Jesus och Maria i islam

Dr. Armando Bukele Kattan – Arabisk Islamisk Center i El Salvador

Muslimer har stor respekt och vördnad för Jesus och hans mor Maria, Guds välsignelse och frid vare med dem. Vi tror
att belysa denna punkt som visar hur islam ser på Guds inkarnerade Ord, Jesus och hans mor Maria, den renaste kvinnan
som har funnits, kan göra det möjligt för kristna troende att övervinna gamla fördomar och inse att det finns många
likheter mellan Islam och den kristna läran.

När det gäller Maria, är hennes omnämnande i Koranen ännu mer sublima och vackrare än i Nya testamentet. Maria är i
islam, ett paradigm för kvinnas perfektion och hennes berättelse är av en sådan betydelse att den koraniska
uppenbarelsen har ägnat ett helt kapitel åt henne, Sura 19, som bär hennes namn.

Jesus, som har en särskilt framträdande plats i islam och vars namn uttalar muslimer vördnadsfullt, kallas alltid i
Koranen ”Jesus, Marias son” (Isa Ben Maryam). Det innebär att hans jungfrufödsel bevittnas genom Uppenbarelsen och
representerar en trosartikel som ingen troende ifrågasätter. När det gäller Maria (Mariam), hans mor, hon är
muslimernas mest vördade kvinna. Passagerna från den heliga boken, både de som går tillbaka till början av
Uppenbarelse som dess senare stadier; stryker Marias eminens och perfektion, samt berättar omständigheterna kring
hennes sons mirakulösa födelse.

Profeten Muhammed (frid och välsignelser vare över honom) sade, i ett känt ordspråk, att Maria, Jesus mor föddes
obefläckat och att hon hade också en obefläckad son, Jesus, utan köttslig kontakt och att Maria är den renaste
kvinnan som har funnits och kommer att finnas. Den obefläckade befruktningen som är en koranisk dogm är särskilt
viktigt, eftersom av alla andra religioner, inklusive alla som kallas kristna vid namn, bara den katolska kyrkan
erkänner Marias obefläckade befruktning, som inte finns i Bibeln och som antogs av den katolska kyrkan från
artonhundratalet och islam från det sjunde århundradet.

Katolska teologer accepterar att barn föds med arvsynden, vilket inte accepteras av islam. Någon enstaka gång vissa
muslimska teologer har diskuterat en doktrin av arvsynd. Men den grundläggande principen i islam är att inget barn
föds som syndare, men djävulen rör dem, förutom Maria och hennes son Jesus, som föddes och förblev obefläckad.

En del av berättelsen om Marias andliga kategori och hennes uppdrag finns i den tredje Sura, som kallas ”Imrans ätt”
(Al Imran). Den heliga Koranen säger, Och Imrans hustru bad till Gud och sade: ”Herre! Jag viger vad jag bär i mitt
sköte åt Din tjänst. Tag emot mitt [offer], Du som hör allt, vet allt. Och då hon fött barnet sade hon: ”Herre, jag
har fött en dotter – fastän Gud noga visste vad hon hade framfött; ett gossebarn är inte som ett flickebarn – och jag
har gett henne namnet Maria och jag ber Dig skydda och bevara henne och hennes efterkommande mot Djävulen, den
utstötte.”
(3:35-36).

Exegesen av dessa verser i Koranen, baserad på de profetiska traditionerna, säger att Imrans hustru förväntades föda
en son, eftersom hade helgat frukten av hennes sköte till Gud och tjänsten av templet innan födseln. Hon blev
förvånad när hon födde en dotter eftersom kvinnor inte var engagerade i den religiösa funktion, dock skulle de tecken
som hon tidigare fått uppfyllas, eftersom Maria skulle få den andliga resningen av en profet utan att vara det.

Trots att hon var kvinna fick Maria vara i templet, under Sakarias skydd som valdes bland flera familjmedlemmar genom
en process som beskrivs i vers 44 i tredje kapitlet. Maria fick hjälp av änglarna i templet och frukter och mat som
inte motsvarade ens till stationen dök upp inför henne. Detta förvånade Sakarya, präst och profet, Marias höga status
inför sin Herre. Koranen säger i detta avseende: [MINNS] änglarnas ord till Maria: ”Gud har utvalt dig och renat
dig [och upphöjt] dig över alla världens kvinnor!
(3:42).

I Marias sura berättas händelsen med befruktningen och födelsen av Jesus. Ganska likt med den bibliska berättelsen,
den innehåller 2 extra och sublima mirakel som den heliga Koranen nämner men inte Bibeln. Jesus talar nyfödd och
försvarar sin mor från anklagelsen om att vara ogift kvinna (Josef finns fortfarande inte i berättelsen) och det
gudomliga uppenbarelse av en bäck av klart vatten vid foten av Jungfrun så att hon kunde släcka sin törst och färska
dadlar som mognade omedelbart så att hon kunde äta dem direkt efter födseln.

Gud var alltid medveten om henne, som bönen säger, som på arabiska är Salaam Aleki Mariam – Frid vare med dig Maria,
eftersom Ave Maria och Gud bevare dig var romerska hälsningar, ”Full av nåd, Herren (Allah) är med dig, välsignad är
du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt, Jesus. Heliga Maria, Jesus moder och undergiven Guds tjänare.
Amen.”