva skapelsen.

Grumligheten är i de flesta fall typiskt för en omedveten glömska av Allah och Hans verklighet. De flesta människor gör det inte med ett negativt intresse, tvärtom är det en del av egots triumf (nafs) som söker vår egen överlevnad inför universums mångfald. En liten del använder grumligheten för att göra absolut ondska, det är icke troende som bemyndigas av glömska, grumligheten och mörker att avancera.

När det gäller det första fallet är denna attityd ansvarig för samhällets tillstånd och specifikt för det muslimska samhället. Nedsänkt i omedveten glömska av Allahs budskap, föredrar den att njuta av bagateller, falska traditioner, kulturella trender och folklore utan att inse att det gudomliga budskapet är universellt och giltigt för alla. Budskapet som uppmanar oss att lugna oss själva, Islam, föreslås för hela mänskligheten som en tro. Men tro, din, är på intet sätt en ”religion”, utan representerar den holistiska upplevelsen av verkligheten i samband med den Allsmäktige. Kultur, och därmed ideologi, är sekundärt till ett budskap som domineras av det andliga: sanning, gott och skönhet. Därför bör tron aldrig vara grumlig, eftersom den försöker belysa människan på en stigande väg mot Allah.

Och jag säger, kära systrar och bröder, att det inte borde, men i verkligheten händer det så ofta. Nyligen fick vi reda på hur det finns människor som inte tillåter systrarna att göra sin bön i moskéerna på dagen för Eid, hur samhället fortsätter att följa kulturella sedvänjor snarare än åminnelsen (dhikr) av Allah. Och detta händer i vårt samhälle när vi fortsätter att prioritera en falsk gruppsammanhållning inför upplevelsen av full andlighet och Profetens sunna. Det handlar inte om att blint imitera utan om att levandegöra den där sunna och leva den som vi borde leva den idag. Låt oss dra fördel av den röjda vägen som Budbäraren lämnade oss och leta efter mer. Grumlighet är att prioritera oss själva före andra, före skapelsen, inför Allah, den Högste.

Grumligheten övervinns endast med ljuset som kommer från Allahs mest outgrundliga budskap och som hans profet kanaliserar genom hans exempel. Ett metafysiskt ljus laddat med gott, skönhet och sanning som inbjuder oss att göra om våra liv, att göra det bättre, att göra det mer sannenligt. Han kom för att riva sönder grumligheten i ett stam- och vildsamhälle genom att kombinera rent politiskt ansvar – ärvt från den klassiska världen – med den andliga upplevelsen full av ljus – som ärvts från våra profeter och fromma personer. Så förändrades samhället, med ljus och handling. Allah säger i Koranen:

Tro därför på Gud och Hans Sändebud och på det ljus som Vi har uppenbarat [för er]; Gud är väl underrättad om vad ni gör. (64:8)

Det är omöjligt att besegra grumligheten med vapnen i vår nuvarande värld. Materialism, vetenskapsblindhet, ”rationalitet” eller arrogans mot naturen är till ingen nytta för oss inför Allahs makt, inför hans dekret. Tvärtom blir vi så ogenomskinliga att det gudomliga ljuset inte går igenom, det släcks, det dränks… Och där triumferar den mest själviska delen av människan, som bara längtar efter makt, för att överleva andra, för att vinna. Den olika tas bort, ifrågasätts och utvisas. Och grumligheten segrar. Och en annan lider.

Grumligheten triumferar eftersom vi har glömt innebörden av det Gudomliga, minnet av Allah. Och inför det kan vi bara vara medvetna om Allah för att inse att vi inte är det sista steget i skapelsen eller att vi inte äger verkligheten efter vårt infall. Men vi kan reflektera Allahs ljus genom Budbärarens sunna för att göra ett mer transparent och rent samhälle.

Transparens är ett profetiskt krav för att undvika att hamna i hyckleri. Detta är utan tvekan en av de värsta upplevelserna som en människa som vi kan uppleva. Det är den värsta av gränser, det är den mest extrema bitterheten. Transparens bryter mot det och renar oss som om det vore kristallklart vatten. Vi har inget att dölja och det uppskattas utan tvekan av den troende och av samhället.

Att bygga ett mer transparent samhälle – utan bedrägerier eller knep – är avgörande om vi vill att det ska finnas en stark och konsekvent andlighet efteråt. Och må den andligheten styra våra liv med fasthet och rättvisa. Islam handlar bara om att lugna sig själv, balansera sig själv inför Allah för att leva detta liv som om det vore nästa. I slutändan lever de som dömer sig själva till eld redan i en sorg som förtär dem, full av grumlighet och utan fullhet.

Må Allah ge oss möjligheten att vara en av dem som lever lycklig, fridfull, i öppenhet och ödmjukhet. Må exemplet från hans profeters sunna alltid vara med oss, må vi ha nödvändig närhet till Honom och må Hans välsignelser, som en uppfriskande bris, vara över oss. Må Allah skrämma bort allt hyckleri och all rädsla för att leva fullt ut. Amen.

Låt oss därför be Allah, den Högste, om Hans Sändebuds ljus så att våra hjärtan inte brinner ut i omedelbarheten och ordens eld, innan vi skymtar det fulla verkligheten.

Låt oss be Allah om ljus och fred att vara tacksamma för hans skapelse och övervinna rädslor för den autentiska kraften som borde styra våra hjärtan.

Låt oss be Allah genom renhet att öka vår tro, rena våra hjärtan och fylla dem med Islams ljus.

Låt oss be Allah att rena våra förfäders själ, vår, våra föräldrars och alla troendes.

Efter att ha sagt detta ber jag Allah välsignelser för alla. Må våra ord vara under lydnad till vår Herre, världarnas herre.

Amen

 

Fredag den 13 Dhul Hijjah 1442/23 juli 2021

Cordoba – Spanien