Khotba

Fredags khotba 2024-01-19

Vanföreställningar

Sheikh Antonio de Diego González

 

Prisad vare Allah, skaparen, den som är början till allt och den som skapar allt. Allahs böner och Hans välsignelser vare hos den som upprätthåller det absoluta värdet och är värd att berömmas, vår profet och på hans folk och hans följeslagare ända till Domedagen.

Kära systrar, kära bröder, det finns verser i Koranen, som Allah, den Högste, har sänkt ner till oss för att vi alla ska meditera och känna till. Det finns några verser som har fått mig att tänka efter i några dagar. De talar om hur vi bygger vår inställning till en verklighet lika mångfaldig som den är förvirrande.

Detta ämne har diskuterats av forskare, inte bara av Islam, och filosofer, det är ett stort, komplext och utmanande ämne. Verkligheten verkar så mångfaldig, men bakom den döljs den autentiska verkligheten. För en uppriktig troende är den autentiska verkligheten Allah och vi måste dock, under hela detta liv, röra oss genom osäkerheter, mellan illusioner som bleknar, beslöjar och avslöjar sig själva tills de tvättar vår kropp och introducerar oss till jorden. Koranen, med sin vanliga säkerhet, varnar oss för detta livsviktiga sökande i det fragmentet, beläget i sura 64, som jag nämnde för dig och som jag nu citerar nedan:

Tro därför på Gud och Hans Sändebud och på det ljus som Vi har uppenbarat [för er]; Gud är väl underrättad om vad ni gör. Den Dag då Han kallar er till den stora Samlingen, kommer de förmodade vinnarna och förlorarna att byta plats. För dem som trodde på Honom och levde ett rättskaffens liv skall Gud utplåna deras dåliga handlingar och låta dem stiga in i lustgårdar, vattnade av bäckar, där de skall förbli till evig tid – detta är den stora, den lysande segern. Men de som framhärdade i att förneka sanningen och påstod att Våra budskap är lögn har Elden till arvedel och där skall de förbli till evig tid – i sanning ett eländigt slut! INGEN olycka drabbar [er] utan Guds tillåtelse. Gud ger hjärtat hos den som tror på Honom dess vägledning. – Gud har kunskap om allt. Lyd Gud och lyd Sändebudet! Om ni vänder honom ryggen [skall ni veta att] det bara åligger Vårt Sändebud att klart framföra det budskap [som anförtrotts åt honom]. Gud – det finns ingen annan gud än Han; låt därför de troende sätta all sin lit till Gud! (64:8-13).

Dessa verser utgör en uppmaning att leva i djup överflöd, i den vackraste betydelsen av salam, och förstå vad livet innebär: exklusiv tillit till Allah och hans Sändebud. Och även om den är prydd med den eskatologiska komponenten, det vill säga nästa liv och belöningar, inbjuder denna vers oss att vara uppriktiga och ta enhetens qibla, det finns inget gudomlighet utom Honom och Profetens Sunna som en fast väg för att göra oss själva bättre, att förutse Paradiset i våra liv.

Det första dessa verser inbjuder oss att göra är att lita på Budbäraren och på det ljus som Allah, vars upphöjda namn är, har stigit ned. Ett ljus som blir tid och rum i Mohammed som för det till mänskligheten för att tjäna som vägledare, det är därför han är vägledaren på den rätta vägen. Hans exempel är det där ljuset i en värld av mörker, av illusioner. När denna linjära tid är uppfylld och detta utrymme spricker kommer vanföreställningars, illusionernas dag att inträffa, en dag där bräckligheten i den materiella verkligheten som vi trodde var den ultimata verkligheten kommer att ses. Vi alla kommer att se försvinna all vi trodde på och bara Allah, den Högste, kommer att finnas kvar och vi inför Honom.

Vår skörhet kommer att vara maximal och illusionerna, besvikelserna för vissa, kommer att vara vettiga. Allahs ljus kommer att lysa upp dem och vår lycka kommer att manifesteras. Koranen använder symbolerna för Paradiset för de troende och den eviga elden för de icke troende som avstod från alla tecken, som med barmhärtighet Allah ger dem. En belöning som sker i den kosmiska ordningen men som tidigare har ägt rum i era egna hjärtan. Det finns ingen Paradis eller eld som inte tidigare har smakats av personens eget hjärta.

Därför säger Allah i Koranen att: INGEN olycka drabbar [er] utan Guds tillåtelse. Gud ger hjärtat hos den som tror på Honom dess vägledning. – Gud har kunskap om allt. (64:11). Ett hårt uttalande men ett som uttrycker den ultimata makten, som Allah har över oss. Och återigen dyker illusioner upp. Ibland tror vårt enorma ego att verkligheten utmanar den på ett sådant sätt att olyckan drabbar oss av en slump, men det slaget kan vara så nödvändigt för efter det är det Allah som tar hand om de troendes hjärtan. Illusionen om slaget, för en uppriktig troende, är bara en illusion som snart kommer att klargöras. För en icke troende är det ett brott mot hans ego… Därför görs tahlil i slutet av dessa verser och förklarar sin unika karaktär, för att omedelbart säga att det enda troende måste göra, och de måste tillåtas, är att underkastar sig Allah.

Gudmedvetenhet är utan tvekan en av nycklarna till att klargöra illusioner eller åtminstone minimera dem. Allah, och hans barmhärtighet, väntar på oss och välkomnar oss när som helst. Sunnan och ljuset från dess Budbärare förbereder oss för detta genom att reflektera den gudomliga verkligheten. Och resten beror på oss.

Det finns de som översätter al-taghabun som ”ömsesidig besvikelse”, men jag tror att jag ser ”illusioner” i dessa ord. Illusioner som kan uppfyllas eller som kan spädas ut inför Hans närvaro, där vi alla måste framträda. Den materiella världen är en stor illusion, en stor allegori om att vi lever och som det sägs i sura Al-Waqi’ah (Det som måste komma): Vi har bestämt att döden skall vara er följeslagare; och ingenting hindrar Oss att i ert ställe sätta sådana som liknar er och att låta er uppstå i en för er okänd form. (56:60-61).

Transmutation är karakteristisk för skapade varelser och vi kan bara säga Alhamdulillah för att vara medveten om Honom, för att veta att vi finns och att vi är sköra. Det finns inget mer uppriktigt ögonblick än att inse att vårt liv är en illusion, men att Allah är Herre över alla möjliga världar… Och kanske är detta liv ändligt, vi kommer att inse illusionen, men vid sidan av det finns det bara en evig gåva, livet som vi bygger med varje liten handling. Må Allah ge oss gudsfruktan för att kunna träda in i Paradiset, i detta liv och efter det, och befria oss från den brinnande elden som så många gånger brinner i våra hjärtan. Amen.

Låt oss därför be Allah, den Högste, om Hans Sändebuds ljus så att våra hjärtan inte brinner ut i omedelbarheten och ordens eld, innan vi skymtar det fulla verkligheten.

Låt oss be Allah om ljus och fred att vara tacksamma för hans skapelse och övervinna rädslor för den autentiska kraften som borde styra våra hjärtan.

Låt oss be Allah genom renhet att öka vår tro, rena våra hjärtan och fylla dem med Islams ljus.

Låt oss be Allah att rena våra förfäders själ, vår, våra föräldrars och alla troendes.

Efter att ha sagt detta ber jag Allah välsignelser för alla. Må våra ord vara under lydnad till vår Herre, världarnas herre.

Amen

 

Fredag den 20 Dhul Hijjah 1442/30 juli 2021

Cordoba – Spanien