Khotba

Fredags khotba 2024-07-05

Början av det nya året

Sheikh Ahmad Ragab 

 

Prisad vare Allah, som vägledde oss och välsignade oss med tron, vi skulle inte ha kunnat fortsätta om det inte vore för Honom. Jag vittnar om att det inte finns någon annan gudomlighet förutom Allah, Ensam, utan partners. Jag vittnar om att Muhammed är hans tjänare och budbärare. Allah välsigna Muhammed, Allahs frid och välsignelser vare över honom, hans familj, hans följeslagare och alla som följer hans vägledning fram till Domedagen. Amen

Ännu ett år av Hijra håller på att sluta. Så är våra liv, korta. Det är så vår tid går, den sanna sansade personen, den intelligenta, är den som ger livet den verkliga mening det har, det vill säga det är något tillfälligt. ”Dessa dagars lycka kommer definitivt att ta slut. Så här går varje dag, du måste veta att innan du dör måste du anstränga dig, att vinsterna och förlusterna är på väg.” Människan är i detta världsliga liv för att leva det och utan tvekan för att dyrka bara Allah: Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka Mig. (51:56)

Människan, oavsett hur långt hennes liv kommer att vara, måste veta att hon kommer att möta sin Herre, den Högste.

Noah, frid vare med honom, var den som levde längst av Adams barn, han levde mer än tusen år och bjöd in sitt folk till tillbedjan av Allah, OCH VI sände Noa till hans folk och han blev hos dem niohundrafemtio år, och de dränktes av [den stora] floden, djupt sjunkna i synd som de var. (29:14)

Noa fick frågan: Hur såg du på det världsliga livet? Han svarade: Jag fann det som en bostad där det fanns två dörrar, jag gick in genom den ena och gick sedan ut genom den andra.

Så är det här livet, det går snabbt och det tar med sig de rika såväl som de fattiga, deras storhet och olyckor till dödens boning som är ”Barzaj” (period i graven fram till uppståndelsen).

Välsignad är den som är medveten om detta och arbetar för livet efter detta och söker Allahs behag eftersom han vet att han kommer att belönas på Domedagen.

Allah skapade tiden och med den året, och detta är tolv månader varav fyra är heliga. Tre är på varandra följande, Dhul Qadah, Dhul Hijjah, Muharram och separerad månaden Rajab, och allt detta med månens faser. Detta nämns i Koranen: ANTALET månader är tolv enligt Guds dekret – vilket Han fastställde den dag då Han skapade himlarna och jorden. Av dem är fyra helgade (9:36) och Allah säger: DE FRÅGAR dig om innebörden av månens nytändning. Säg: ”Den visar människorna tidpunkten då [vissa skyldigheter skall fullgöras] och [tiden för] vallfärden.” (2:189)

Och den Högste säger: Det är Han som skapade solen som ett bländande ljus och månen [som återger dess] sken, och som har fastställt dess faser, så att ni kan räkna åren och mäta [tiden]. Gud har inte skapat detta utan en plan och ett syfte. Han framställer budskapen fast och klart för de insiktsfulla. (10:5)

Araberna brukade prata om olika händelser och använde som referens punkt elefantens år, när profeten Muhammed, frid vare med honom, föddes.

Sedan nämnde de seger året, som en tidsparameter, anspelande på erövringen av Mecka och de fortsatte att göra det i förhållande till tiden, även efter profeten Muhammeds död, tills kalifen Omar Bin Al-Khattab, och efter överläggningar med Sahaba, fastställde att den islamiska kalendern skulle börja med Hijra eftersom denna händelse skilde sanning från lögn. De övervägde sedan vilken månad som skulle starta Hijra-kalendern tills Omar och Uthman beslutade att det skulle vara från den första dagen i månaden Muharram eftersom det är en helig månad som följer på Dhul Hijjah där muslimerna fullföljer pilgrimsfärden, som fullbordar och fulländar pelarna i deras religion. Därför slogs det fast att det islamiska året Hijra började med månaden Muharram.

Att fasta på den tionde dagen av Muharram har många fördelar:

Synderna från föregående år är förlåtna: ”Den som fastar Ahura får sina synder som begåtts under det senaste året förlåtna av Allah”. Ibn Abbas sade: ”Jag har aldrig sett profeten änstränga sig med att fasta och rekommendera fastan så mycket som jag såg honom göra det på Ashura dagen och under denna månad, vilket betyder Ramadan månad”. (Al Bukhari och Muslim)

Allahs budbärare sade: ”Den bästa fastan efter månaden Ramadan är den under månaden Muharram”. (At-tirmidhi)

Muslimen måste sträva efter att fasta denna dag, och den som gör det rekommenderas att även fasta dagen innan eller dagen efter eller alla tre dagarna tillsammans.

När Allahs Sändebud fastade på Ashuras dag och sa åt folket att också göra det, sa de: ”O Allahs Sändebud! detta är en dag vördad av judar och kristna”. Allahs Budbärare svarade: ”Nästa år, om Allah vill, kommer vi att fasta på den nionde dagen också.” (Muslim)

Vi ber Allah den Högste att göra oss till trogna anhängare av hans föreskrifter.

Amen.

 

 

Fredag den 27 Dhul Hijjah 1439/7 september 2018

Islamisk Kultur Center ”Förvarare av de två heliga moskéerna, kung Fahd”

Buenos Aires – Argentina