Jesus liv och mission

www.islamweb.net

 

Det man känner om de första åren av Jesu liv, frid vare med honom, är mycket liten. Jungfru Maria födde honom i Palestina och alla muslimer med respekt och innerlig tro anser honom vara en av Guds största profeter. I Koranen finns det flera verser som nämner honom som sådant. Hans läror bygger på tron på Allah, den Ende, utan någon som liknar Honom och utan partner, och kärleken till mänskligheten.

Han utförde mirakel, men han tillskrev dem inte till sig själv utan till Gud (1). Således, i Johannesevangeliet 5:30, säger han: Av mig själv kan jag inte göra något, och i Lukasevangeliet 11:20, Men om det är med Guds finger jag driver ut demonerna…” Innan Messias agerade åberopade han himmel och jords Skaparen, som i episoden av Lazarus: … och Jesus lyfte blicken mot himlen och sade: ”Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig, men jag säger detta med tanke på alla dem som står här, för att de skall tro på att du har sänt mig. (Johannesevangeliet 11:41-42)

Petrus, en av de främsta lärjungar, sade en gång: Israeliter, lyssna på mina ord: Jesus från Nasaret, en man vars uppdrag Gud bekräftade inför er genom att låta honom utföra kraftgärningar och under och tecken mitt ibland er, som ni själva vet. (Apostlagärningarna 2:22)

”… som ni själva vet”, för alla som bevittnade dessa underverk var Jesus, utan en skugga av tvivel, en av Allahs profet, den auktoriserade kanal genom vilken Gud manifesterade sin makt. Kom ihåg episoden av änkans ende son som Jesus återupplivade: De fylldes alla av fruktan och prisade Gud och sade: ”En stor profet har uppstått bland oss” och: ”Gud har besökt sitt folk.” (Lukasevangeliet 7:16)

Koranen refererar till denna stora profet, Marias son, som beskrivs som Messias, Utvald eller Kristus (för de tre orden betyder samma), inte mindre än tjugo gånger, medan profeten Muhammed nämns bara fem gånger. I Koranen läser vi:

[MINNS] änglarnas ord till Maria: ”Gud har utvalt dig och renat dig [och upphöjt] dig över alla världens kvinnor! Maria! Förrätta din andakt inför din Herre med ödmjukhet; fall ned på ditt ansikte [inför Honom] och böj ditt huvud tillsammans med dem som böjer sina huvuden [i bön].” Detta hör till de [för dig, Muhammad] okända ting, som Vi [nu] uppenbarar för dig; du var inte med dem när de kastade lott om vem som skulle ha ansvar för Maria; och du var inte med dem när de tvistade [om detta] med varandra. Och änglarna sade: ”Maria! Gud tillkännager för dig det glada budskapet om ett ord från Honom [varigenom du skall föda den] vars namn skall vara Kristus Jesus, Marias son, ärad och lovprisad i denna värld och i det kommande livet och en av dem som skall vara i [Guds] närhet.

Han skall tala till människorna i vaggan och i mogen ålder och han skall vara en av de rättfärdiga.” Maria sade: ”Herre! Hur skulle jag kunna få en son, då ingen man har rört mig?” [Ängeln] sade: ”Så [skall det bli]; Gud skapar vad Han vill. Om Han vill att något skall vara, säger Han endast till det: ’Var!’ – och det är. Han skall undervisa din son i Skriften, [skänka honom] visdom och [ge honom] Tora och Evangelium och [sända honom] till israeliterna som Sitt sändebud.” [Och Jesus sade:] ”Jag har kommit till er med ett tecken från er Herre. Jag skall forma åt er i lera något som liknar en fågel och jag skall andas på den och med Guds tillåtelse skall den bli en fågel. Och jag skall bota de blinda och de spetälska och med Guds vilja skall jag väcka de döda till liv. Och jag skall säga er vad ni äter och vad ni lägger upp som förråd i era hus. I detta ligger ett tecken för er – om ni är [sanna] troende.

