Khotba

Fredags khotba 2024-06-21

Dyrkans frukter

Sheikh Nasser Al Mgbel

 

Prisad vare Allah, skaparen, den som är början till allt och den som skapar allt. Allahs böner och Hans välsignelser vare hos den som upprätthåller det absoluta värdet och är värd att berömmas, vår profet och på hans folk och hans följeslagare ända till Domedagen.

Bröder i tron! Må Allah förhärligas för Hans enorma barmhärtighet och rikliga välsignelser. Han har välsignat oss med Islams nåd och trons sötma och hjälper oss att uppfylla våra skyldigheter och gör det lättare för oss att gå längs den goda vägen. Hur mycket lydnad, med Allahs samtycke, har uppfyllts, hur mycket tillbedjan har utförts och hur mycket utövande av det goda har gjorts under de senaste dagarna. Därför ber vi till Allah, den Högste, att acceptera från oss och från hela den islamiska nationen, Umma, de goda verken och få alla att återvända till sina familjer och länder på ett säkert och sunt sätt.

Bröder troende! Hajj säsongen är över och med den årets bästa dagar och i denna kulmination finns det en lektion och uppmaning för många människor. Eftersom slutet på den här tiden får oss att tänka på slutet av våra liv, så vi måste vara beredda på mötet med Allah, där varje person får det han förtjänar utan att bli förtryckt. Vi måste förbereda oss för att säga adjö till våra nära och kära. Allah, hyllning och ära hör till honom, säger i den heliga Koranen: Varje människa skall smaka döden. Men först på Uppståndelsens dag skall ni få er fulla lön. Den som då rycks bort från Elden och förs till paradiset har sannerligen vunnit en stor seger. – Livet i denna värld [skänker] bara bedräglig glädje. (3:185)

Visst har lydnadshandlingar sina specifika tider och dagar, där de förstoras och deras belöning är enorm. De första veckorna av Dhul Hijjah och sedan Tashriqs dagar har gått. Således den som har utnyttjat dem kommer att vara lycklig och den som har missat dem kommer att sakna dem. Och jag önskar verkligen att de skulle komma tillbaka för att dra nytta av den tiden. Men det är omöjligt. Vem vet, kanske kommer de dagar tillbaka när man redan är begravd, drabbat av någon sjukdom eller slukat av en oro som får oss att försumma tillbedjan och förhindrar oss från att rusa att göra gott.

Allahs budbärare rådde en man genom att säga: ”Dra fördel av fem före fem: din ungdom före din ålderdom, din hälsa före din sjukdom, din rikedom före din fattigdom, din fritid innan du är upptagen och ditt liv före din död.” (Al-Hakim)

Visst, dyrkan lämnar en effekt av stillhet och lugn i den troendes hjärta, ett ljus i bröstet som förvandlas till en utstrålning på den dagen vi står inför Allah. Den Allsmäktige säger i sin heliga bok: Den man eller kvinna som gör gott och lever rättskaffens och som har tron skall Vi skänka ett gott liv och Vi skall bestämma deras [slutliga] belöning efter deras bästa handlingar. (16:97)

Detta är ett uppriktigt och sanningsenligt löfte från en generös Herre. Var finns då den som är intresserad av att göra bra? Fromma handlingar är i själva verket livsglädje och vårt bästa sällskap. En av de fromma följeslagarna sade: ”Jag svär vid Allah att om det inte fanns någon natt, skulle jag inte ha älskat livet!”, det vill säga att han stannade ensam med sin Herre och bad sent på natten medan andra sov, och då i det ögonblicket kände han glädje över Allahs sällskap, och fann mening i sitt liv. Allah säger i Koranen: …de som avstår från sömn för att med fruktan och hopp åkalla sin Herre och som ger åt andra av det som Vi har skänkt dem för deras försörjning. Ingen människa vet vilka dolda [skatter av] djup glädje som väntar de [troende] som belöning för deras handlingar. (32:16-17)

Så den som saknar ögonblicken av glädje och tillfredställelse och har tappat allt, ska komma dit livets glädje finns, att skynda sig att göra goda verk, att njuta av bönens glädje, att säga samma sak som det Allahs bästa profet, Muhammad, sade till Bilal: ”Oh, Bilal, gör iqama så att vi kan vila med bönen! ” (Abu Daud och Al Albani)

Den som har vänt sig bort från Allah och har dragits bort av överdrifterna, måste söka frälsning genom lydnad till sin Herre, för annars kommer han inte att hitta någon plats hos Allahs tjänare i det andra livet.

De barmhärtiges tjänare, vad finns efter den här säsongen?

Eftersom det verkligen finns många som brukar agera på allvar under de fastställda tiderna för lydnad, och sedan kastar försummar och struntar i sina skyldigheter och kan till och med begå några allvarliga synder. Det är nödvändigt att veta att denna inställning är förkastlig för en troende, eftersom han måste fortsätta med de handlingar som visar hans lydnad mot Allah tills han når paradiset. Dessutom får vi inte glömma att våra verken kommer att beaktas som de var i slutet.

I en hadith berättad av Anas Ibn Malik brukade Allahs budbärare säga ofta: ”Oh, Allah, få mitt hjärta att bekräftas i din din!” Den överfördes av Ibn Maya och bekräftades av Al Albani.

Oh Allah! Gör vår religion, som är vår styrka bra för oss, göra denna värld, där våra livsförhållanden finns, till nytta för oss, göra det andra livet, som kommer att vara vår slutliga bostad, trevlig för oss, gör livet till en ökning av allt som är gott och döden till en vila från allt ont. Amen

Gud och Hans änglar välsignar Profeten; be Gud välsigna honom, ni troende, och hälsa honom med en vördnadsfull hälsning! (33:56)

Må Allah välsigna oss med den stora Koranen och dra nytta av vår profet Muhammeds vägledning! Be Allah om förlåtelse för era fel och återvänd till Honom i ånger. Han är förlåtande, barmhärtig.

 

Fredag den 16 Dhul Hijjah 1435/10 oktober 2014

Islamisk Kultur Center ”Förvarare av de två heliga moskéerna, kung Fahd”

Buenos Aires – Argentina