Och [jag har kommit] för att bekräfta vad som ännu består av Tora och för att förklara tillåtet något av det som var förbjudet för er. Och jag har kommit till er med ett tecken från er Herre. Frukta därför Gud och följ mig. Gud är min Herre och er Herre; det är därför Honom ni skall dyrka! Detta är en rak väg.” När Jesus märkte deras ovillighet att tro [på honom], sade han: ”Vem vill hjälpa mig [att kalla människorna] till Guds väg?” De vitklädda sade: ”Vi är Guds medhjälpare! Vi tror på Gud; vittna du att vi har underkastat oss Hans vilja! Herre! Vi tror på det som Du har uppenbarat och vi vill följa Sändebudet; räkna oss därför bland [sanningens] vittnen.”

Och de [som inte ville tro] smidde onda planer [mot Jesus], men [även] Gud smed planer – ingen smider bättre planer än Gud. Och Gud sade: ”Jesus! Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Min [härlighet] och Jag skall rena dig från [de beskyllningar som] förnekarna av sanningen [riktade mot dig]. Och Jag skall sätta dem som följer dig högt över dem som förnekar [dig] ända till Uppståndelsens dag; då skall ni alla vända tillbaka till Mig och Jag skall döma mellan er i allt det som ni var oense om. Vad beträffar förnekarna av sanningen, skall Jag ge dem ett strängt straff i denna värld och i det kommande livet; och de kommer inte att finna någon hjälpare.” Och Han skall ge dem som tror och lever ett rättskaffens liv deras fulla belöning. Gud är sannerligen inte de orättfärdigas vän.

DETTA SOM Vi framför till dig [Muhammad] är en del av [Våra] budskap och den visa Påminnelsen. Inför Gud är Jesus till sin natur att likna vid Adam. Han skapade honom av jord och sade till honom: ”Var!” och han är. [Det är] sanningen från din Herre; hys inte minsta tvivel om detta! Om någon vill tvista med dig om detta, sedan du tagit emot den kunskap som har kommit dig till del, säg då: ”Låt oss kalla våra söner och era söner, våra kvinnor och era kvinnor, ja, låt oss alla samlas och ödmjukt be Gud att Han avkunnar Sin dom, och låt oss nedkalla Guds fördömelse över alla som ljuger.”

Ja, detta är sanningen – det finns ingen gud utom Gud, och Gud är förvisso den Allsmäktige, den Vise. (3:42-62)

Också Sunna, eller uppsättning av profetiska traditioner, undersöker närmare Jesu gestalt. Så sade profeten Muhammad i en hadith registrerad av Bukhari: ”I denna värld eller det andra, kommer jag alltid att vara den närmaste släkting till Jesus, Marias son. För profeterna är barn av samma far, deras mammor är olika, men deras religion är en.”

Koranen, avslutningsvis, betraktar Jesus och Muhammed lika rena, lika ädla, båda profeter skickad av Allah.

 

Anmärkning

1. Många kristna insisterar på att motsätta sig Jesus läror (fvmh) när de betraktar miraklerna som ett på hans gudomliga natur. Med tanke på detta man skulle frestas att kritisera dem för att inte betrakta Moses som gudomlig när hans käpp, som också kunde förvandlas till orm, (Andra Moseboken 4:2-5), delade havet (Andra Moseboken 14:16-29) Eller Josua, som beordrade solen och månen att stanna och de lydde honom (Josua 10:13). Varför inte också Elia, som likaledes uppväckte de döda (Första Kungaboken 17:20-22) Vad sägs om Elisha, som också återupplivade när han levde (Andra Kungaboken 4:32-35) och även efter hans död, bara att trycka på hans ben för att återuppliva (Andra Kungaboken 13:20-21) Och Hesekiel, som skapade en här, ”de fick liv och reste sig upp, en väldig här.” (Hesekiel 37:7-10) Även om de var enbart människor med Guds tillstånd, varför inte gudomliggöra alla dem med?